Rainbow – III kwartały 2017 roku lepsze o 1/4

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours S.A. podsumowała wyniki za III kwartały 2017 roku. W tym okresie przychody grupy wzrosły o 18,1 proc., natomiast przychody ze sprzedaży imprez turystycznych aż o prawie 25%. Liczba klientów wzrosła aż o 26,1 proc.

Trzeci kwartał 2017 stanowi podsumowanie sprzedaży całego sezonu Lato 2017. Spółka ocenia, że jest to kolejny rekordowy rok działalności pod kątem osiągniętych wyników finansowych oraz liczby klientów korzystających z oferty. Przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours po trzech kwartałach 2017 wzrosły o 18,1 proc., przy czym przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wzrosły, aż o 24,7 proc. W analizowanym okresie zysk netto całej Grupy Kapitałowej oszacowano na poziomie 44 348 tys. zł. Na szczególną uwagę zasługuje znakomity wynik osiągnięty przez Spółkę dominującą. Zysk netto wyniósł bowiem 41 275 tys. zł, podczas gdy w okresie porównywalnym 2016 roku wypracowany zysk netto wyniósł 26 991 tys. zł. Dynamika wzrostu wyniosła aż 52,9 proc.

Analiza przesłanek powodujących imponujący wzrost wskazuje przede wszystkim na ofertę produktową Spółki, jako czynnik powodujący wzrosty. W ostatnim sezonie również ograniczony dostęp do bazy hotelowej w tzw. tańszych destynacjach, tj. np. w Tunezji, czy przede wszystkim Turcji, wpłynął na wybór przez klientów innych europejskich destynacji. Działania na sezon letni były ukierunkowane na wprowadzenie do oferty, oprócz wzbogacenia oferty letnich, europejskich destynacji, dalekodystansowych lokalizacji tj. Kuba, Bali czy Meksyk. W analizowanym okresie trzech kwartałów 2017 roku Spółka zaobserwowała znaczący wzrost liczby turystów.

Z oferty Spółki skorzystało 366,7 tys. klientów, co stanowi wzrost 26,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. W odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku wprowadzono do sprzedaży również ofertę ekonomiczną, co było główmy motorem wzrostu ilości uczestników w imprezach. W sezonie „Lato 2017” największą popularnością cieszyła się Grecja, której wzrost w ilości osób wyniósł aż 38,0 proc., Hiszpania – wzrost o 30,2 proc. oraz Chorwacja – wzrost o 24,3 proc. Warto dodać, że kierunki nie cieszące się dotychczas dużym zainteresowaniem wykazały znaczące wzrosty w ilości uczestników, tj. Egipt, Albania, Cypr.

Z raportu wynika również, iż także działalność hotelarska Grupy Kapitałowej ( spółki: Rainbow Hotels A.E i White Olive A.E) przyniosła oczekiwane, pozytywne wyniki finansowe. W tym segmencie wygenerowano przychody na poziomie 4.351 tys. zł, zaś zysk netto wyniósł 858 tys. zł.