Paweł Niewiadomski znowu wybrany prezesem PIT

AG

Delegaci XXVIII Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Turystyki wybrali Pawła Niewiadomskiego na prezesa Izby na kolejne cztery lata. Walne przebiegło nad wyraz spokojnie, nie było kontrkandydatur, nie było też gorącej dyskusji ani nad sprawozdaniem z minionej kadencji, ani nad programem na najbliższe cztery lata zaprezentowanym przez starego-nowego prezesa.

Zgromadzenie rozpoczęło się od spraw proceduralnych. Przewodniczącym Prezydium wybrano jednogłośnie Piotra Hanuska, obok niego zasiedli: jako wiceprezesi – Norbert Kardahs i Anna Kuś oraz sekretarz – Joanna Sawiuk. Wybrano także komisje: wyborczą, mandatowo-skrutacyjną oraz uchwał i wniosków.

O roli, jaką odgrywa Polska Izba Turystyki świadczy skład obecnych na sali. Byli wśród nich: podsekretarz stanu w MSiT Dawid Lasek, dyrektor departamentu turystyki w MSiT Joanna Jędrzejewska-Debortoli, prezes POT Wojciech Fedyk, wiceprezes POT Bartłomiej Walas, senator Ryszard Bonisławski, były poseł i przewodniczący stałej podkomisji ds turystyki Andrzej Gut Mostowy, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski, przewodniczący Rady POT Jan Korsak, dyrektor departamentu kultury, promocji i turystyki w urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego Izabela Stelmańska, dyrektor Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki Ahmed Meddeb, dyrektor biura Niemieckiej Centrali Turystycznej Tomasz Pędzik, prezes MT Targi Polska Urszula Potęga, prezes ROTWŁ Sylwester Pawłowski.

