Województwo mazowieckie – ponad 5,3 mln turystów w 2018 roku

AG

W 2018 roku województwo mazowieckie odwiedziło 5,337 mln turystów, o 4,8 proc. więcej niż w w 2017 roku. Udzielono im 9 398 900 noclegów, o 5,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Województwo mazowieckie mimo niskiego udziału w zasobach krajowej bazy noclegowej (5,5 proc. liczby obiektów i 7,9 proc. miejsc noclegowych) w 2018 r. przyjęło 15,7 proc. ogółu turystów oraz 22,4 proc. turystów zagranicznych.

Według stanu na dzień 31 lipca 2018 r. turystyczna baza noclegowa na terenie województwa mazowieckiego liczyła 614 obiektów, w tym 575 o charakterze całorocznym.

W ciągu roku liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 10,8 proc. (o 60 obiektów). Ponad połowa (59,3 proc) turystycznych obiektów noclegowych zlokalizowana była na terenie regionu warszawskiego stołecznego.

Najwięcej jest hoteli

Na bazę noclegową składało się 360 obiektów hotelowych (hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe) oraz 254 pozostałe obiekty. Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły hotele – 265 obiektów (o 7 więcej niż w 2017 r.). Następną grupą pod względem liczebności były inne obiekty hotelowe (hotele, motele, pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także inne obiekty świadczące usługi hotelowe np. domy gościnne i zajazdy). W dniu 31 lipca 2018 r. tego rodzaju obiektów było 73 (o 4 więcej niż przed rokiem). Wśród pozostałych obiektów najliczniej reprezentowane były pokoje gościnne – 64 (o 28 obiektów więcej niż w 2017 r.).
W końcu lipca 2018 r. w turystycznych obiektach noclegowych na przyjęcie turystów przygotowanych było 62 745 miejsc noclegowych (o 10,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.).

W ogólnej liczbie miejsc – 93,9 proc. stanowiły miejsca całoroczne (o 1,1 p. proc. więcej niż przed rokiem). 3/4 miejsc noclegowych oferowały obiekty zlokalizowane na terenie regionu warszawskiego stołecznego.
Z opracowanych danych wynika, że jeden obiekt w województwie dysponował średnio 102 miejscami noclegowymi. W regionie warszawskim stołecznym było to średnio 129 miejsc noclegowych, natomiast w regionie mazowieckim regionalnym ponad dwukrotnie mniej – 63.

Najwięcej miejsc noclegowych oferowały hotele (41228), tj. 65,7 proc. wszystkich miejsc noclegowych w województwie.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba miejsc noclegowych w hotelach wzrosła o 7,6 proc. W 2018 r. na 1 hotel przypadało średnio 156 miejsc noclegowych (o 7 więcej niż przed rokiem).

Warszawa rządzi

W lipcu 2018 r. najwięcej obiektów noclegowych turystyki było zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Działalność prowadziło tutaj 186 turystycznych obiektów, które oferowały 33 402 miejsca noclegowe (53,2 proc. wszystkich miejsc w województwie). Poza stolicą najwięcej obiektów i miejsc noclegowych zlokalizowanych było na terenie powiatów pruszkowskiego i legionowskiego.

Gastronomia w obiektach noclegowych

W końcu lipca 2018 r. w turystycznych obiektach noclegowych funkcjonowało 567 placówek gastronomicznych (o 20 więcej niż w roku poprzednim). Największą grupę stanowiły restauracje – 295 (52,0 proc.) następnie bary i kawiarnie – 175 (30,9 proc.), stołówki – 55 (9,7 proc.) oraz punkty gastronomiczne – 42 (7,4 proc.). Najwięcej placówek gastronomicznych zlokalizowanych było w hotelach (394), w innych obiektach hotelowych (53) i ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (33). Spośród ogółu placówek w hotelach najwięcej mieściło się w hotelach 3-gwiazdkowych – 110 restauracji, tj. 48,0 proc. wszystkich restauracji w hotelach i 37,3% ogółu restauracji w noclegowych obiektach turystyki oraz 56 barów i kawiarni (analogicznie 44,8 proc. i 32,0 proc.).

Wiecej turystów

W 2018 r. z obiektów turystycznej bazy noclegowej skorzystało 5337,0 tys. osób (o 4,8 proc. więcej niż przed rokiem). Podobnie jak w roku poprzednim turyści najchętniej zatrzymywali się w hotelach, które przyjęły 4 480,4 tys. osób (więcej o 3,0 proc. w stosunku do 2017 r.), w innych obiektach hotelowych — 261,0 tys. (spadek o 0,8 proc.) oraz hostelach — 180,9 tys. (wzrost o 13,3 proc.). Prawie 86 proc. turystów wybrało zakwaterowanie w obiektach zlokalizowanych na terenie regionu warszawskiego stołecznego, a ponad 68 proc. skorzystało z noclegów w obiektach położonych w stolicy.

