Łódzki PIT w walce z „szarą strefą”

Łódzki Oddział PIT

Ukazała się druga edycja Kodeksu Dobrych Praktyk przy organizacji turystyki szkolnej, wydanego przez Łódzki oddział Polskiej Izby Turystyki. Publikacja powstała została po to, by ograniczyć zasięg działania szarej strefy oraz zniwelować inne negatywne skutki niespójnego prawa regulującego zasady organizacji turystyki dla młodzieży. 

Kodeks ukazał się pod koniec 2014 r. w nakładzie 2000 egzemplarzy. Stanowi on poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych, biur podróży oraz rodziców. Zawiera wskazówki odnośnie do bezpieczeństwa uczestników oraz zasady organizacji wycieczek szkolnych organizowanych przez placówki oświatowe.

Publikacja jest dziełem Łódzkiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki, ukazała się przy merytorycznym i finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Łódzkiego Kuratorium Oświaty.

Wycieczki szkolne to formy krajoznawstwa i turystyki, których organizacja powinna odbywać się w oparciu o kilka aktów prawnych. Chodzi m.in. o ustawę o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, a także o ustawę o usługach turystycznych.

„Brak spójności wspomnianych ustaw, a także błędna ich interpretacja, mają skutki w szerzeniu się „szarej strefy” i narażania uczestników wyjazdów na wiele niebezpieczeństw, włącznie z zagrożeniem zdrowia i życia. Poradnik powstał na podstawie analizy przyczyn naruszania prawa lub braku jego respektowania. Uwzględniono także często powtarzające się nieprawidłowości w organizowaniu i realizacji wycieczek szkolnych przez dyrektorów placówek, nauczycieli i właścicieli biur podróży.” – czytamy w komunikacie Łódzkiego PIT.

Poradnik został napisany przez powołany w 2010 r. zespół ds. turystyki szkolnej przy Departamencie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W pracach zespołu brali udział: łódzki Wicekurator, przedstawiciele Wydziału Edukacji UMŁ, Policji Gospodarczej, Ruchu Drogowego oraz Inspekcji Transportu Drogowego, przedstawiciele biur podróży zrzeszonych w izbie regionalnej i inspektorzy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Egzemplarze pierwszej edycji Kodeksu trafiły do szkół w województwie łódzkim i do organizatorów turystyki szkolnej. Jego elektroniczna wersja została zamieszczona na stronach Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty.

Na wydanie drugiej edycji zdecydowano się ze względu na zmianę niektórych aktów prawnych oraz z uwagi prośby ze strony Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz biur podróży.

Polska Izba Turystyki ma w swoich planach rozpowszechnienie poradnika we wszystkich swoich oddziałach. Łódzki oddział izby zamierza również wydać podobny Kodeks Dobrych Praktyk, tym razem dotyczący organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Z rozpoczęciem prac czeka jednak na nowelizację ustawy o systemie oświaty oraz na zmianę rozporządzenia MEN, określającego zasady organizacji i nadzoru wypoczynku.