Powstaje polski bon targowy i eventowy. Organizacje złożyły projekt w MRPiT

Trwają prace nad przygotowaniem projektów nowych programów wsparcia dla branży: bonu targowego i bonu eventowego. Tym pierwszym wystawcy płaciliby za przestrzeń wystawienniczą, tym drugim – agencje eventowe swoim pracownikom, przy realizacji określonego w programie rodzaju wydarzeń.

Projekt opracowują Warszawska Organizacja Turystyczna, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców, Krajowa Izba Targowa, Stowarzyszenie Branży Eventowej i Ptak Warsaw. Expo 22 kwietnia 2021 ich przedstawiciele spotkali się z ministrem Andrzejem Gutem-Mostowym, który pozytywnie odniósł się do idei wprowadzenia takich programów i omówił ich szczegóły merytoryczne. O projektach wspominano też na wydarzeniu Meetings Week Poland 2021 oraz na XVI Posiedzeniu zespołu roboczego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Program dla firm, instytucji i stowarzyszeń

„Liczymy, że realistyczne i pragmatyczne założenia zaproponowanych projektów spotkają się z akceptacją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a polski świat biznesu i gospodarki, który korzysta z narzędzi targowych i eventowych oraz sama branża spotkań będą mogły już wkrótce stać się bezpośrednimi i pośrednimi beneficjentami tych programów” – czytamy w komunikacie WOT.

Beneficjentami proponowanego programu wsparcia są zarówno podmioty odpowiedzialne za rozwój polskiej gospodarki i nauki (przedsiębiorcy, instytucje naukowe oraz stowarzyszenia zawodowe, naukowe i branżowe), jak również polska branża spotkań (targi, eventy, kongresy i konferencje).

Bon targowy – płacisz za powierzchnię

Z bonu targowego mogliby korzystać wystawcy targowi (przedsiębiorcy, instytucje naukowe, stowarzyszenia zawodowe, branżowe i naukowe, które korzystają z wydarzeń targowych jako metody realizowania transferu wiedzy oraz dotarcia z ofertą swych produktów lub/i usług do klientów, kontrahentów i interesariuszy), będący podmiotami posiadającymi osobowość prawną zarejestrowaną w Polsce płacącymi należne podatki w Polsce i reprezentujący zdefiniowane wspólnie z rządem dziedziny i branże o kluczowym znaczeniu dla rozwoju polskiego życia gospodarczego i naukowego.

Beneficjentami pośrednimi mieliby być organizatorzy targów: przedsiębiorcy wyspecjalizowani w organizacji wydarzeń targowych (PKD 8230 Z), prowadzący taką działalność przez minimum trzy lata, mogący wykazać, że w tym okresie zorganizowali minimum 2 wydarzenia targowe, posiadający osobowość prawną zarejestrowaną w Polsce i płacący podatki w Polsce

Do grupy beneficjentów pośrednich należeć miałyby także obiekty (kompleksy) targowe. Autorzy projektu definiują je jako: budynki lub kompleksy budynków i budowli z przeznaczeniem na organizację wydarzeń (eventów) ze zdefiniowaną funkcją wystawienniczą, zgłoszoną i zatwierdzoną przez uprawniony organ administracji samorządowej, w którym mogą odbywać się targi i wystawy, i który oferuje uznane
w branży wysokiej jakości usługi dla targów kontraktacyjnych (B2B) oraz targów konsumenckich (B2C), w którym także mogą odbywać się innego typu wydarzenia z branży spotkań. Definicja obiektu targowego nie ma zastosowania do: hoteli, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, parków i konstrukcji tymczasowych, które nie są traktowane jako obiekty targowe, nawet jeśli odbywają się
w nich targi. Obiekty te zlokalizowane w muszą być Polsce i należeć do podmiotów zarejestrowanych i płacących podatki w Polsce.

Dofinansowanie otrzymywałby beneficjent bezpośredni, czyli wystawca targowy, pod warunkiem, że w realizację wydarzenia targowego zaangażowani byliby beneficjenci pośredni (organizatorzy targów i obiekty targowe), spełniający określone wyżej warunki. Przedmiotem dofinansowania miałby być metr kwadratowy wynajmowanej przez wystawcę powierzchni targowej z zabudową.

