Jaka przyszłość czeka turystykę?

materiały prasowe

Na początku grudnia we Wrocławiu i w Polanicy-Zdroju odbyła się tradycyjna konferencja naukowa poświęcona szeroko określonej problematyce turystyki – „Forum Turystyki Europejskiej – przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości.” Tematem tegorocznej edycji były „Orientacje współczesnej turystyki: człowiek, środowisko, biznes, innowacje”.

Organizatorem konferencji była Katedra Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu oraz Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
W konferencji wzięło udział 65 uczestników, reprezentujących 24 ośrodki naukowe (uczelnie), w tym 2 uczelnie zagraniczne. Zostało zgłoszonych 61 referatów, z czego 35 zostało przedstawionych w trakcie obrad, w tym 2 przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych.
Zgłoszone referaty będą publikowane w 10 czasopismach naukowych: Human Movement, European Journal of Service Management, Ekonomiczne Problemy Turystyki, Operations Research and Decisions, Folia Turistica, Management Sciences, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, Central European Review of Economics and Management, Central and Eastern Journal of Management and Economics, Gospodarka, Rynek, Edukacja.

Oto najważniejsze konkluzje obrad konferencji:

1. Punktem odniesienia współczesnej turystyki jest człowiek, jego zróżnicowane potrzeby i oczekiwania, które należy badać w aspektach zdrowia, aktywności fizycznej, fizjologii, a także specjalnych segmentów konsumentów – należy dostrzegać i uwzględniać humanistyczny wymiar turystyki. Szczególne znaczenie warto przypisać poznawaniu możliwości organizmu ludzkiego w badaniach nad ekstremalnymi formami podróży turystycznych.

2. Podstawą naukowych poszukiwań w zakresie turystyki pozostaje środowisko geograficzne, a w jego ramach – potencjał przyrodniczy i zawarte w nim atrakcje turystyczne – pojawiają się tu wciąż nowe sposobności badań naukowych..

3. Równolegle należy rozwijać naukowe poszukiwania nad turystyką w obszarze środowiska społecznego, uwzględniając szczególne grupy społeczne, lokalne społeczności czy unikalne środowiska – regiony, gminy, miasta, miejscowości.

4. Dostrzega się rozwój zainteresowań badaczy szczegółowymi, wąsko ujętymi rodzajami aktywności turystycznej np. turystyka kolejowa, zdrowotna, winiarska, wodna śródlądowa, kulinarna, backpacking, itp. Mamy do czynienia np. z dynamicznym rozwojem turystyki medycznej (stomatologicznej), ofert wellnes &spa czy cateringu dietetycznego w ramach koncepcji wellbeing oraz potrzeby kreowania na rynku niszowych form turystyki takich jak turystyka winiarska, czy backpacking (ten rodzaj turystyki może wywoływać pozytywne i negatywne skutki w gospodarce).

5. Osobnym obszarem naukowym jest biznes turystyczny w szerokim ujęciu, a w jego ramach szczególne miejsce przypada badaniom nad uwarunkowaniami tego biznesu, w tym otoczenia zewnętrznego podmiotów biznesowych. Złożoność i zmienność tego otoczenia powoduje konieczność obserwowania i wyjaśniania jego wpływu na współczesny biznes turystyczny. Istnieje określony i bogaty układ uwarunkowań otoczenia zewnętrznego funkcjonowania biznesu turystycznego. Wszakże takie zjawiska jak: terroryzm, kryzysy polityczne, działania militarne, katastrofy przemysłowe – wszystko to powoduje trudności w ocenie uwarunkowań biznesu turystycznego, a tym samym wzmaga niepewność i wysokie ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Zmieniają się aktualnie przepisy prawa w zakresie świadczenia usług turystycznych, w tym szczególnie w kwestiach zaspokajania roszczeń klientów przez przedsiębiorców turystycznych, w realizacji form turystyki transgranicznej oraz na tle prowadzonej polityki turystycznej w krajach europejskich. Wymaga to udziału środowiska oraz działań dostosowawczych.

7. Narasta potrzeba wdrażania innowacyjnych metod zarządzania turystyką w regionie z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu czy koncepcji Destination Management Organization oraz zmiany w procesie rozwoju przedsiębiorstw turystycznych działających w sieci z wykorzystaniem outsourcingu.

8. Ważne jest podnoszenie jakości usług turystycznych w procesie komercjalizacji opartej o wdrażane systemy certyfikacji, kreowanie marki produktu turystycznego czy posiadanie brandingu dla obszarów recepcji turystycznej, przy jednoczesnej potrzebie tworzenia lub adaptacji metod do prowadzenia badań konkurencyjności produktów turystycznych.

9. Narasta specjalizacja przedsiębiorstw turystycznych wymagająca nowego, spersonalizowanego podejścia do klienta, przy zastosowaniu „dobrych praktyk przedsiębiorczości” i w konkurencji do nowych na polskim rynku zjawisk wpisujących się w nurt sharing economy.

10. Niezwykle ważne miejsce zajmują obecnie innowacje w turystyce. Istnieją określone, duże możliwości innowacyjnych rozwiązań opartych w szczególności na aplikacjach internetowych i urządzeniach mobilnych („turystyka przyszłości z internetem i mobilną komunikacją”). Osobnym nurtem jest tzw. internet rzeczy jako innowacyjny kierunek tworzenia relacji w turystyce, ułatwiania podróży turystycznych, wzmacniania doświadczeń turysty, indywidualizacji oferty turystycznej. Interesującym przykładem wdrażania i upowszechniania rozwiązań innowacyjnych są inteligentne hotele.

11. Istnieje problem efektywności wyszukiwania ofert turystycznych w internecie, mniej czasu – więcej informacji – trafniejsze informacje. Ważne jest poszukiwanie sposobów poprawy tej efektywności, przez aplikacje, wyszukiwarki, komunikatory internetowe. Można wskazać następujące filary wyszukiwania internetowego w przyszłości: wyszukiwanie w języku naturalnym, inspirowanie, możliwości weryfikowania cen, personalizowanie ofert, współpraca i wymiana danych.

12. Za innowacyjnością rozwiązań w turystyce dziś i w przyszłości musi podążać edukacja i jej coraz doskonalsze programy, w tym międzynarodowa wymiana studentów.

Patronem imprezy był portal WaszaTurystyka.pl