Sprawdź jeszcze raz, kogo zatrudniasz

Minister Sprawiedliwości opublikował w sieci Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. W związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, na osoby organizujące wypoczynek dla dzieci nałożone zostały dodatkowe obowiązki. I sankcje za ich niedopełnienie.

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w rejestrze zamieszczone zostały nazwiska i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów. Rejestr jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Składa się z dwóch części: ogólnodostępnej (Rejestr publiczny) i z dostępem ograniczonym, z którego mogą korzystać przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi. W części ogólnodostępnej znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 768 osób.

Już od 1 października 2017 roku obowiązuje ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2016 r.)
Jej artykuł 21. Nakłada nowe obowiązki na „pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi”

Zgodnie z nowymi przepisami, przed zatrudnieniem osób w ramach „działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi”, pracodawca ma obowiązek sprawdzić, czy kandydat nie figuruje w ww. rejestrze (w części z dostępem ograniczonym).
Za niedopełnienie tego obowiązku ustawa przewiduje karę „aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.” (art. 23.).

Teraz zarówno organizatorzy, jak i rodzice wysyłający dzieci na wypoczynek, mogą sprawdzić czy Rejestrze nie znajdują się inne osoby, które będą miały styczność z dziećmi (kierowcy, personel medyczny, ratownicy, przewodnicy itp.).

Dotychczas jedynym aktem prawnym, który określał wymogi wobec osób zatrudnionych podczas wypoczynku dla dzieci i młodzieży była ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przepisy art. 92p. dotyczą kierowników wypoczynku i wychowawców. Muszą oni przedstawić zaświadczenie o niekaralności. 

A konkretnie, osoba zatrudniona jako kierownik lub wychowawca nie może być „karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;”

Aby potwierdzić ten warunek, kandydat na kierownika lub wychowawcę musi przedstawić organizatorowi wypoczynku informację z Krajowego Rejestru Karnego; (ważną przez 12 miesięcy).

A także: „kandydat na kierownika lub wychowawcę wypoczynku, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności […]”