Turystom, którzy w 2018 r. odwiedzili województwo mazowieckie udzielono 9 398,9 tys. noclegów (o 5,8 proc. więcej niż w 2017 r.). Najwięcej noclegów udzielono w hotelach 7326,3 tys. (wzrost o 2,5 proc.) oraz innych obiektach hotelowych 484,3 tys. (wzrost o 2,6 proc.). Najwięcej noclegów udzielono w sierpniu i we wrześniu – odpowiednio 9,8 proc. i 9,5 proc. ogólnej ich liczby w województwie.

Średni czas pobytu turystów w turystycznych obiektach noclegowych ogółem w 2018 r. wyniósł 1,8 dnia (1,7 rok wcześniej), przy czym najdłuższy był w miesiącach wakacyjnych (po 1,9 dnia).
Najwięcej turystów korzystało z usług hoteli 3 i 4 gwiazdkowych, łącznie 64,3 proc. ogółu gości w hotelach. Wśród moteli i pensjonatów najwięcej korzystających, udzielonych noclegów
i wynajętych pokoi odnotowano w obiektach 2-gwiazdkowych.

W 2018 r. w obiektach hotelowych wynajęto 5179,4 tys. pokoi (wzrost o 2,6 proc. w stosunku do 2017 r.). Najwięcej, bo aż 4 855,2 tys. pokoi wynajęto w hotelach (wzrost o 2,1 proc.).

Stopień wykorzystania pokoi w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych w 2018 r. wyniósł 60,4 proc., czyli o 1,6 p. proc. mniej niż w 2017 r. Największy stopień wykorzystania pokoi w tego typu obiektach zanotowano w czerwcu – 68,7 proc., zaś najniższy w styczniu – 48,9 proc..

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych ogółem w 2018 r. wyniósł 44,6 proc. i na przestrzeni omawianego roku spadł o 1,3 p. proc. Najwyższy wskaźnik odnotowano w czerwcu (50,4 proc.).  Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach hotelowych wyniósł 47,8 proc. (o 1,5 p. proc. mniej niż przed rokiem), a w pozostałych obiektach 33,1 proc. (o 1,0 p. proc. więcej).

Zagraniczni goście wybierają Warszawę

W 2018 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego skorzystało 1588,7 tys. turystów zagranicznych (o 2,7% więcej niż w roku poprzednim).
W omawianym okresie cudzoziemcy stanowili 29,8 proc. wszystkich turystów korzystających z noclegów w województwie mazowieckim. Zdecydowana większość turystów zagranicznych (94,4 proc.) wybrała obiekty zlokalizowane na terenie regionu warszawskiego stołecznego. Cudzoziemcy odwiedzający m.st. Warszawę stanowili 85,9 proc. turystów zagranicznych przybyłych do województwa mazowieckiego.

Najwięcej turystów zagranicznych odwiedzających województwo mazowieckie przybyło z Europy – 1098,3 tys. (69,1 proc. ogólnej ich liczby), Azji – 256,5 tys. (16,1 proc.) i Ameryki Północnej – 159,7 tys. (10,1 proc.).
Zdecydowana większość turystów zagranicznych (90,7 proc.) zatrzymała się w hotelach. Cudzoziemcy stanowili 32,1 proc. ogółu gości hotelowych, a ich udział był najwyższy w hotelach 5-gwiazdkowych i wyniósł 60,7 proc.. W 2018 r. goście z zagranicy wynajęli w hotelach 1821,7 tys. pokoi, tj. o 0,8 proc. więcej niż przed rokiem. Najwięcej pokoi turyści zagraniczni wynajęli w sierpniu (182,4 tys.), lipcu (175,5 tys.) i wrześniu (175,0 tys.).

W 2018 r. turystom zagranicznym udzielono 3143,8 tys. noclegów (o 4,2 proc. więcej niż w 2017 r.), co stanowiło 33,4 proc. wszystkich noclegów udzielonych w województwie.

Większości noclegów, podobnie jak w roku poprzednim, udzielono w hotelach – 2707,0 tys., tj. 86,1 proc. wszystkich noclegów udzielonych tej grupie turystów w turystycznych obiektach noclegowych. Średni czas pobytu turysty zagranicznego na Mazowszu wyniósł 2,0 dni (w 2017 r. – 1,9 dnia).