Rok kobiet w turystyce 2022 – dlaczego to robimy?

rok kobiet w turystyce

W teorii od 100 lat kobiety i mężczyźni w Polsce mają takie same prawa. Wszyscy wiemy, że jest to wciąż temat bardzo dyskusyjny i wciąż mówimy tylko o teorii. Kobiety nadal bowiem potrzebują prawnych narzędzi i otwartego sposobu myślenia, po to, by teoria stała się praktyką.

„Kobiety są bardziej emocjonalne, wrażliwe i płaczliwe”, a „naturalną rolą kobiety jest opieka nad dziećmi, „kobiety niech sobie garami zarządzają”. Te i inne opinie na temat kobiet, nie tylko w turystyce, są od zawsze w masowym obiegu, a marginalizacja kobiet w zarządzaniu biznesem, jest wszechobecna. Dlaczego chcemy więc zwrócić uwagę na płeć, jej rolę konkretnie w turystyce?

Pandemia i w związku z tym szybko zmieniające się otoczenie gospodarcze, postawiło przed nami nie lada wyzwania, które wymagają innego podejścia do zarządzania w turystyce. Potrzebujemy uwagi i rozwiązań na każdym poziomie. Badania mówią, choćby wciąż aktualny raport McKinseya (2017 r.)[i], że gdyby mocno przyłożyć rękę do aktywizacji zawodowej kobiet, to polskie PKB w ciągu 8 lat wzrosłoby aż o 11 proc.

Debata: Rola kobiet (za mała?) w turystyce na IX Forum Promocji Turystycznej
Debata: Rola kobiet (za mała?) w turystyce na IX Forum Promocji Turystycznej

Potrzebne rozwiązania promujące równość

W ostatnich latach kobiety stanowiły 65 proc. absolwentek studiów w Polsce. Wydaje się więc, że przyczyną dominacji mężczyzn na najwyższych stanowiskach w firmach, nie są niższe kwalifikacje kobiet, a zupełnie inne powody. Można szukać odpowiedzi na pytanie gdzie się podziały kobiety, które są tak samo dobrze wykształcone jak mężczyźni i co się stało, że nie ma ich w składach zarządów i na najwyższych stanowiskach? Z badań wynika, że nawet do 80 proc. liderek zetknęło się ze zjawiskiem „szklanego sufitu” (ograniczeniem lub niewidzialnymi barierami uniemożliwiającymi awansowanie lub zajmowanie kierowniczych stanowisk). Kobietom trudniej awansować z powodu wychowania i tradycji. Socjalizowane są od małego do bycia „grzeczną”, przypisuje się im określone opiekuńcze role, które trudno w późniejszym życiu zmienić.

Mimo wielu deklaracji, że w turystyce ten problem nie występuje, to jednak stereotypy również tu przekładają się na realne zjawiska. Pierwszym z brzegu przykładem jest co roku ogłaszana przez portal branżowy WaszaTurystyka.pl Lista 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce, gdzie rokrocznie kobiety notowane są od 20 miejsca, a największa ich liczba w „100, to 27. Istotne jest zbadanie tej sytuacji i wprowadzenie rozwiązań promujących równość płci na każdym poziomie.

Debata: Rola kobiet (za mała?) w turystyce na IX Forum Promocji Turystycznej

Co zatem możemy zrobić? Przepytane przez firmę McKinsey przedsiębiorstwa wskazują na trzy podstawowe działania: zmiana kultury organizacyjnej na rzecz promowania różnorodnego stylu zarządzania, elastyczny czas pracy i wdrożenie wewnętrznych polityk w firmach wspierających rozwój karier kobiet.[ii]

Różnorodność pomaga w biznesie

Współistnienie kobiet i mężczyzn w zarządzaniu stanowi szansę dla firmy. Zróżnicowane zespoły podejmują lepsze decyzje, bo biorą pod uwagę wiele różnych perspektyw, generują więcej idei, są bardziej kreatywne, innowacyjne oraz lepiej dostosowują decyzje do możliwości ich wdrożenia w określonym miejscu i czasie. Różnorodność w zarządzaniu wspiera dostosowywanie się do potrzeb różnych grup odbiorców i pomaga w osiąganiu założonych celów biznesowych.

Konieczność godzenia wielu ról przez kobiety skutkuje dwa razy większym odsetkiem kobiet niż mężczyzn zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pandemia była dla nas doświadczeniem, jeśli chodzi o elastyczny czas pracy i odkryła przed nami zupełnie nowe pokłady kreatywności i sposobów na efektywne zarządzanie czasem pracy.