Nic o nas bez nas

W otwierającym posiedzenie przemówieniu prezes Paweł Niewiadomski powiedział m.in.: “Dzisiejsze Walne Zgromadzenie odbywa się w roku merytorycznych i personalnych zmian w turystyce. Stery w sprawach turystyki są w rękach nowego kierownictwa Ministerstwa Sportu i Turystyki…
…Rok 2016 i następny będą okresem tworzenia nowego prawa turystycznego, które zastąpi ustawę o usługach turystycznych z 1997 roku, mającą rodowód w unijnej dyrektywie sprzed ćwierćwiecza. Mamy nadzieję, że przepisy, do których udało się przekonać instytucje unijne w ramach reprezentowania Polski przez Polską Izbę Turystyki w Europejskim Stowarzyszeniu Narodowych Związków Biur Podróży w Unii Europejskiej ECTAA, korzystnych dla branży turystycznej – uda się w prawidłowy i jednoznaczny sposób implementować do polskiego prawodawstwa jak najszybciej… Nowe prawo turystyczne będzie oparte w dużej mierze na nowej dyrektywie z ubiegłego roku. Jednak obok rozwiązań unijnych w nowej ustawie mogą i powinny znaleźć się także rozwiązania potrzebne polskiej turystyce a wykraczające poza ramy dyrektywy.
Przykładowo, sprawy szarej strefy i bezpieczeństwa turystów wobec zjawiska terroryzmu. Obie sprawy były nie raz podnoszone przez Izbę; warto o nich przypomnieć i dzisiaj w obecności Pana Ministra oraz jego współpracowników.
Polska Izba Turystyki niezmiennie opowiada się za całościowym uregulowaniem zasad organizacji turystyki w Polsce zarówno w ujęciu komercyjnym jak i niekomercyjnym. Taką próbę, choć skromną, podjęło Ministerstwo Sportu i Turystyki na początku roku 2009 przedstawiając w projekcie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych uregulowanie obowiązków podmiotów z tak zwanej szarej strefy. Z tego projektu Ministerstwo się jednak wycofało.
Polska Izba Turystyki od lat domaga się należytego traktowania turystyki jako ważnej gałęzi gospodarki. Turystyka ma bowiem ogromny potencjał rozwoju, tworzy nowe miejsca pracy, szczególnie dla ludzi młodych. Należy podkreślić, że turystyka krajowa pełni swoją społeczną funkcję gospodarczą głównie na obszarach wykluczonych z innych aktywności gospodarczych.
Poważne traktowanie turystyki jako gałęzi gospodarki to również ochrona branży przed działalnością szarej strefy. To powinien być jeden z priorytetów administracji rządowej, gdyż za uregulowaniem problemu szarej strefy stoi również obowiązek Państwa ochrony przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją…
…Liczymy zatem, że projekt ustawy wprowadzającej II filar zabezpieczeń w postaci Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego te negatywne skutki wyeliminuje.
Chciałbym także przypomnieć inny postulat Izby: dążenie do stworzenia trwałego systemu współpracy z Polską Organizacją Turystyczną oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, w szczególności poprzez zwiększenie udziału branży turystycznej w działaniach POT, ROT i LOT. Niedopuszczalne jest aby branża turystyczna w tych organizacjach była wypierana i pomijana w procesie decyzyjnym…
…W roku 1997, wystarczyło stwierdzenie w ustawie o usługach turystycznych, że organizator turystyki jest obowiązany informować turystów o szczególnych zagrożeniach dla życia i zdrowia. Wówczas za zagrożenia uważano choroby, wojny i zamieszki. Dziś głównym zagrożeniem jest terroryzm. Do informowania o chorobach, wojnach i zamieszkach Państwo było i jest przygotowane. Natomiast nie funkcjonuje właściwy system informowania przez Państwo o zagrożeniach związanych z terroryzmem. Błędnie formułowane i nieprzemyślane komunikaty naruszają Rezolucję Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych i wpływają na wywoływanie paniki, generowanie ogromnych strat organizatorów turystyki i agentów turystycznych i w żaden sposób nie wpływają na poczucie bezpieczeństwa samych turystów…
…Mamy świadomość, że branża turystyczna, mimo że wytwarza ok. 7 proc. PKB jest niejednolita, rozdrobniona a można nawet powiedzieć, że słaba. Niedopuszczalne jest jednak wykorzystywanie tego faktu przez decydentów. Zdarzały się już próby eliminacji Polskiej Izby Turystyki i zastępowania jej przez kanapowe organizacje reprezentujące kilkunastu przedsiębiorców.
Biorąc pod uwagę, że branża turystyczna jest częścią gospodarki regulowanej – nie sprawdza się model, w którym przynależność do organizacji samorządu gospodarczego Turystyki nie jest wymagana.
Wiele grup zawodowych czy wyodrębnionych według innego niż zawód kryterium ma swoje, wymagane ustawami, samorządy z obowiązkowym członkostwem. Wpływa to jednoznacznie na jakość, która w przypadku turystyki jest jednym z głównych czynników jej rozwoju.
Członkowie Polskiej Izby Turystyki odnoszą wrażenie, że to właśnie PIT w dużym zakresie musiała przejąć ciężar kreowania warunków dla rozwoju naszej branży.
Weźmy na przykład przepisy podatkowe. To PIT ponosi koszty eliminowania źle tworzonego prawa, tak uciążliwego dla przedsiębiorców. To nie jest chyba normalne aby o oczywiste interpretacje prawa podatkowego trzeba było walczyć na drodze sądowej. A tak było wczoraj, gdy PIT wygrał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sprawę dotyczącą rzekomego obowiązku opodatkowania zaliczek podatkiem VAT przy opodatkowaniu usług turystycznych w systemie VAT marża…
…PIT to nie jest Prezes, Rada Naczelna czy Komisja Rewizyjna. PIT to żywi ludzie – przedsiębiorcy, których część macie tutaj na Sali, jako delegatów na dzisiejsze zgromadzenie. To ludzie, którzy mimo niesprzyjających warunków od lat – pełni zapału – prowadzą biznes turystyczny, płacą podatki, rozwijają swoje firmy.
Mamy nadzieję, że Państwo wykorzystacie to spotkanie do merytorycznej dyskusji z przedsiębiorcami, którzy problemy Turystyki znają i o ich wyeliminowanie walczą od lat. Wielu z nas – członków PIT – jest zniechęcona biernym uczestnictwem przedstawicieli administracji rządowej w naszych spotkaniach. Liczymy na to, że koincydencja początku Państwa misji z nową kadencją władz Izby przyniesie faktyczne korzyści dla branży…
…Mam wrażenie, że dowodem na skuteczność działań naszej organizacji w ostatnim czasie są bezprecedensowe ataki na PIT osób branży turystycznej nieżyczliwych. Izbie próbuje się „podstawiać nogę” ale nie udało się i nie uda to skutecznie zrobić nikomu! (…)

