FROT: obecna formuła POT jest właściwa

forumrot.pl

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych przygotowało stanowisko na potrzeby nowej ustawy o systemie promocji turystyki. Na razie głównie zdiagnozowano problemy i wytyczono kierunki zmian. Stwierdzono, że obecnie przyjęty system organizacyjno-prawny jest właściwy.

Przygotowane przez FROT wstępne założenia funkcjonowania sytemu promocji turystycznej w Polsce są odpowiedzią na rozesłane do przedstawicieli branży pismo MSiT, w którym resort prosi o zgłaszanie propozycji dotyczących nowej ustawy i przekazuje bardzo ogólnie sformułowane zagadnienia do opracowania.

Sprawdzić, ile naprawdę daje turystyka

Wśród problemów, które diagnozuje FROT, wymienione zostały przede wszystkim: brak spójnego finansowania systemu marketingu turystycznego, brak jednolitych badań w zakresie turystyki oraz brak informacji o tym, jaka część dochodów JST pochodzi z turystyki. Podkreślają też, że jeśli we władzach organizacji turystycznych zasiadają osoby publiczne, rodzi to konflikt z działalnością gospodarczą tych organizacji.

Członkowie FROT wnioskują, aby zadania wykonywane przez podmioty systemu promocji turystyki w Polsce zostały doprecyzowane od nowa. Jak?

POT powinna zapewniać spójność systemu

„Polska Organizacja Turystyczna (lub jedna inna agencja na poziomie rządowym) powinna pełnić rolę integratora wszystkich działań państwa w zakresie rozwoju i promocji turystyki, tak aby zapewnić spójność funkcjonowania systemu. MSIT i organy samorządu terytorialnego powinny wyznaczać, zgodnie ze swoimi obecnymi kompetencjami ustawowymi, działania rozwojowe i strategiczne w zakresie rozwoju turystyki na swoim obszarze” – uważa zarząd FROT.

„Natomiast instytucje należące do systemu POT-ROT-LOT mają realizować konkretne zadania w zakresie marketingu turystycznego i kreowania wizerunku, promocji a także informacji turystycznej, badań itd.”
Kolejna część materiału poświęcona jest propozycjom podziału kompetencji pomiędzy organizacje oraz sposobom finansowania zadań. Co do zasady, autorzy stanowiska twierdzą, że „zadania wymagające standaryzacji powinny być finansowane z budżetu systemowego”.

Opłata turystyczna wzmocni budżet

Na budżet ten składać miałaby się m.in. opłata turystyczna. Wśród zadań systemowych wymieniono: badania dot. turystyki, szlaki turystyczne, informację turystyczną i certyfikację usług. Ponadto, z dotacji celowych miałyby być finansowane projekty, a ze składek członkowskich – zadania własne organizacji.

FROT odnosi się też do formuły prawnej twierdząc, że „obecnie przyjęty system organizacyjno-prawny, czyli: Polska Organizacja Turystyczna – państwowa osoba prawna; regionalne organizacje turystyczne – stowarzyszenie mieszane; lokalne organizacje turystyczne – stowarzyszenie mieszane – jest właściwy”

Zauważa, że ta formuła prawna sprawdza się we współpracy różnych podmiotów, które dążą do osiągnięcia wspólnego celu.

„ROT-y i LOT-y łączą sferę administracji publicznej z branżą turystyczną. Przynależność danego podmiotu do stowarzyszenia niejako obliguje zarówno, jedną i drugą stronę do kooperacji na różnych szczeblach.”

Nie zmieniać formuły prawnej POT

Co ciekawe, autorzy stanowiska znajdują też uzasadnienie dla proponowanej formuły prawnej POT (takiej samej jak obecna). Czytamy, że:

„Funkcjonowanie Polskiej Organizacji Turystycznej jako państwowej osoby prawnej jest gwarantem: prawidłowej realizacji zadań wyznaczonych przez rząd; podejmowania efektywnej współpracy z innymi podmiotami również mającymi wpływ na politykę gospodarczą kraju (m.in. innymi ministerstwami); odpowiedniego wysokiego statusu i prestiżu w stosunku do podobnych organizacji funkcjonujących w innych krajach.”

„Należy podkreślić, iż w ramach FROT nie analizowano innej formuły prawnej funkcjonowania POT.”