Debata: Rola kobiet (za mała?) w turystyce na IX Forum Promocji Turystycznej

Potwierdzają to badania, bo według Instytutu Badawczego Capgemini w drugiej połowie tego roku, aż 63 proc. badanych przedsiębiorstw odnotowało większą wydajność pracowników i pracownic. To oznacza, że łączenie obowiązków zawodowych z domowymi nie zawsze jest przeszkodą w osiągnięciu celu. Branża turystyczna wymaga kontaktów osobistych, jednakże są takie obszary, które można przenieść w inne przestrzenie czasu, a i tak zrobić je dobrze.

ROK 2022 Rokiem Kobiet w polskiej turystyce

„Zasada równego traktowania jako element ładu korporacyjnego to nie tylko przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także efektywne narzędzie osiągania sukcesu biznesowego w rzeczywistości zacierających się granic społecznych, kulturowych i geograficznych, którego stosowanie rekomenduje Rzecznik Praw Obywatelskich.”

Debata: Rola kobiet (za mała?) w turystyce na IX Forum Promocji Turystycznej

Zatem nie czekajmy, działajmy razem w kulturze włączającej. Stąd debata o roli kobiet w turystyce, która odbyła się podczas IX Forum Promocji Turystycznej w Hydropolis, a także inicjatywa ogłoszenia roku kobiet w turystyce. Uważamy, że zachodzi konieczność skupienia się na tym aspekcie naszego życia. Na równości.

Zachęcamy do dołączania do wydarzenia na Facebooku i zapraszamy podmioty zainteresowane do współpracy.

Poniżej publikujemy treść Manifestu, który określa założenia Roku Kobiet w Turystyce:

“Pełne prawa wyborcze kobiety uzyskały w Polsce tuż po odzyskaniu niepodległości, w listopadzie 1918 roku. W 1921 roku w Konstytucji marcowej znalazł się zapis „urzędy publiczne są w równej mierze dla wszystkich dostępne na warunkach prawem przypisanych”. Minęły 103 lata od zrównania praw wyborczych, co jednak nie oznacza zrównania szans życiowych i zawodowych. Przykładem nierówności szans zawodowych, jest pozycja kobiet w turystyce. Mimo że stanowią one silny filar szeroko rozumianej branży turystycznej w Polsce, jak również większość osób w niej pracujących, to ich udział w zarządzaniu turystyką jest niewspółmiernie mały.

Mamy świadomość, że jest to stan rzeczy, który charakteryzuje nie tylko turystykę, jednak, jako ludzie na co dzień zajmujący się tą właśnie gałęzią gospodarki, chcemy zacząć od siebie i u siebie.

Naszym celem jest promowanie idei równości i równouprawnienia w zgodzie z polityką równości szans. Zorganizujemy w 2022 roku cykl spotkań, warsztatów, szkoleń dla kobiet pracujących w turystyce Zależy nam na dotarciu z ofertą edukacyjną do mniejszych miejscowości. Tam, dosłownie i w przenośni, „ukryty” jest potencjał regionu, potencjał kobiet.

W ramach Roku Kobiet w polskiej turystyce chcemy:

• Proponować inicjatywy, których celem jest zwiększenie szans awansu zawodowego kobiet w ich miejscu pracy – szkolenia z zakresu zarządzania i zwiększające poczucie własnej wartości, sprawczości;
• Opracować programy, które mają przeciwdziałać dyskryminacji w miejscu pracy – rozumiane jako działania edukacyjne, regulaminy równego traktowania, procedury zgłaszania przypadków nierównego traktowania oraz reagowania na nie;
• Zdiagnozować, zebrać i propagować dobre praktyki w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w zarządzaniu w turystyce;
• Promować zasady równego traktowania osób różnych płci w codziennym funkcjonowaniu;
• Wskazać rozwiązania pozwalające godzić ze sobą różne role życiowe;
• Przeprowadzić badania i analizy w obszarze równouprawnienia kobiet w branży turystycznej.

Pragniemy sprawić, by osoby decydujące w polityce, samorządach i biznesie kierowały się w swoich wyborach zawodowych kompetencjami i pracowitością, a nie płcią. Chcemy przede wszystkim zwiększyć świadomość czym są nierówności – często to właśnie niewiedza w tym zakresie jest przyczyną obecnego stanu rzeczy.

Mamy przekonanie, że wspólne działania mogą być zaczątkiem zmian, które przyczynią się do zwiększenia roli kobiet jako decydentek w branży turystycznej. Ważne jest, aby kobiety zostały również włączane w gremia opiniotwórcze oraz zgłaszane za swoje działania do nagród o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zachęcamy i zapraszamy wszystkie chętne osoby do poparcia idei oraz współpracy.

Ogłaszamy rok 2022 Rokiem Kobiet w polskiej turystyce.”

——–

[i] Raport „Potęga równości. Jak i dlaczego warto wspierać kobiety w karierze zawodowej?”, McKinsey 2017

[ii] Tamże, str. 5