Wspólna praca, wspólne cele

Minister Dawid Lasek powiedział m.in.: „Czeka nas wspólna, ciężka praca. Trzeba będzie okreslić, co leży w kompetencjach ministerstwa a co w gestii działań Polskiej Organizacji Turystycznej. Pochodzę z „terenu”, przez wiele lat pracowałem na poziomie lokalnym i wiem, jak dużo zależy od działań właśnie na tym poziomie. Jak dużo zależy od działań Regionalnych Organizacji Turystycznych, Lokalnych Organizacji Turystycznych, lokalnych przedsiębiorców. My będziemy starali zaktywizować tych, którzy do tej pory rzadziej włączali się we wspólne prace…
…Jesteśmy pod pręgierzem czasu, ale musimy się zastanowić nad specyfiką polskiej turystyki, nad wdrożeniem takich przepisów, które ułatwią Państwu działalność…
…Wiem, jak wiele w turystyce zależy od jakości usług i przygotowania na samym dole. Jeśli na każdym szczeblu turystycznej działalności nie będziemy mieli dobrych kadr – turyści do nas nie wrócą. Będziemy pracowali nad edukacją tych kadr, choć zdaję sobie sprawę, że jest to zadania na lata (…)

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Wojciech Fedyk zadeklarował: „Jestem przekonany, że potrafimy wypracować taką formę współpracy, która przyniesie korzyści obu stronom. Zapraszam branżę turystyczną do wyrażania opinii o planach Polskiej Organizacji Turystycznej na najbliższe lata. Zapraszam do wypełnienia ankiet dotyczących zbierania danych o działalności branży turystycznej…
…Być może dobrym rozwiązaniem byłyby „czwartki prezesów”. Prezesi izb i organizacji spotykaliby się twarzą w twarz i bezpośrednio rozmawiali o problemach do rozwiązania, bez pośrednictwa mediów…
…Zależy mi na współpracy z branżą i samorządem turystycznym. Zależy mi na współpracy z dużymi i małymi. Wiem, jak wiele zależy od władz izby, więc apeluję: co dobre – nie zmieniajcie, wybierzcie dobrze!

Przemawiali jeszcze Andrzej Gut Mostowy, Krzysztof Piątkowski, Izabela Stelmańska, Ahmed Meddeb.

Cała naprzód

Na sali obecnych było 105 ze 125 wybranych w regionach delegatów.

Prezes Niewiadomski przedstawił sprawozdanie Rady Naczelnej PIT z zakończonej kadencji (duża część najważniejszych punktów zawartych jest w ostatnim wywiadzie udzielonym portalowi WaszaTurystyka.pl).

Małgorzata Chechlińska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji i postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Absolutorium zostało udzielone przez delegatów jednogłośnie

Zgłaszania kandydatur na prezesa PIT – bez emocji i niespodzianek: jedyną kandydaturą zgłoszoną przez Andrzeja Kindlera był Paweł Niewiadomski. Andrzej Kindler powiedział: „To co powiedział Paweł Niewiadomski w swojej prezentacji, to jest – moim zdaniem – to, o co nam wszystkim chodzi. Jego program jest szansą kontynuacją tego, co dobrze robimy.”

Jedyny kandydat przedstawił swój program wyborczy. Chyba zaskoczył tym zebranych – nie tyle treścią, co formą. To była nowoczesna, dowcipnie zilustrowana prezentacja zamierzeń na najbliższe cztery lata. Udało się prezesowi nie znużyć delegatów zbyt długim przemówieniem, elementy programu wyborczego zostały dobrze zaakcentowane i przedstawione.

Paweł Niewiadomski powiedział m.in. “Cztery lata temu zawołaliśmy „Cała naprzód!”. Teraz czas ruszyć „Ku nowej przygodzie”, sprostać nadchodzącym wyzwaniom, wprowadzić „statek” PIT na nowe wody. Przez ostatnie cztery lata remontowaliśmy nasz statek. Nowy kadłub to reforma strukturalna, zrzucenie balastu to ogranicznie kosztów działalności PIT.
Czas nabrać wiatr w żagle!
Zdołaliśmy ustawić nasz kurs, teraz możemy realizować nowe zadania. Kolejne cztery lata przyniosą dla turystyki mnóstwo nowych wyzwań i PIT musi otworzyć się na nowe rodzaje działalności. Nasza wizja zakłada koncentrację na podnoszeniu standardów w branży. Dalsza profesjonalizacja działania ma służyć osiągnięciu nowych celów. Mam nadzieję, że wyprowadzimy statek PIT na szerokie wody.
Czy przed turystyką widać górę lodową?
Mamy świadomość ze mieniającej się rzeczywistości geopolitycznej i nowych zagrożeń. Innymi górami lodowymi na naszym kursie są:
-spadek sprzedaży i kolejny kryzys w branży
nowi, silni, globalni konkurenci wyposażeni w najnowsze technologie
szereg problemów prawnych do rozwiązania, nowa ustawa o usługach turystycznych
konieczność umocnienia pozycji turystyki w Polsce i w Europie.

