Wakacje od składek ZUS rozszerzone. Komu przysługują? Co, jeśli opłaciłeś już marzec?

ZUS wakacje od składek
fot. Michal Jarmoluk / Pixabay

Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 została podpisana przez prezydenta w dniu 17 kwietnia oraz opublikowana w dzienniku ustaw pod poz. 695. Właśnie ten akt stanowi postawę rozwiązań w ramach tarczy 2.0, w tym rozszerzonego zwolnienia dla ZUS, będącego obiektem zainteresowania przedsiębiorców, którzy dotychczas nie mieli możliwości skorzystać z „wakacji składkowych”.

Wymieniona powyżej ustawa z 16 kwietnia wprowadza do art. 31zo ustawy o COVID dodatkowy ust. 1a ustanawiający nowe zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50 proc. łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc dla płatników ,którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, pod warunkiem że był on zgłoszony jako płatnik składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Wakacje od składek na ZUS dla większego kręgu firm

Jak wynika z treści przepisu, zwolnienie to, podobnie jak przewidziane poprzednio zwolnienia dla samozatrudnionych oraz płatników do dziewięciu ubezpieczonych, obejmuje szereg różnych nieopłaconych składek, należnych za okres od 1 marca do 31 maja. Różnicą jest jednak, że dla płatników zgłaszających od 10 do 49 osób zwolnienie przysługuje w wymiarze 50 proc. łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za dany okres. Nowością wynikającą z nowelizacji jest także to, że liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.

Oprócz rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do skorzystania z formy zwolnienia, wprowadzono także możliwość odzyskania składek, które podatnicy objęci nowym zwolnieniem uiścili w marcu w celu uniknięcia powstania zaległości. Podstawą do zwrotu świadczeń jest art. 113 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przepis ten wskazuje, że w przypadkach, o których mowa w art. 31zo ust. 1-1b i ust. 2 (w tym art. 1a, o którym mowa powyżej), ustawy zmienianej w art. 73 (ustawy o COVID), w brzmieniu nadanym ustawą z 16 kwietnia, zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone.

Jak odzyskać składki już opłacone

Zwrot składek opłaconych, które objęte zostaną zwolnieniem będą podlegać zwrotowi w trybie z art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to m.in. konieczność złożenia wniosku w celu uzyskania uiszczonych nienależnych składek. W wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku środki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot a jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną zwrócone w terminie określonym powyżej, podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych, od dnia złożenia wniosku. Warto zauważyć, że zapłacone składki od których płatnik zostanie zwolniony mogą zostać mu zwrócone, ale w ustawie nie przewidziano podobnego trybu dla zaliczenia ich na poczet przyszłych należności.

Stąd też jeżeli płatnik w obawie o ewentualne zaległości zapłacił składki za marzec i w ten sposób utracił część środków, które w obecnym stanie prawnym mogą zostać objęte zwolnieniem, to w obecnym stanie prawnym dysponuje już narzędziami do ich odzyskania. Trzeba jednak pamiętać, że do odzyskania składek za marzec w pierwszej kolejności konieczne jest uzyskanie zwolnienia, na które składa się spełnienie warunków przewidzianych m.in. w art. 31zo oraz skuteczne złożenie wniosku. Bezsprzecznie dobrą wiadomością jest jednak, że rozszerzony został krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o zwolnienie, które przynajmniej w części pozwoli na zaoszczędzenie środków finansowych.