SOIT: w obecnej sytuacji szczególnie ważne jest partnerskie podejście

Branża MICE vs koronaworus
Uczestnicy spotkania zorganizowanego przez SOIT/fot. Cegłowska Katarzyna – Ketti.pl

Organizacje branży MICE będą z zaangażowaniem promować podejście Goodwill Policy-czyli zrozumienie sytuacji, dobra wola i życzliwe podejście na każdym ze szczebli w łańcuchu dostaw.

W piątek 6 marca Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) zorganizowało spotkanie dotyczące sytuacji na rynku incentive travel i wyjazdów grupowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele agencji członkowskich SOIT, władze SITE Poland i PIT, przedstawiciele innych organizatorów turystyki,agencji incentive, linii lotniczych, agentów lotniczych, firm ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele zagranicznych DMC.

Cel i idea

Celem spotkania było przedstawienie bieżącej sytuacji i podjętych działań, analiza otoczenia prawnego, rekomendacji międzynarodowych organizacji medycznych oraz implikacji biznesowych dla uczestników rynku, w szczególności dla organizatorów turystyki incentive.
Ideą spotkania było również aktywizowanie przedstawicieli branży do podejmowania wspólnych, odpowiedzialnych inicjatyw w kierunku zwiększania szeroko pojętego bezpieczeństwa wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w kompleksowe usługi MICE.

Punktem wyjścia dyskusji były prawa i obowiązki organizatora wynikające z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a w szczególności z budzącego wątpliwości interpretacyjne art. 47 ust. 4 tejże ustawy.
Wskazano na palącą potrzebę uzyskania od ustawodawcy jednolitej interpretacji przepisów dotyczących warunków odstąpienia od umowy i rezygnacji z wyjazdów.

Konieczne uspójnienie komunikatów

Za równie istotne uznano wprowadzenie jasnej wykładni zastosowania i uspójnienie komunikatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczących ostrzeżeń dla podróżujących, które są dla organizatorów turystyki jedyną, wiążącą skalą zagrożeń.

Zarząd SOIT podkreślał, iż w kontekście dynamicznie zmieniających się warunków, niezwykle ważne jest spełnianie przez organizatora obowiązku informacyjnego wobec uczestników wyjazdów, dającego im rzetelne podstawy oceny ryzyka wiążącego się z podróżą.

W obliczu pojawiającej się w mediach, przytłaczającej ilości budzących wątpliwości merytoryczne komunikatów, istotne jest korzystanie przez profesjonalnych organizatorów z wiarygodnych źródeł informacji dotyczących zagrożenia związanego z koronawirusem.

Podczas spotkania zaprezentowano aktualne stanowiska światowych instytucji–WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) i ECDC (Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób), które dysponują najbardziej aktualnymi danymi i rekomendacjami opartymi na faktach naukowych.
Warto wskazać, iż obie w/w organizacje konsekwentnie odradzają wprowadzanie ograniczeń ruchu turystycznego. Dotyczy to także krajów,w których występuje transmisja wirusa.
Również cytowani krajowi eksperci medyczni d.s.zagrożeń epidemiologicznych wskazują na fakty dotyczące podróży, które mogą być pomocne w rzetelnym informowaniu uczestników decydujących się na wyjazdy w tym okresie i niwelowaniu paniki.

Jak przeżyć kryzys

Kolejnym punktem poddanym analizie i dyskusji były zagrożenia i ryzyka związane z funkcjonowaniem biznesu w sytuacji kryzysowej, która obecnie występuje na rynku turystycznym.
Aktualnie są to decyzje biznesowe dotyczące realizacji bądź anulacji zakontraktowanych, bieżących projektów w obliczu dynamiki samego wirusa, zmieniających się siatek połączeń lotniczych, decyzji lokalnych władz w miejscach destynacji i reakcji klientów na wszystkie te czynniki.
W krótkim okresie (marzec–maj) wskazano na realne zagrożenie utratą płynności finansowej, które może dotyczyć w szczególności firm o wysokich kosztach stałych i proporcjonalnie niskim kapitale własnym, czy też firm o wysokim poziomie zakontraktowania na najbliższy czas, aktualnie najbardziej obarczonych ryzykiem anulacji.

Na podstawie aktualnie dostępnych danych trudno oszacować w dłuższej perspektywie czasowej globalną aktywność wirusa, faktyczne skutki dla zdrowia i oddziaływania psychologicznego, co zwiększa niepewność prowadzenia działalności, a także rodzi pytania o długofalowe implikacje w kierunku rozwoju branży MICE.

Zainicjowana na spotkaniu dyskusja z udziałem agencji incentive, ubezpieczycieli, linii lotniczych i agencji IATA, w której każdy przedstawił swoją perspektywę, doprowadziła do wspólnego wniosku, iż w obecnej sytuacji ważne jest partnerskie podejście, obustronne zrozumienie, branżowa współpraca i współdziałanie w rozwiązywaniu problemów. Organizacje branżowe będą z zaangażowaniem promować podejście Goodwill Policy-czyli zrozumienie sytuacji, dobra wola i życzliwe podejście na każdym ze szczebli w łańcuchu dostaw. Wszystkim uczestnikom rynku zależy bowiem na dobrych relacjach biznesowych i kontynuowaniu współpracy.