Projekt rozporządzenia: będzie jedno kolejne postojowe i zwolnienie z ZUS za maj

Tarcza 6.0
fot. Micheile Henderson / Unsplash

Jedno dodatkowe postojowe i zwolnienie z ZUS za maj – to świadczenia, na które będą mogli liczyć przedsiębiorcy. Ukazały się założenia projektu rozporządzenia wprowadzającego nowe narzędzia dla firm poszkodowanych przez kryzys koronawirusa.

“Istnieje pilna potrzeba udzielenia dalszego wsparcia dla form działalności gospodarczej najbardziej dotkniętych obostrzeniami nakładanymi w związku z COVID-19. Konieczne stało się opracowanie kolejnego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających w najbardziej dotkniętych branżach” – czytamy w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów.

Miałoby ono zmieniać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Jak wynika z opublikowanych założeń, wsparcie oferowane będzie w dwóch podstawowych formach:
1) jednego – dodatkowo przyznawanego – świadczenia postojowego,
2) zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

“Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie wcześniejszych rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19” – dowiadujemy się z założeń.

W projekcie utrzymano dotychczasowe rozwiązania dotyczące:
– tzw. okresu porównawczego – wykazując spadek przychodów możliwe będzie odniesienie się do przychodów uzyskanych w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 r. bądź we wrześniu 2020 r., a także
– momentu weryfikacji warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 – ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.

Przedsiębiorstwa, które zostaną objęte wsparciem, będą ponownie wskazani w rozporządzeniu za pomocą kodów PKD.