POT powołała Konsorcjum Turystyki Aktywnej

archiwum POT

To już czwarte konsorcjum utworzone z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej. Uczestnicy założycielskiego spotkania wybrali siedmioosobową Radę Programową.

Przypomnijmy, że poprzednio POT pomogła utworzyć trzy konsorcja: „Zdrowie i Uroda”, grupujące uzdrowiska, hotele, ośrodki Wellness i Spa, „Polskie Szlaki Kulinarne”, w których skład wchodzą podmioty mające ofertę z zakresu Kuchni Polskiej oraz Konsorcjum Turystyki Wiejskiej, zrzeszające właścicieli gospodarstw agroturystycznych i podmiotów, które widzą korzyści we współpracy w obrębie tego sektora turystyki.

Konsorcjum Turystyki Aktywnej ma mieć otwartą, ogólnopolską formułę członkowską. Jak głosi komunikat na stronie POT, w pierwszym etapie ukierunkowane jest na rozwój i promowanie turystyki rowerowej. Na spotkanie założycielskie 18 listopada zaproszeni zostali między innymi przedstawiciele samorządów, środowisk naukowych, biur turystycznych, firm produkujących sprzęt rowerowy, instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju turystyki rowerowej, infrastruktury dla jej uprawiania i usług wokół tras rowerowych. W gronie zebranych, którzy potwierdzili deklarację przystąpienia do konsorcjum byli między innymi Czesław Lang, organizator Tour de Pologne i Krystian Herba, specjalizujący się w trialu rowerowym, których nazwiska stanowią znaną markę o światowym formacie.

W spotkaniu założycielskim prowadzonym przez Jacka Janowskiego, dyrektora Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT, uczestniczył prezes POT dr Wojciech Fedyk, który podkreślił istotną rolę współdziałania w ramach konsorcjów produktowych, które ułatwia promocję i podnosi sprzedaż, co potwierdzają przedsiębiorcy współpracujący w ramach konsorcjów „Zdrowie i Uroda, „Polskie Szlaki Kulinarne” i Konsorcjum Turystyki Wiejskiej. Konsorcja niezobowiązująco integrują zarządzających tożsamymi produktami. Pozwalają na osiąganie celów poprzez wspólne przedsięwzięcia w tych obszarach i rodzajach działalności, w których uczestnicy konsorcjum, uznają współdziałanie za uzasadnione, przynoszące więcej korzyści, niż jest to możliwe do osiągnięcia indywidualnie. Konsorcjum Turystyki Aktywnej, podobnie jak już działające, będzie dobrowolnym, nieformalnym zrzeszeniem stawiającym sobie wspólny cel, którym jest opracowanie i realizacja strategii promocji i tworzenie warunków lepszej sprzedaży produktów turystyki aktywnej w kraju i zagranicą. Wnioski kilkugodzinnej dyskusji w trakcie spotkania założycielskiego potwierdziły słuszność powołania konsorcjum produktowego, które skupi się na początek na aspektach promocji, komercjalizacji i właściwego utrzymania tras rowerowych w naszym kraju. Specyfika turystyki rowerowej, jej rosnąca popularność, otwiera szansę na rozwój gospodarczy małych miejscowości, wsi i regionów, które włączane są do wakacyjnych planów turystycznych. Produkcja, sprzedaż, sieć wypożyczalni dwuśladów staje się dobrze prosperującym działem gospodarki.

Uczestnicy założycielskiego spotkania Konsorcjum Turystyki Aktywnej obowiązki członków Rady Programowej powierzyli Dorocie Lachowskiej, wiceprezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych; Małgorzacie Wilk-Grzywnie, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego; Jolancie Śledzińskiej, sekretarz ZG PTTK ds. promocji i kontaktów zewnętrznych; Andrzejowi Kaleniewiczowi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego; Markowi Kozłowi ze Stowarzyszenia Travelling Inspiration – 80rowerow.pl; Tomaszowi Smolarskiemu z AWF Wrocław i Marcinowi Ulanowskiemu z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

W spotkaniu założycielskim Konsorcjum Turystyki Aktywnej uczestniczyli przedstawiciele, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, firm Mojrower.pl, Via Verde, Wyjazdy Rowerowe, Zarządu Głównego PTTK, Funduszu Partnerstwa oraz Stowarzyszenia Greenways Polska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Stowarzyszenia Travelling Inspiration – 80rowerow.pl, Lang Team, Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Warmińsko Mazurskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Akademii Wychowania Fizycznego w Wrocławiu i Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.