Założenia ustawy dla hotelarzy i przewodników turystycznych. Ma być bezpieczniej i bez nadużyć

Założenia projektu ustawy, która docelowo będzie regulowała obszar hotelarstwa oraz pilotażu i przewodnictwa turystycznego zostały przedstawione podczas X Forum Promocji Turystycznej przez Dominika Borka, dyrektora departamentu turystyki MSiT. Poruszone zostały też tematy związane z promocją. Wyjaśniono, które kwestie z nią związane powinny zostać uregulowane w przepisach i które znalazły się w projekcie założeń. Ustawa roboczo będzie nosiła tytuł „O rodzajach usług turystycznych”.

Poprzez nowelizację ustawy w zakresie usług hotelarskich zakłada się prowadzenie ewidencji:

  • obiektów hotelowych i kempingów (campingów) na poziomie województwa oraz
  • turystycznych obiektów noclegowych i pól biwakowych/namiotowych na poziomie gminy

Mają one być prowadzone w ramach Centralnego Wykazu Obiektów Zakwaterowania – narzędzia informatycznego zapewnianego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

“Będzie on miał szerszy zakres podmiotowy po to, aby wszystkie urzędy gminy w tym narzędziu informatycznym prowadziły wykazy swojej ewidencji obiektów hotelarskich. W ten sposób ma zostać zapewniona możliwość dostępu w jednym miejscu do informacji o całej legalnej działającej bazie usług zakwaterowania w Polsce dla konsumentów” – wyjaśnił Dominik Borek.

Każdy turystyczny obiekt zakwaterowania, w którym są świadczone usługi będzie zobligowany do obowiązkowego posiadania regulaminu porządkowego, a w szczególności przepisu dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim (przeciwdziałający wykorzystywaniu seksualnemu dzieci). Rada gminy mogłaby określić w drodze uchwały na terenie swojej właściwości dodatkowe warunki, które regulamin porządkowy musi zawierać.

Nowe kary za nielegalne używanie nazwy hotel

Planowane jest także wprowadzenie wysokich kar administracyjnych za naruszanie przepisów ustawy. W głównej mierze chodzi o używanie oznaczeń zastrzeżonych dla obiektów świadczących usługi zakwaterowania (np. hotel, motel, pensjonat) w celach marketingowych i reklamowych, wprowadzając klienta w błąd . Chcąc zapewnić branży dostateczną ochronę mają zostać wprowadzone wysokie kary administracyjne, które będą wydawane na podstawie decyzji administracyjnych.

“Dochód z takiej kary będzie stanowił przychód własny gminy albo urzędu marszałkowskiego. Będzie to zależne od tego, na jakim poziomie ta decyzja będzie wydana. Kary mają być odstraszające: w wysokości około 10 tys. złotych za używanie w sposób nielegalny nazwy chronionej i wprowadzania klienta w błąd” – poinformował Dominik Borek.

Przewidywane korzyści to m.in.: ujednolicenie praktyki rynkowej w zakresie nazewnictwa i ochrony prawnej; ujednolicenie nazewnictwa z występującym w innych przepisach prawa: Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), terminologii Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), ustawie Prawo budowlane. Projekt ma zakładać również zwiększenie prestiżu obiektów kategoryzowanych. Dotyczyć ma to wyłącznie czterech rodzajów obiektów, które miałyby podlegać kategoryzacji (hotele, motele, pensjonaty i kempingi).

“Chodzi także o danie możliwości ograniczenia rażących działań stosowanych przez platformy rezerwacyjne. Te będą mogły tylko i wyłącznie udostępniać na swoich stronach każdy obiekt będący w centralnym wykazie obiektów zakwaterowania. W innym przypadku będzie, to podlegało karom administracyjnym” – wyjaśnił Dominik Borek.

Głównymi celami wprowadzenia zmian jest wzmocnienie ochrony konsumenta oraz wyeliminowanie nieuczciwych praktyk rynkowych w obszarze usług zakwaterowania.

Przewodnik turystyczny – miejski i terenowy

Nie przewiduje się w zakresie przewodnictwa turystycznego większych zmian poza faktem związanym z możliwością, aby to jednostki samorządu terytorialnego określały pewnego rodzaju wymogi formalne do osób, które mogą ten zawód wykonywać. Proponuje się wprowadzenie możliwości sprawdzania niezbędnej wiedzy i umiejętności przewodników miejskich w przepisach prawa miejscowego.

“Chodzi o to, aby podobnie jak w branży taksówkarskiej była możliwość egzaminowania przewodników turystycznych miejskich czy też terenowych, pracujących w danym miejscu” – powiedział Dominik Borek.

Zmieni się też sposób dojścia do zawodu przewodnika górskiego. Zakłada się utrzymanie zawodu „przewodnik górski” jako zawodu regulowanego, z uwagi na fakt, że jest to zawód z obszaru bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

  • Przewodnik górski – sudecki, beskidzki i tatrzański
  • Przewodnik wysokogórski – w ew. podziale na dwie grupy

Ministerstwo przewiduje też utworzenie nowego zawodu międzynarodowego przewodnika wysokogórskiego i przewodnika wysokogórskiego tatrzańskiego.

Promocja turystyczna

Założenia ustawy jak i samego jej projektu mają uregulować kwestię promocji turystycznej. Nie ma też potrzeby tworzenia od początku ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. Należy ją jedynie znowelizować.

Chodzi między innymi o uaktualnienia zadań, które mają wykonywać LOT-y i ROT-y. Część członków Rady Ekspertów działającej przy ministrze właściwym do spraw turystyki zaproponowała już zmiany w tym temacie.

“W tym obszarze przewidywane jest także wprowadzenie opłaty pobytowej. Miałaby zostać przypisana do pobytu i od niego miałaby być naliczana. Następnie do opracowania jest kwestia dystrybucji tej opłaty. W jakim zakresie oraz stopniu ma trafiać do organizacji turystycznych, a w jakim zakresie do jednostek samorządu terytorialnego? Tematy te mają zostać przedyskutowane z ekspertami pod koniec maja” – dodał Dominik Borek.

Branża turystyczna niesie skuteczną pomoc dla Ukrainy