180 zł za metr powierzchni targowej

Wysokość dofinansowania ustalona jest jako iloczyn stałej kwota dofinansowania jednego m² powierzchni targowej z zabudową w PLN i liczby metrów kwadratowych powierzchni targowej z zabudową, jaką wystawca kupuje od organizatora targów w obiekcie targowym. Wysokość dofinansowania 1 m² powierzchni targowej z zabudową wynosi 30 proc. uśrednionej wartości rynkowej 1 m² powierzchni targowej z zabudową w Polsce w okresie 2018-2019, czyli: 30% x 600 PLN = 180 PLN. Jednemu wystawcy może być przyznane dofinansowanie maksymalnie 50 m² powierzchni targowej z zabudową w ramach jednego wydarzenia targowego. Może on otrzymać dofinansowanie stoiska targowego na maksymalnie trzech wydarzeniach targowych w ciągu roku.

Bon eventowy na wynagrodzenia pracowników

Bon evetowy działałby na odwrót – beneficjentami bezpośrednimi byliby organizatorzy, realizujący wydarzenia na rzecz określonych w programie grup podmiotów.

Do beneficjentów bezpośrednich należą, według założeń projektu, agencje organizujące eventy i konferencje, czyli przedsiębiorcy prowadzący działalność agencji eventowych i organizatorów konferencji – PKD 73.11.Z, 82.30.Z, zarejestrowani w Polsce i tutaj płacący podatki, prowadzący działalność przez minimum trzy lata i mogący wykazać, że w tym okresie zorganizowali minimum 10 wydarzeń eventowych lub/i konferencyjnych.

Beneficjentami pośrednimi byłyby podmioty rozwijające swą działalnością polską naukę i gospodarkę: przedsiębiorcy, instytucje naukowe, stowarzyszenia zawodowe, branżowe i naukowe, które korzystają z eventów i konferencji jako metody realizowania transferu wiedzy oraz dotarcia z ofertą swych produktów lub/i usług do klientów, kontrahentów i interesariuszy, podmioty reprezentujące zdefiniowane wspólnie z rządem dziedziny i branże o kluczowym znaczeniu dla rozwoju polskiego życia gospodarczego i naukowego.

Do grona beneficjentów pośrednich autorzy programu również zaliczają obiekty i przestrzenie eventowo-konferencyjne: obiekty i przestrzenie przystosowane do organizacji wydarzeń eventowych i konferencyjnych w sposób zgodny z wymogami bezpieczeństwa oraz posiadające certyfikat „Bezpieczny obiekt MICE” Polskiej Organizacji Turystycznej, obiekty i przestrzenie zlokalizowane w Polsce i należące do podmiotów zarejestrowanych i płacących podatki w Polsce.

Warunek: transfer wiedzy

Dofinansowanie otrzymywałby beneficjent bezpośredni, czyli agencje organizujące eventy i konferencje, pod warunkiem, że w realizację eventu lub konferencji zaangażowani byliby wymienieni wyżej beneficjenci pośredni (podmioty rozwijające swą działalnością polską naukę i gospodarkę oraz obiekty i przestrzenie eventowo-konferencyjne), spełniający określone warunki. Przedmiotem miałoby być dofinansowanie wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za realizację wydarzenia eventowo-konferencyjnego (kwalifikującego się do programu wsparcia, zgodnie z powyższymi zasadami). Wysokość dofinansowania ustalona jest jako iloczyn kwoty ryczałtowej 2 tys zł brutto jako wartość w PLN miesięcznego wynagrodzenia pracownika agencji eventowo-konferencyjnej odpowiedzialnego za realizację wydarzenia (w latach 2018-2019), trzech miesięcy (dofinansowany czas pracy pracownika nad jednym wydarzeniem) i liczby wydarzeń eventowo-konferencyjnych (kwalifikujących się do programu wsparcia, zgodnie z powyższymi zasadami) zrealizowanych przez agencję
w danym roku.

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center