PPL: odblokujmy proces decyzyjny w sprawach lotniska w Modlinie

archiwum Lotniska w Modlinie

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze zaproponowało pozostałym udziałowcom Portu Lotniczego w Modlinie zmianę w sposobie podejmowania decyzji. Obowiązującą dotychczas w głosowaniach zasadę jednomyślności, miałaby zastąpić zasada większości bezwzględnej na zasadach opisanych w kodeksie spółek handlowych.

Zdaniem „Portów Lotniczych”, które jako jeden z czterech akcjonariuszy, posiadają 28,87 procent udziałów w spółce, będącej właścicielem lotniska w Modlinie, pozwoli to odblokować proces decyzyjny, przyczyni się też do samodzielnego, pozbawionego presji aktualnej sytuacji zajmowania swobodnego stanowiska zarówno przez Wspólników, jak też członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

W komunikacie PPL, czytamy, że po zniesieniu jednomyślności na rzecz zwykłej większości głosów zgodnie z zasadami kodeksu spółek handlowych, PPL na najbliższym NZW zwołanym na dzień 5 marca będzie mógł głosować przeciwko dalszemu zadłużaniu portu, a jednocześnie głos PPL nie będzie mógł być traktowany jako głos blokujący.

W ocenie PPL głosowanie za zwiększaniem i tak już mocno zadłużonego portu, szczególnie w sytuacji, gdy już obecnie portu nie stać na spłatę bieżących zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji (od 2018r. spłaca je Marszałek Województwa Mazowieckiego), a ponadto pożyczona kwota wydaje się być jedynie częścią potrzeb finansowych portu, nie rozwiązuje, a jedynie odracza w czasie i potęguje problemy finansowe MPL, a płatnikami całości poręczonej kwoty mogą wówczas zostać podatnicy Mazowsza. Na dzień dzisiejszy kwota spłaconych przez Województwo obligacji wynosi 11,03 mln zł.

PPL przypomina w komunikacie, iż w grudniu 2016 r. zaproponował podwyższenie kapitału zakładowego MPL o kwotę co najmniej 136 mln zł w połączeniu z propozycją zmian do Umowy Spółki, pozwalającą PPL na przejęcie portu i zmianę jego modelu biznesowego, Wtedy taką propozycję zablokowali udziałowcy samorządowi, proponując jako alternatywę dalsze zadłużanie portu. Dodatkowo, złożona przez PPL już raz w kwietniu 2018 r. propozycja zniesienia jednomyślności została również odrzucona przez Marszałka Struzika, gdyż po jej zniesieniu Marszałek nie byłby w stanie przypisywać PPL blokowania dalszego rozwoju Modlina rozumianego jako jego dalsze zadłużanie.

Prezes PPL, Mariusz Szpikowski, wystosował już formalne pismo o wyrażenie zgody na uzupełnienie porządku obrad i podjęcie uchwały w tej sprawie na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin sp. z o.o.. PPL również przekazał już propozycję stosownych zmian w Umowie Spółki.

Jak głosi komunikat, „Porty Lotnicze” mają nadzieję, że pozostali akcjonariusze wyrażą zgodę na proponowaną zmianę zapisów, co przyczyni się do przezwyciężenia długotrwałego pata, uniemożliwiającego podejmowanie ważnych dla Portu w Modlinie decyzji i zobowiązań.