Projekt rządu: 12 miesięcy więcej na zwrot środków pożyczonych z TFZ

Rząd proponuje ulgi dla touroperatorów

5 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców – tzw. „tarczę prawną”. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, organizatorom turystyki przedłużono o 12 miesięcy termin zwrotu środków, wypłaconych podróżnym przez Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ) z tytułu umów o udział w imprezach turystycznych, które nie odbyły się w związku z wybuchem pandemii. Organizatorzy turystyki będą musieli dokonać zwrotu pierwszej z rat do TFZ do 31 grudnia 2022 r.

Jak głosi komunikat rządowy, przedłużenie terminu jest zasadne z uwagi na pandemię, której przebieg w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia możliwości wykonywania działalności przez przedsiębiorców turystycznych organizujących imprezy turystyczne. Z kalkulacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że obecna kondycja finansowa organizatorów turystyki objętych TFZ jest bardzo zróżnicowana. Słuszne jest, aby przy kolejnym wydłużaniu terminu rozpoczęcia spłaty rat do TFZ przyjąć zobiektywizowane zasady pomocy. Rząd proponuje objęcie planowanym wsparciem organizatorów turystyki, których liczba klientów w 2021 r. w porównaniu do liczby klientów w 2019 r. wyniosła 40 proc. lub mniej.

Projekt „tarczy prawnej” zawiera także dwa inne rozwiązania istotne dla branży turystycznej, tj.:

• usprawnienie i odformalizowanie procedury nadania uprawnień przewodnika górskiego przez wprowadzenie uproszczonego postępowania w tej sprawie,
• wprowadzenie pełnej elektronizacji procedury składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez organizatorów turystyki i przez przedsiębiorców, ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych. Zgodnie z projektowaną zmianą deklaracje te będą składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 15ka ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.