Drugi w tym roku konkurs na prezesa POT ogłoszony

Po odwołaniu 21 listopada Wojciecha Fedyka ze stanowiska prezes POT, pełniącym obowiązki jest dotychczasowy wiceprezes Bartłomiej Walas. Dzisiaj minister Witold Bańka ogłosił konkurs na stanowisko prezesa POT.

Kandydatury można składać do 5 stycznia, potem komisja złożona z czwórki fachowców przepyta kandydatów.

Przypomnijmy, że w tym roku, 5 lutego odwołano ze stanowiska prezesa POT Rafała Szmytke, a jego następcą wyłonionym w konkursie został Wojciech Fedyk. Nomianacja został przyjęta przez większość branży entuzjastycznie, ponieważ jest on jednym z bardziej kompetentnych ekspertów ds. promocji turystyki i współpracy z regionami. Jednak po kilku miesiącach okazało się, że jego wizja różni się od wizji MSiT. Jak powiedział w wywiadzie dla portalu waszaTurystyka.pl, podsekretarz stanu w MSiT, Dawid Lasek: “Wydawało się na początku, że się zgadzamy, ale potem okazało się, że nasze pomysły, co do promocji Polski i rozwoju samej POT rozminęły się. Zaistniał między nami pewien rozdźwięk kompetencyjny dotyczący polityki turystycznej. Prezes Fedyk był zwolennikiem status quo. Poza tym działał bardzo często bez porozumienia z MSiT, inspirował tworzenie samodzielnych struktur.”

Od prawie miesiąca obowiązki prezesa pełni Bartłomiej Walas.

Oto pełna treść ogłoszenia

Minister Sportu i Turystyki
ogłasza nabór na stanowisko
prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Miejsce wykonywania pracy:
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Wymiar etatu:
pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania.

Wymagania:
Do naboru na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej może przystąpić osoba, która:
– posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
– jest obywatelem polskim,
– korzysta w pełni z praw publicznych,
– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
– posiada kompetencje kierownicze,
– posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
– posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystyczne,
– biegle posługuje się w mowie i piśmie minimum jednym językiem obcym, w tym obowiązkowo językiem angielskim,
– posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i marketingu w branży turystycznej oraz promocji usług i produktów turystycznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Kierowanie działalnością Polskiej Organizacji Turystycznej i reprezentowanie jej
na zewnątrz.
2. Organizacja i nadzór nad realizacją zadań ustawowych nałożonych na Polską Organizację Turystyczną, w szczególności:
a. promocja Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie,
b. zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie,
c. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
d. współdziałanie z regionalnymi organizacjami turystycznymi.
3.Organizacja i nadzór nad realizacją zadań powierzonych Polskiej Organizacji Turystycznej,
w szczególności na podstawie umów i porozumień, w tym związanych z realizacją programów rozwoju turystyki.
4. Opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej,
a także występowanie z wnioskami do właściwego ministra w sprawie wysokości dotacji budżetowej na realizację tych zadań.
5. Opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich działania Polskiej Organizacji Turystycznej.
6. Przedstawianie Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej i właściwemu ministrowi rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.
7. Tworzenie jednostek organizacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, w tym jednostek wykonujących zadania za granicą, a zwłaszcza ośrodków informacji turystycznej.
8. Pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej.
9. Współpraca z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji rządowej lub przez nie nadzorowanymi, a także organami samorządu terytorialnego.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:
1. życiorys;
2. list motywacyjny;
3. kopię dowodu osobistego;
4. kopię dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie;
5. kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6‐letni staż pracy, w tym co najmniej
3‐letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia);
6. kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe
w zarządzaniu i marketingu w branży turystycznej oraz sprzedaży usług i produktów turystycznych.
7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych
w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej;
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki w godzinach 8:15 – 16:15 lub przesłać pocztą na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej”.
Termin składnia dokumentów upływa 5 stycznia 2017 r. o godzinie 16:15 ( decyduje data wpływu)

Informacja o metodach i technikach naboru.
Proces naboru prowadzi zespół powołany przez ministra właściwego do spraw turystyki. Proces naboru kandydatów składa się z czterech etapów:
– Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.
– Etap II: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji zarządzania Polską Organizacją Turystyczną. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych nie podlegają dalszej ocenie.
– Etap III: sprawdzian wiedzy w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. W przypadku, gdy do III Etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, Zespół podejmie decyzję o możliwości zweryfikowania wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.
– Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur ministrowi właściwemu do spraw turystyki.
Informacje dodatkowe:
– W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
– Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
– Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
– Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 244 31 70