Od 28 grudnia kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski. Szczepieni i ozdrowieńcy zwolnieni

fot. archiwum PLL LOT

Dzisiaj w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przewiduje ono między innymi 10-dniową kwarantannę od 28 grudnia do 17 stycznia dla przekraczających granicę Polski. Dotyczy to wszystkich środków transportu zbiorowego: pociągów, autobusów i samolotów. Wyjątkiem będą osoby zaszczepione i ozdrowieńcy.

Kwarantanną objęci mają być podróżujący transportem zbiorowym: samolotami, pociągami, pojazdami mogącymi przewieźć więcej niż 7 osób i 9 osób zarobkowo.

“Do dnia 17 stycznia 2021 r. obowiązek odbycia kwarantanny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy także osób przekraczających tę granicę:
1) statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970);
2) transportem kolejowym;
3) pojazdem samochodowym:
a) będącym środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944),
b) przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
c) służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego, lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2, 6, 7 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087),
d) przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.”

Jak głosi paragraf 3. Rozporządzenia, obowiązek kwarantanny nie dotyczy osób którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, zwane dalej „osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19”.

Osoby zaszczepione, w celu uniknięcia kwarantanny po przekroczeniu granic, “są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej szczepienie przeciwko COVID-19 zaświadczeniem o wykonaniu tego szczepienia.”

Paragraf 8. dodaje “Obowiązku odbycia kwarantanny… nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19.”

Również do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich będzie możliwe tylko dla niektórych osób, wyszczególnionych w ramach 16 wyjątków od zakazu. Chodzi m.in. o hotele robotnicze lub noclegi dla pracowników sezonowych, osób wykonujących zawód medyczny, członków załogi statku powietrznego, wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych, pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania sądowego, funkcjonariuszy, żołnierzy, pacjentów i ich opiekunów.

Zamknięto także handel i świadczenie usług w galeriach handlowych. Wśród wyjątków od zakazu nie znalazły się biura podróży.

Pełny tekst Rozporządzenia TUTAJ

“Kwarantanna narodowa” od 28 grudnia do 17 stycznia. Hotele i stoki narciarskie będą zamknięte