POT ogłosiła konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Departamencie Marketingu

Polska Organizacja Turystyczna, zajmująca się promocją polskiej turystyki w kraju i za granicą, poszukuje Zastępcy Dyrektora w Departamencie Marketingu.

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie

 

Zadania:

 • koordynowanie i nadzorowanie tworzenia rocznych i wieloletnich planów działania POT
  w zakresie kompetencji działów;
 • planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi działów;
 • nadzór i koordynowanie opracowania sprawozdań okresowych z wykonania planów działania POT z zakresu działań działów;
 • współpraca z ministerstwem właściwym i innymi ministerstwami w ramach szeroko rozumianej promocji turystycznej kraju;
 • koordynowanie i nadzorowanie współpracy z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, samorządem terytorialnym, organizacjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami, koordynowanie realizacji wspólnych projektów;
 • koordynowanie i nadzór nad prowadzeniem projektów, kampanii oraz innych inicjatyw promujących Polskę wśród turystów krajowych;
 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji polityki informacyjnej oraz wizerunku POT;
 • koordynowanie i nadzorowanie dobrych relacji i kontaktów POT z mediami;
 • udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, targach i innych tego typu przedsięwzięciach organizowanych w regionach oraz współpraca z ich organizatorami;
 • reprezentowanie POT w gremiach turystycznych związanych z promocją turystyki krajowej (kapituły konkursowe, zespoły eksperckie, itp.);
 • współpraca z innymi departamentami POT w zakresie realizacji projektów;

Poszukiwana jest osoba:

 • Z wykształceniem wyższym;
 • Z minimum 5-letnim doświadczeniem w pracy, w tym 2-letnim na kierowniczych lub samodzielnych stanowiskach;
 • Ze znajomością narzędzi i zagadnień z zakresu marketingu;
 • Ze znajomością zagadnień dotyczących Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”;
 • Odpowiedzialnej, skrupulatnej oraz z bardzo dobrą organizacją pracy;
 • Z dobrą znajomością języka angielskiego;
 • Z umiejętnością w zarządzaniu zespołem;
 • Z doświadczeniem w pracy w jednostce sektora publicznego.

Pracodawca oferuje:

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań;
 • Pracę w formie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego;
 • Pakiet medyczny z dofinansowaniem przez zakład pracy.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

[email protected]  w terminie do dnia 10.12.2021 r.

Niezakwalifikowane CV zostaną zniszczone.

Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednakże, jako pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym do zebrania danych kandydata do pracy w zakresie wynikającym z tych przepisów. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe w procesie rekrutacji są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Aby pracodawca mógł przetwarzać dodatkowe dane o kandydacie, nie wymienione w ogłoszeniu o pracę należy zamieść klauzulę o następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej POT (www.pot.gov.pl) w zakładce „Kariera”.