Przespieszenie prac nad Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym

MM

Jak zapowiadała w rozmowie z Waszą Turystyką.pl, (czyt. Koniec z marazmem w Departamencie Turystyki i w POT zapowiada minister Dulińska) Dorota Dulińska, prace nad Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym nabrały tempa. W Biuletynie Informacji Publicznej ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

W dokumencie znajdują się wyjaśnienie przyczyn i potrzeby wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie: “W Ministerstwie Sportu i Turystyki prowadzone były analizy funkcjonowania obecnego systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży oraz prace nad jego wzmocnieniem poprzez wprowadzenie II filaru w formie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Projekt założeń ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym nie został jednak w 2014 r. przyjęty przez Radę Ministrów.”

Przypomnijmy, że we wspomnianym wywiadzie udzielonym WaszejTurystyce, Dorota Dulińska powiedziała m.in.: “Pierwszy, najpilniejszy temat, który podjęliśmy, to działania mające na celu wzmocnienie systemu zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności biur podróży poprzez stworzenie drugiego filaru zabezpieczeń. Chcę podkreślić, że część płaszczyzny nie leży w kompetencji MSiT. W związku z tym bardzo aktywnie uczestniczymy w rozmowach z Ministerstwem Finansów… Mamy już projekt, doprecyzowujemy szczegóły, spotkaliśmy się również z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Idziemy szybko do przodu, odbyły się już trzy spotkania. Wymieniamy już między sobą ostateczne uwagi…
Trzeba pamiętać, że temat Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego był przez kilka lat opracowywany. Pojawiały się jego różne warianty, różne propozycje składało Ministerstwo Finansów i ubezpieczyciele. Jestem pewna, że wszystkie strony (MSiT, MF, ubezpieczyciele) dojrzały do tego, żeby sfinalizować prace nad funduszem.”

Dokument na stronie BIP rozwija i uściśla tę wypowiedź. Czytamy w nim: “W świetle komplikującej się sytuacji geopolitycznej, dotyczącej najpopularniejszych kierunków wyjazdów turystycznych polskich turystów korzystających z usług biur podróży (Egiptu, Tunezji, Turcji) i w związku z nasilającym się w świecie terroryzmem, nastąpił wzrost zagrożenia dla płynności finansowej, a co za tym idzie wzrost ryzyka wystąpienia niewypłacalności biur podróży w trakcie sezonu turystycznego 2015/2016. W związku z powyższym konieczne jest wzmocnienie systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności i pilne wprowadzenie II filaru zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży, poprzez wprowadzenie nowego Funduszu prowadzonego w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Wzmocnienie całościowego systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży jest możliwe jedynie poprzez stworzenie rezerwy finansowej w systemie zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (tzw. drugi filar).
Utworzenie rezerwy finansowej pozwoli na zgromadzenie niezbędnych środków, gdyby w przyszłości zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego nie było wystarczające na zapewnienie powrotu klientów do kraju oraz na zwrot wpłat dla klientów. Wprowadzenie II filaru zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży, poprzez wprowadzenie nowego Funduszu prowadzonego w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wyeliminuje dodatkowe koszty, które wiązałyby się z powołaniem nowej osoby prawnej.
Jednocześnie przeniesienie działań operacyjnych związanych z funkcjonowaniem Funduszu na właściwą, przeznaczoną i przystosowaną do tego jednostkę, wyposażoną w odpowiednie narzędzia do ich efektywnej realizacji jest ze wszech miar wskazane. W związku z powyższym, proponuje się, aby zadanie polegające na pobieraniu składek od przedsiębiorców oraz uruchamianiu środków z Funduszu przy niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, w przypadku gdy środki finansowe z I filaru zabezpieczeń okażą się niewystarczające, realizował ww. Fundusz, prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Obowiązki w zakresie dokonywania terminowych wpłat do funduszu w należnej wysokości za okres każdego miesiąca, składania comiesięcznych deklaracji dotyczących należności do funduszu oraz prowadzenia ewidencji zawartych umów o imprezę turystyczną, staną się warunkami wykonywania działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Naruszenie tych obowiązków, pomimo wezwania do ich usunięcia, będzie stanowiło rażące naruszenie warunków wykonywania działalności regulowanej. W opinii Ministerstwa Sportu i Turystyki utworzenie ww. Funduszu pozwoli na zachowanie przejrzystości działań i zmniejszenie kosztów finansowych.”

Za realizację projektu jest odpowiedzialna podsekretarz stanu w MSiT, odpowiedzialna za turystykę, Dorota Dulińska.
Termin przedłożenia projektu nie jest podany, ale Dorota Dulińska podkreślała, że chce, żeby przed sezonem letnim Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zaczął funkcjonować.

 

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center