PIT do europosłów: turystyka priorytetem

shutterstock

Polska Izba Turystyki wystosowała, wspólnie z ECTAA, list do europarlamentarzystów nowej kadencji. Zwraca w nim uwagę na znaczenie turystyki i podkreśla, że powinna ona być jednym z priorytetów w pracach rozpoczętej właśnie kadencji Parlamentu Europejskiego.

Zdaniem PIT, turystyce, jako trzeciej pod względem znaczenia działalności gospodarczo-społecznej w Europie, należy się szczególne zainteresowanie ze strony nowych Europosłów. Zrzeszona w ECTAA Polska Izba Turystyki zwraca uwagę na kluczowe dla przemysłu turystycznego kwestie.

W 2012 roku zanotowano w Europie 534 milionów przyjazdów turystycznych. Stanowiło to 52 proc. wszystkich przyjazdów na świecie. Jak podkreśla Paweł Niewiadomski, prezes PIT, w swoim liście skierowanym do posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji 2014-2019, turystyka generuje ponad 10 proc. PKB w UE, zapewniając około 11 proc. wszystkich miejsc pracy.

W gospodarce europejskiej, turystyka jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, reprezentującym w UE €382 miliardów obrotu bezpośredniego (€ 1324 miliardów w całym przemyśle turystycznym). Z turystyki żyje 3,4 milionów przedsiębiorstw, które tworzą łącznie 15,2 milionów miejsc pracy. Turystyka jest również jedną z niewielu gałęzi gospodarki odpornych na kryzys. Mimo niekorzystnej koniunktury w gospodarce europejskiej, rozwija się w sposób stabilny i ciągle zapewnia nowe miejsca pracy.

PIT podkreśla kluczową rolę, którą dla rozwoju turystyki odgrywają organizatorzy turystyki i agenci turystyczni. Przedsiębiorstwa te mają 11 proc. udziału w obrotach z turystyki, 2% udziału w całkowitej liczbie przedsiębiorstw oraz 3 proc. udziału w rynku pracy.

Zdaniem działaczy turystycznych, mimo ogromnego znaczenia zarówno turystyki, jak i działających w niej podmiotów, przemysł ten nadal nie traktowany na forum europejskim z należytą uwagą. Prace legislacyjne, które zwiększyłyby konkurencyjność europejskich firm turystycznych, prowadzone są powoli i nie są traktowane priorytetowo. Europejska polityka wizowa, a w szczególności reżim strefy Schengen sprawia, że Kraje Członkowskie notują o wiele mniejszy ruch turystyczny niż wskazuje na to ich potencjał wynikający z zainteresowania przyjazdami z krajów spoza Wspólnoty.

„Biorąc pod uwagę potencjał gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, jest niezwykle ważne, aby branża turystyczna zyskała należytą uwagę w instytucjach europejskich w procesie kształtowania polityki i prawodawstwa UE.” – pisze Paweł Niewiadomski w piśmie skierowanym do posłów Parlamentu Europejskiego kadencji 2014-1019.

Polska Izba Turystyki oraz ECTAA postulują przede wszystkim, by w Unii Europejskiej utworzono Grupę Roboczą ds. Turystyki (EU Tourism Integroup). Zadaniem tego organu byłoby monitorowanie wszystkich zmian w polityce i prawodawstwie oraz ich wpływ na przemysł turystyczny w UE. Grupa miałaby też dbać o to, aby interes wszystkich udziałowców rynku turystycznego został wzięty pod uwagę.

W nowej kadencji Parlamentu Europejskiego szczególne znaczenie będą miały prace nad nowelizacją Dyrektywy 90/314/EWG w sprawie podróży zorganizowanych. Zadaniem parlamentarzystów będzie przede wszystkim zapewnienie równych warunków konkurencji dla wszystkich podmiotów sprzedających kombinację usług turystycznych oraz uniknięcie nałożenia niewspółmiernie dużych obowiązków na przedsiębiorstwa.

PIT zwraca również uwagę na zmiany ustawodawstwa dotyczącego praw pasażerów linii lotniczych. Podkreśla, że wymagają one ostrożnych i wyważonych decyzji, które zapewnią pasażerom efektywne korzystanie z ich praw i jednocześnie zapobiegną nałożeniu nieproporcjonalnie wysokich kosztów na branżę lotniczą. Jednocześnie jednak, w związku z powtarzającymi się sytuacjami bankructw przewoźników lotniczych, Parlament Europejski powinien zadbać o odpowiednią ochronę pasażerów.

Ogromną pracą, której wykonanie należy do posłów nowej kadencji Parlamentu UE, będzie uproszczenie polityki wizowej. Jak zauważa PIT, w 2012 roku łącznie 6,6 mln potencjalnych turystów z sześciu rynków docelowych zostało zniechęconych do wizyty w Europie ze względu na reżim wizowy strefy Schengen. W związku z tym Parlament Europejski powinien wesprzeć szybkie i pełne przyjęcie propozycji pakietów wizowych, ułatwiających i upraszczających procedury wizowe.

Osobną kwestią są problemy związane z ochroną danych osobowych konsumentów. W związku z nowelizacją Dyrektywy w sprawie ochrony danych osobowych, PIT postuluje, aby zastanowić się, jak proponowane zmiany wpłyną na działalność przedsiębiorców branży turystycznej. Ważnym problemem jest również zagwarantowanie przestrzegania przez państwa trzecie warunków, na jakich przewoźnicy lotniczy mogą przesyłać dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w UE.

Jak podkreśla izba, Parlament Europejski powinien dążyć do stworzenia przyjaznych warunków prawnych dla prowadzenia przez nie działalności. W związku z tym, pilnej zmiany wymaga system opodatkowania biur podróży, który obowiązuje od 1997 roku. Należy go bezzwłocznie przystosować do zmian rynkowych, które zaszły od tamtego czasu. Kolejnym problemem, który może zaistnieć na szczeblu unijnym, a który może uderzyć zarówno w biura podróży, jak też w ich klientów, jest kwestia pośrednictwa w ubezpieczeniach turystycznych. PIT postuluje, aby produkt ten wyłączyć z przeglądu Dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, gdyż inaczej biura podróży będą rezygnowały z jego sprzedaży.