POT – konkurs na dyrektorów ośrodków w Berlinie, Madrycie i Nowym Jorku

Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT (ZOPOT-ów) w Berlinie. Madrycie i Nowym Jorku. Będą oni mieli za zadanie promocje rynku niemieckim, hiszpańskim i portugalskim oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady. Kandydaci mają czas na zgłoszenie do końca marca.

Wymagania konieczne:

Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien:

1. Posiadać tytuł magistra;
2. Korzystać z pełni praw publicznych;
3. Nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. Posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
5. Posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka hiszpańskiego i/lub języka niemieckiego;
6. Posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.

Wymagania pożądane

1. Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki;
2. Znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej;
3. Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami;
4. Znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych;
5. Znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;
6. Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat:

• Koncepcja komunikacji marketingowej (na wybranym rynku) w roku 2022, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obecnej sytuacji politycznej na rynek turystyczny.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.
Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

POT oferuje

• Ciekawą pracę pełną wyzwań
• Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:
• Madryt (maj 2022 r.)
• Berlin (maj 2022 r.)
• Nowy Jork (wrzesień 2022 r.)

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie:

1. CV;
2. Listu motywacyjnego;
3. Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
4. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5. Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. Oświadczenia o posiadaniu prawa jazdy co najmniej kategorii „B” oraz o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;
7. Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5- letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);
8. Kopii dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka hiszpańskiego i/lub języka niemieckiego np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;
9. Pisemnego opracowania na temat: „Koncepcja komunikacji marketingowej (na wybranym rynku) w roku 2022, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obecnej sytuacji na rynek turystyczny”.

Oferty należy przesyłać na adres:

[email protected], w terminie do dnia 30.03.2022 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w wybranej placówce” w tytule e-maila.