TFG wypróbuje nowy system informatyczny – ma być sprawniej i bezpieczniej

Na początku przyszłego roku uruchomiony zostanie pilotaż Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego z zainteresowanymi przedsiębiorcami turystycznymi. Platforma ma być oddana do użytku w połowie 2020 roku.

Małgorzata Ślepowrońska, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, powiedziała: „Nowy projekt TFG zwiększy bezpieczeństwo rynku usług turystycznych, w ramach którego działa TFG.”

Przedsiębiorcom ułatwi on realizację obowiązków dotyczących składania comiesięcznych deklaracji i wpłacania składek do Funduszu i tym samym usprawni gromadzenie środków dla podróżnych na wypadek niewypłacalności touroperatora** (II filar).

Renata Mentlewicz, dyrektor Biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, dodała: „Wszyscy przedsiębiorcy będą mieli swoje konta w tym systemie, dzięki czemu będą mogli nie tylko w maksymalnie uproszczony sposób złożyć deklarację i przelać składki, ale i sprawdzić swoje saldo czy dokonać ewentualnych korekt deklaracji. Dotychczas nie mieli takich możliwości.”

Z kolei urzędy marszałkowskie, które prowadzą m.in. rejestry przedsiębiorców turystycznych, otrzymają – dzięki nowej platformie TFG – narzędzia do usprawnienia bieżącego nadzoru, pozwalające m.in. szybciej wyeliminować nieuczciwych uczestników rynku turystycznego. Poprzez elektroniczny dostęp do danych zawartych na platformie TFG marszałkowie łatwo wykryją np. rozbieżności danych dotyczące przedsiębiorców turystycznych znajdujących się w różnych rejestrach.

Natomiast klienci biur podróży w jednym miejscu będą mogli sprawdzić online – nie tylko czy dane biuro działa legalnie – ale także dowiedzieć się, jakie są gwarancje i zabezpieczenia finansowe na rynku usług turystycznych oraz jak działa TFG.

Renata Mentlewicz podkreśliła: „Dzięki udostępnieniu Bazy Wiedzy chcemy zwiększyć poziom świadomości podróżnych w zakresie weryfikacji wiarygodności przedsiębiorców turystycznych, a także w zakresie przysługującej im ochrony oraz procedur postępowania w przypadku niewypłacalności biura podróży. Ponadto w przypadku niewypłacalności touroperatora podróżni uzyskają wygodny dostęp do informacji o statusie swojego roszczenia w TFG.”

W kwietniu 2018 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w ramach którego działa TFG, podpisał z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o dofinansowanie projektu „Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego”. Przyznane dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, wynosi 6,7 mln złotych. Do końca września na wyodrębniony rachunek UFG wpłynęło z tego tytułu 1,1 mln złotych.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny działa jako II filar zabezpieczeń finansowych dla podróżnych w przypadku niewypłacalności touroperatora. Gwarantuje on dodatkowe środki, w sytuacji gdy: a) biuro podróży nie może zapewnić powrotu swoich klientów do kraju, a środki z I filaru okazują się niewystarczające, lub b) środki z zabezpieczenia finansowego biura nie wystarczają na pokrycie wszystkich roszczeń zgłoszonych przez jego klientów w związku z niezrealizowanymi wyjazdami (w całości lub części). TFG gromadzi środki na ten cel ze składek uiszczanych przez przedsiębiorców turystycznych. Na koniec września 2019 roku na koncie Funduszu znajdowało się 138 mln złotych na potencjalne wypłaty dla klientów na wypadek niewypłacalności biura podróży. Dotychczas zgromadzone środki potrzebne były tylko w dwóch przypadkach. Wypłaty dla poszkodowanych nie przekroczyły jednak 2 milionów złotych.