Na nowych wodach czekają na nas megatrendy w turystyce. Są to: nowe technologie (rewolucja mobilna, spadek lojalności klienta, socialmedia), terroryzm (kres popularnych kierunków), nowe destynacje (Azja i Afryka wkrótce przegonią rozwinięte gospodarczo kraje), moda na zdrowie (zdrowie integralną częścią produktu turystycznego), seniorzy (rosnąca grupa klientów mająca wysokie wymagania i potrzeby) i generacja Y (korzystają oni z technologii, organizują podróże samodzielnie).
Na fali wzrostu nie wolno dryfować. Międzynarodowy ruch turystyczny rozwija się dynamicznie i trzeba to wykorzystać.
Kołami ratunkowymi dla branży mogą być:
Dostarczanie wiedzy o rynku, szkolenia, rola edukacyjna
Wykorzystanie eksperckiej wiedzy naszych Członków
Walka o standardy w branży i w izbie
Certyfikat PIT będący wyznacznikiem jakości, znakiem elitarnym
Wzmocnienie pozycji PIT i jej marki
Wykorzystanie potencjału PIT jako grupy, wzmocnienie integracji
Wdrożenie Dyrektywy w sprawie imprez turystycznych
Walka o interesy grup: hotelarzy, przyjazdówki, biur podróży
Aby nie zatonąć, potrzebny jest sprawdzony kapitan… Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Młodzi chcą więcej korzystać z eksperckiej wiedzy działaczy PIT. PIT musi bardziej otworzyć się na młodych i nawiązać z nimi dialog. Chcemy połączyć wieloletnie doświadczenie z energią młodych kadr. Zaktywizować Członków, wprowadzić wzajemne rekomendacje. Siłą Izby jest zbiorowość i prężnie działające Oddziały.”

Odbudować świadomość turystyczną

Jednym z dłuższych wystąpienień z sali było przemówienie Cezarego Kasprowicza. Powiedział on m.in.: „Jest nam bardzo trudno przekonać do naszych racji zarówno władze państwowe, jak i samorządowe. A nasze racje to: nowe, niższe podatki od przedsiębiorców pracujących sezonowo; wpływ na poprawę bezpieczeństwa konsumenckiego dla wypoczywającej młodzieży poprzez organizacje profesjonalnej i licencjonowanej turystyki; korzystanie w turystyce krajowej i zagranicznej z bazy noclegowej zarejestrowanej i certyfikowanej; kupowanie usług turystycznych przez internet tylko z oficjalnych źródeł; wprowadzenie TFG jako dodatkowej formy zabezpieczenia.
Na te działania Izba poświęciła wiele czasu w ubiegłej kadencji. Wiele spraw udało nam się załatwić, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Niestety nasz głos nie zawsze znajduje skutek w administracji. Prawo dalej nie jest doskonałe, a ciągłe zmiany, interpretacje utrudniają prace przedsiębiorcom…
…Moim zdaniem w kolejnej kadencji powinniśmy więcej uwagi poświęcić na odbudowę potrzeby turystyki i i jej efektów w świadomości naszego społeczeństwa. Należy uświadamiać szczególnie młodzież, że turystyka to nie tylko wczasy w Egipcie czy wycieczka do Paryża. Turystyka to przede wszystkim forma aktywności, jeden z filarów szeroko rozumianej kultury fizycznej a nie tylko gałąź gospodarki. Dlatego popatrzmy na nowo – od tej strony na ten nasz biznes, zainwestujmy w ludzi bo to oni konsumują nasze usługi i dają nam pracę, rozwijają nasz biznes. Odbudowę świadomości turystycznej zacząłbym od młodych ludzi, od szkół… Uważam, że PIT powinna upominać się w MEN i MSiT o ponowne wprowadzenie zagadnień turystycznych do programów, pokazywania w nich walorów turystycznych…
…Proponuję nasz aktywniejszy udział w nowych projektach MSiT, np.: turystyka bez barier, Polska za pół ceny, organizacja Światowego Dnia Młodzieży, Wypoczywaj w kraju…”

Więcej aktywności

Z kolei Dariusz Wojtal w swoim wystąpieniu swoje postulaty sformułował w punktach:

Aktywizacjęakomisji turystyki przyjazdowej – zorganizowanie spotkania touroperatorów z agentami.
Większa obrona interesów Izby
Opracowanie modelu współpracy ekonomicznej między członkami Izby (np. udzielanie sobie wzajemnych zniżek, wymiana informacji)
Ściślejsza współpraca z POT i ROT-ami przy produktach turystycznych
Otwartość komisji problemowych
Szkolenia i wdrażanie nowych technologii wśród członków Izby
Poszerzenie współpracy ze środowiskami akademickimi.

