Sojusz Miast Europejskich: apelujemy o pilne uregulowanie najmu krótkoterminowego

Krakowski rynek nocą
Krakowski rynek nocą / fot. Przemysław Czaja

Europejskie miasta zwróciły się do komisarzy o pilne podjęcie prac dotyczących uregulowania turystycznego najmu krótkoterminowego (TNK). List został również wsparty przez europejskich parlamentarzystów.

Sojusz Miast Europejskich, którego członkiem jest Kraków – skupiający najbardziej atrakcyjne turystycznie miasta m.in. Paryż, Barcelonę, Berlin, Wiedeń, Brukselę, Monachium, Pragę, Lyon i którego liderem jest Amsterdam, wystosował pismo do komisarzy o przedstawienie pod obrady Parlamentu Europejskiego jeszcze w tym roku, wniosku legislacyjnego dotyczącego regulacji turystycznego najmu krótkoterminowego.

Najem na doby zostanie uregulowany

W swoim liście zwraca uwagę, że “miasta wielokrotnie wzywały do podjęcia działań w celu rozwiązania problemu legalności turystycznego najmu krótkoterminowego, a Parlament Europejski w dniu 21 stycznia 2021 r. w swojej rezolucji w sprawie dostępu do godziwych i przystępnych cenowo mieszkań, wezwał Komisję do przygotowania środków prawnych dotyczących turystycznego najmu krótkoterminowego.

Komisarz Breton kilkakrotnie, zobowiązał się do przedstawienia konkretnego wniosku legislacyjnego dotyczącego turystycznego najmu krótkoterminowego i jego uregulowania w dyrektywie o usługach cyfrowych. Komisja opublikowała wstępną ocenę skutków i przeprowadziła konsultacje społeczne. Inicjatywa ta, początkowo przewidziana na czerwiec, została przełożona. Sojusz Miast Europejskich jest bardzo zaniepokojony tym, że obecnie wniosek nie znajduje się już na liście inicjatyw, których rozpoczęcie planowane jest na grudzień. Sojusz wzywa Komisję do pilnego przedstawienia zapowiadanej inicjatywy dotyczącej TNK jeszcze w tym roku. Stawką jest dostępność cenowa mieszkań, a także prawidłowe funkcjonowanie miast.

Mieszkańcy coraz częściej wyrażają swoje obawy dotyczące uciążliwości spowodowanych przez TNK. Oprócz negatywnego wpływu na komfort życia mieszkańców oraz gwałtownie rosnących czynszów i cen domów, zgłaszają: zakłócenia hałasu, zagrożenia dla zdrowia, a nawet powolne znikanie sklepów.

Obecnie jesteśmy świadkami powrotu do aktywności turystycznej sprzed pandemii, co sprawia, że ostrzeżenie OECD, że “w miarę ustępowania zagrożenia Covid-19, ponowny wzrost cyfrowego wynajmu za pomocą platform internetowych może dalej wywierać presję na zasoby mieszkaniowe”.

Dlatego, pilnie potrzebujemy lepszego i skuteczniejszego systemu, który umożliwi wszystkim platformom zrozumienie i przestrzeganie  przepisów w całej UE. Jednocześnie nowelizacja przepisów prawnych  powinna umożliwić władzom lokalnym monitorowanie tego zjawiska na swoim terenie, a także umożliwić egzekwowanie prawa. Regulacje powinny zapewnić dostęp do danych podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie TNK. W przypadku, gdy rejestracja wynajmu jest wymagana przez przepisy krajowe lub lokalne, platformy powinny wymagać, aby podmioty działające w TNK zamieszczały w swoich ofertach numery rejestracyjne. Tylko takie oferty mogłyby być publikowane na platformach rezerwacyjnych. Baza danych numerów rejestracyjnych powinna być łatwo dostępna dla platform. Proponujemy zatem wprowadzenie obowiązku wymiany danych niezbędnych do egzekwowania przepisów lokalnych oraz wprowadzenie unijnego narzędzia internetowego do wymiany informacji między właściwymi organami, a platformami krótkoterminowego najmu.”

Numery rejestracyjne obiektów w Krakowie

Prezydent Miasta Krakowa, zwrócił się do Sekretarza Stanu p. Andrzeja Guta-Mostowego o podjęcie zapowiadanych w tym obszarze prac legislacyjnych i zaproponował, aby w pierwszym etapie zmian wprowadzony został numer rejestracyjny dla obiektów turystycznego najmu krótkoterminowego.

W Krakowie są już nadawane numer rejestracyjny obiektom TNK, prowadzonym przez przedsiębiorców, a wykaz obiektów znajduje się na stronie: ekon.um.krakow.pl