Enter Air – wszystkie akcje trafią do obrotu na GPW

archiwum Enter Air

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Enter Air związany z dopuszczeniem do obrotu istniejących akcji serii A i B spółki. Akcjonariusze założyciele zobowiążą się do niesprzedawania akcji przez 12 miesięcy. Spółka podtrzymuje plan emisji nowych akcji.

Zgodnie z zapowiedziami z kwietniowego walnego zgromadzenia wszystkie istniejące akcje serii A i B trafią do obrotu na GPW.

Grzegorz Polaniecki, członek zarządu i dyrektor generalny Enter Air, powiedział: „To rozwiązanie jest połączone ze zmianami dokonanymi w statucie spółki, mającymi za zadanie zabezpieczyć spółkę przed niekontrolowanym przejęciem przez podmioty z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dążymy do wypracowania modelu dającego większą przejrzystość w kontekście regulacyjnym, co jest niezwykle istotne w specyficznej branży jaką jest lotnictwo. Mamy nadzieję, że w momencie przeprowadzania emisji akcji warunki na rynku giełdowym będą bardziej sprzyjające niż obecnie.”

Dotychczas kapitał zakładowy Enter Air dzielił się na 100 000 akcji zwykłych imiennych serii A, 10 443 750 akcji zwykłych imiennych serii B oraz 7 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje imienne z chwilą dematerializacji zostaną zamienione na akcje na okaziciela i dopuszczone, na podstawie prospektu, do obrotu na GPW. Operacja nie spowoduje żadnych zmian w strukturze właścicielskiej.
Akcjonariusze założyciele posiadający łącznie około 60% akcji zobowiążą się w „umowie lock up” do niesprzedawania akcji Enter Air przez 12 miesięcy.

Enter Air nie rezygnuje z przeprowadzenia emisji nowych akcji. Pozyskane środki z emisji do 2,3 mln akcji, Spółka zamierza przeznaczyć na wkład własny do sfinansowania dwóch nowych Boeingów 737 – 8 MAX, które pojawią się we flocie w IV kw. 2018 r. Emisja nowych akcji ma zostać przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy jednakże projekt uchwały emisyjnej przewiduje preferencyjny przydział dla dotychczasowych akcjonariuszy. Ewentualna oferta publiczna nowych akcji zostanie przeprowadzona na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego, przy założeniu sprzyjających warunków rynkowych.