Inne głosy z sali dotyczyły m.in. szarej strefy, konieczności walki z nią. Do tej ostatniej kwestii odniósł się przytomnie i z refleksem prezes POT Wojciech Fedyk: „Państwo nie mówcie o szarej strefie, konieczności walki z nią, tylko sami walczcie z nią. Składajcie anonimowo nawet doniesienia do urzędów marszałkowskich. One z urzędu będą musiały się tym zająć, kontrolować , utrudniać życie. Wiem co mówię, bo sam pracując w urzędzie marszałkowskim we Wrocławiu namawiałem do tego przedsiębiorców i wiem, że to bardzo skuteczny sposób. Weźcie sprawę szarej strefy w swoje ręce.”

Nowy-stary prezes, nowa Rada

W głosowaniu na nowego prezesa wzięło udział 96 osób, tyle oddano ważnych kart. 90 osób było za Pawłem Niewiadomski, 6 – przeciw niemu.
Kolejnymi głosowaniami wybrano skład Komisji Rewizyjnej i nowej Rady Naczelnej. W Komisji Rewizyjnej znalazło się 11 osób zgłoszonych z sali (każdy region mógł, ale nie musiał zgłosić swojego kandydata):
Justyna Dudek (zgłoszona przez Śląsk)
Andrzej Grelak (Zachodniopomorskie)
Andrzej Górski (Mazowsze)
Norbert Kardahs (Warmińsko-Mazurskie)
Ewa Kowalczyk (Dolny Śląsk)
Paweł Lawda (Podlaskie)
Anna Łastowska (Łódzkie)
Jan Sienkiewicz (Małopolska)
Danuta Skalska (Wielkopolska)
Leszek Szyczewski (Kujawsko-Pomorskie)
Eugeniusz Tatara (Pomorskie).

Na pierwszym posiedzeniu Komisji przewodniczącą wybrano Danutę Skalską.

Do Rady Naczelnej sala wybrała 5 osób. Przypomnijmy, że wcześniej w skład rady weszli automatycznie prezesi 11 oddziałów PIT i wybrani w oddziałach reprezentanci. W sumie nowa Rada liczy 27 członków (poprzednia liczyła 33):
Prezesi Oddziałów:
Agnieszka Zyzało (podlaski)
Janusz Stanek (zachodniopomorski)
Grzegorz Chmielewski (śląski)
Remigiusz Dróżdż (pomorski)
Jerzy Matuszak (kujawsko-pomorski)
Wojciech Smieszek (warmińsko-mazurski)
Roman Mandyna (małopolski)
Karolina Gnusowska-Weiss (wielkopolski)
Andrzej Kołłątaj (łódzki)
Janusz Molus (prezes oddziału dolnośląskiego Damian Ozga zrzekł się mandatu na jego korzyść)
Cezary Kasprowicz (prezes oddziału mazowieckiego Dariusz Wojtal zrzekł się mandatu na jego korzyść)

Reprezentanci Oddziałów:
Dariusz Wojtal (zrzekł się mandatu, ale został wybrany jako reprezentant oddziału mazowieckiego)
Małgorzata Karwat (łódzki)
Eugeniusz Ławreniuk (podlaski)
Kamil Kurak (mazowiecki)
Tadeusz Milik (mazowiecki)
Sebastian Nasiłowski (mazowiecki)
Andrzej Kindler (warmińsko-mazurski)
Bogdan Zwoliński (śląski)
Piotr Hanusek (śląski)
Bogdan Donke (pomorski)
Ryszard Sikora (małopolski)

Wybrani przez Walne Zgromadzenie:
Paweł Byliński,
Ryszard Cetnarski,
Krzysztof Góralczyk,
Jolanta Kondys-Sikora
Anna Kuś

Na pierwszym posiedzeniu na wniosek prezesa Niewiadomskiego do Prezydium wybrano: 3 wiceprezesów: Grzegorza Chmielewskiego, Andrzeja Kindlera, Dariusza Wojtala oraz skarbnika – Jolantę Kondys-Sikorę.

Ważnym punktem programu, ale wartym oddzielnego omówienia było wystąpienie Andrzeja Kindlera przedstawiające program Polskiej Izby Turystyki na najbliższe cztery lata.

 

{gallery}3748{/gallery}