Korzystne dla przedsiębiorców zmiany dotyczące Turystycznego Funduszu Pomocowego

turystyczny-fundusz-pomocowy
fot. klimkin / Pixabay

Składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy będą zwracane przedsiębiorcom w przypadku wykreślenia ich z rejestru organizatorów turystyki oraz wtedy, gdy dokonali nadpłaty, albo gdy wpłata została dokonana przez podmiot niezobowiązany – ustawa z tymi między innymi zmianami czeka na podpis Prezydenta.

Składki nadpłacone na Turystyczny Fundusz Pomocowy przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć na poczet kolejnych zobowiązań z tego tytułu, analogicznie jak w przypadku składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. To jedna ze zmian, które znalazły się w nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, uchwalonej przez Sejm 2 grudnia. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta.

Zarówno TFP, jak i TFG, są obsługiwane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nowe przepisy przewidują, że składki na TFP będą zwracane przedsiębiorcom w przypadku wykreślenia ich z rejestru organizatorów turystyki oraz wtedy, gdy dokonali nadpłaty, albo gdy wpłata została dokonana przez podmiot niezobowiązany.

Przedsiębiorca może wystąpić o zwrot składek nie później niż 14 dni od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu z rejestru stała się ostateczna, a przypadku wpłaty wyższej niż wysokość zobowiązania, albo dokonanej przez podmiot niezobowiązany względem TFP, termin ten wynosi 30 dni.

Przedsiębiorcy zyskują również możliwość zarachowania wpłaconych składek na TFP na poczet następnych należnych do przekazania.

Marek Niechciał, członek zarządu UFG nadzorujący TFG i TFP, powiedział: „Oznacza to, że składki opłacone za rozwiązane umowy będą mogły zostać wykorzystane do pokrycia należności wynikających z kolejnych deklaracji. Co ważne, tego typu składki odprowadzone przed wejściem w życie ww. ustawy, również będą podlegać zarachowaniu. To zmiany oczekiwane przez przedsiębiorców.”

TFP gromadzi środki przeznaczone na zwrot podróżnym wpłat za imprezy niezrealizowane z powodu wystąpienia w Polsce lub w miejscu ich realizacji nadzwyczajnych okoliczności, jak np. pandemia, wojna, albo katastrofy naturalne. Został utworzony na mocy ustawy z 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Od 1 stycznia 2021 przedsiębiorcy odprowadzają składki na rzecz Funduszu, których wysokość wynosi obecnie od 0 do 15 zł za każdego podróżnego, w zależności od rodzaju imprezy.

Zmiany wprowadzono również w przepisach ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Uzupełniony został art. 30 ust. 7 pkt 3, mówiący o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru na jego wniosek w związku z zakończeniem działalności. Aby wykreślenie doszło do skutku, przedsiębiorca zobowiązany jest do uprzedniego złożenia deklaracji i opłacenia należnych składek na TFG oraz TFP, a także ewentualnych rat w ramach TFZ.

Ponadto w wykazie umów prowadzonym przez przedsiębiorców, należy wskazywać kody lotnisk Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), jeżeli impreza turystyczna lub wykonywana usługa w ramach powiązanych usług turystycznych zawiera przelot.

Marek Niechciał.dodał: „Przy okazji, chcemy pomnieć przedsiębiorcom turystycznym, że 31 grudnia upływa termin spłaty pierwszej raty dla tych, którzy skorzystali ze wsparcia udzielonego przez Turystyczny Fundusz Zwrotów.”

TFZ został utworzony jeszcze przed powołaniem TFP, na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. To z jego środków klientom biur podróży zwracane były pieniądze wpłacone na imprezy, które zostały odwołane z powodu pandemii. Ta forma pomocy dla branży turystycznej miała jednak charakter zwrotny –

TFZ powstał w Banku Gospodarstwa Krajowego i według pierwotnych przepisów termin spłaty przez przedsiębiorców pierwszej raty zobowiązań przypadał na 21 kwietnia 2021. Jednak 1 lipca opublikowano nowelizację ustawy przesuwającą go na 31 grudnia 2021 r.

UFG na przełomie 2020 i 2021 r. w imieniu prawie 300 biur podróży wypłacił ich klientom 226 mln zł z TFZ za odwołane z powodu pandemii imprezy. Każdy przedsiębiorca, który korzystał z pomocy TFZ, otrzymał z UFG indywidualny harmonogram spłat podzielonych na 72 równe raty. Harmonogram dostępny jest po zalogowaniu się na portal TFG, gdzie przedsiębiorca znajdzie m.in. dokładne informacje o wysokości rat i terminach spłat (zgodnie z ustawą przypadają na 21. dzień każdego miesiąca, poza pierwszą, płatną 31 grudnia 2021 r.). Wszelkie dotychczas uiszczone przez przedsiębiorców należności zostały odpowiednio przypisane ratom z nowym terminem płatności.