TOO: touroperatorom, którzy nie skorzystali z TFZ należą się tanie pożyczki

TOO

Turystyczna Organizacja Otwarta w liście skierowanym do ministra Andrzeja Guta-Mostowego, zwraca się z apelem o dostęp do niskooprocentowanych pożyczek dla organizatorów turystyki, którzy z powodu kształtu uchwalonych przepisów nie mogli skorzystać z pośredniej formy kredytowania, jakim były wypłaty na rzecz podróżnych.

Oto treść listu podpisanego przez prezes TOO, Alinę Dybaś oraz członka zarządu, Annę Ptak.

Szanowni Państwo,

powołując się na preambułę do Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646), której brzmienie cytujemy na wstępie tego pisma:

“Kierując się konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej, a także innymi zasadami konstytucyjnymi mającymi znaczenie dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w tym zasadami praworządności, pewności prawa, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju, uznając, że ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz do wzrostu dobrobytu społecznego, dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji, uchwala się, co następuje”, wnosimy o wypracowanie dostępu do niskooprocentowanych pożyczek dla organizatorów turystyki, którzy z powodu kształtu uchwalonych przepisów nie mogli skorzystać z pośredniej formy kredytowania, jakim były wypłaty na rzecz podróżnych z tytułu Turystycznego Funduszu Zwrotów (dalej TFZ).

Podnoszony przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (Znak sprawy: BM-II.015.89.2021) w piśmie z 5 marca 2021 podwójny skutek wprowadzonych rozwiązań kredytujących organizatorów turystyki na kanwie wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów w chwili obecnej nie ma miejsca. Wypłaty dla klientów organizatorów turystyki zostały zrealizowane. Trwające od jakiegoś czasu prace na odroczeniem spłaty zaciągniętych zobowiązań przez touroperatorów mają charakter ściśle związany ze wspomaganiem płynności finansowej przedsiębiorstw, które z TFZ skorzystały. Stanowią one mniej niż 5% funkcjonujących przedsiębiorstw tego typu. Oznacza to, że 95% przedsiębiorstw nie miało i nie ma dostępu do równoważnych co do kosztów narzędzi finansowania zewnętrznego.

Dostępu do tych środków zostali pozbawieni m.in.:

 • Touroperatorzy, którzy dokonali zwrotów turystom wpłaconych kwot na poczet realizacji imprez stosując się do przepisów Ustawy o IT i PUT w ciągu 14 dni od momentu rezygnacji klienta na podstawie art. 47 pkt. 4. Uznając, że działanie zgodne z przepisami prawa jest dla nich priorytetem.
 • Touroperatorzy, którzy przyjmowali gotówkowe wpłaty od klientów, co jest i było zgodne z obowiązującym prawem.
 • Touroperatorzy zajmujący się turystyką przyjazdową, których klienci nie mieli możliwości założenia profilu zaufanego, co efekcie uniemożliwiło złożenie przez nich wniosku o wypłatę z tytułu TFZ.
 • Touroperatorzy zajmujący się turystyką senioralną. Stosowne dane opisujące zjawisko wykluczenia cyfrowego osób powyżej 50 roku życia są regularnie analizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji czy publikowane przez podległe Rządowi RP instytuty i urzędy statystyczne.

W chwili obecnej, kiedy branżowo borykamy się z:

 • obniżonym popytem na imprezy turystyczne w związku z wojną na Ukrainie
 • załamaniem się rynku turystyki przyjazdowej
 • podwyższonymi kosztami utrzymania lokali, w obliczu znacznego wzrostu kosztów energii
 • anulacją wyjazdów do rejonów bliskich działaniom wojennym m.in. kraje nadbałtyckie w tym także wschodnie i południowe tereny Polski
 • podwyższonymi kosztami prowadzenia działalności w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu priorytetowym staje się równe traktowanie przedsiębiorstw w dostępie do możliwości finansowania zewnętrznego pod auspicjami Rządu RP.

Wnosimy o organizację spotkania, które umożliwiłoby omówienie szczegółów dotyczących wyrównania szans dostępu do równoważnego co do kosztów pozyskania finansowania, jak to miało miejsce w przypadku TFZ. Rządowe prace nad odroczeniem spłaty długu zaciągniętego przez niecałe 5% przedsiębiorców branżowych muszą być równoległe z pracami nad zapewnieniem dostępu do równoważnych co do kosztów możliwości finansowania zewnętrznego przez pozostałych uczestników rynku.

Brak wprowadzenia takich rozwiązań może nosić znamiona:

 • nierównego traktowania przedsiębiorców
 • zaburzenia równowagi konkurencyjnej poprzez interwencję państwa
 • celowego działania na rzecz jednej grupy interesów, co za tym idzie świadomego dopuszczenia się przekroczenia uprawnień

Dostępu do tych środków zostali pozbawieni m.in.: 1. 2. 3. 4. W chwili obecnej kiedy branżowo borykamy się z: priorytetowym staje się równe traktowanie przedsiębiorstw w dostępie do możliwości finansowania zewnętrznego pod auspicjami Rządu RP. Wnosimy o organizację spotkania, które umożliwiłoby omówienie szczegółów dotyczących wyrównania szans dostępu do równoważnego co do kosztów pozyskania finansowania, jak to miało miejsce w przypadku TFZ. Rządowe prace nad odroczeniem spłaty długu zaciągniętego przez niecałe 5% przedsiębiorców branżowych muszą być równoległe z pracami nad zapewnieniem dostępu do równoważnych co do kosztów możliwości finansowania zewnętrznego przez pozostałych uczestników rynku.

Dodatkowo wnosimy o udostępnienie do wglądu publicznego beneficjentów wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów wraz z kwotami, jakie w na rzecz klientów zostały wypłacone przez TFZ w imieniu tychże podmiotów. Ma to znamienne znaczenie w świetle trwających prac nad zmianami w sposobach zabezpieczeń i gwarancji działalności touroperatorów i PUNPUT, biorąc pod uwagę obecnie zgromadzone środki na TFG i TFZ. Rzetelna ocena i racjonalne propozycje nowych rozwiązań muszą mieć oparcie w danych statystycznych przeszłych okresów. Do chwili obecnej pomimo kilkukrotnej wymiany pism w tej kwestii zarówno ówczesne Ministerstwo Rozwoju, jak i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zlekceważyły przekazanie tej istotnej informacji, przenosząc w kolejnych pismach odpowiedzialność za udzielenie odpowiedzi na siebie nawzajem. Jeśli wspomniane wyżej statystyki mają pozostawać w sferze tajemnicy urzędowej udostępnienie ich pozostawimy do rozstrzygnięcia przez właściwy dla sprawy sąd.

Równocześnie informujemy, że w przypadku, gdy dojdzie do dyskryminacyjnych działań, przedsiębiorcy, w których będą one wymierzone lub poniosą ich konsekwencje, zmuszeni będą poszukiwać ochrony prawnej na drodze sądowej. Interwencjonizm państwa pomijający w działaniach pomocowych znaczną grupę przedsiębiorców, pozbawiający ich części praw i zaburzający zrównoważony rozwoju branży, której przedsiębiorcy mają prawo do działania na rynku wolnej konkurencji, stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem.