Obozy młodzieżowe – w tym roku bezpieczniejsze

AG

Kolonie i obozy sa dokładniej weryfikowane, baza wypoczynku jest przejrzysta, wymagania wobec kadry sprecyzowane – zmiany w ustawie o systemie oświaty to duży sukces branży turystycznej w walce z szarą strefą i walce o bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży.

Po trwających ponad 3 latach pracy Zespołu ds. turystyki szkolnej i wypoczynku dla dzieci i młodzieży, została zmieniona ustawa o systemie oświaty w aspekcie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży a do ustawy wydano akt wykonawczy w formie rozporządzenia.
Zmiany te weszły przed tegorocznymi wakacjami, co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo najmłodszych uczestników imprez turystycznych, jakimi są kolonie i obozy poprzez dokładną weryfikacją organizatora przy zgłaszaniu wypoczynku do Kuratorium Oświaty.
W ustawie został poszerzony katalog organizatorów o przedsiębiorców, czyli biura podróży i inne podmioty, które zarobkowo organizują wypoczynek, zgodnie z ustawą o usługach turystycznych. Na pozostałych organizatorów, którzy do tej pory organizowali wypoczynek w celach zarobkowych i skutecznie omijali przepisy ustawy o turystyce, podpierając się niespójnymi z prawem gospodarczym i turystycznym przepisami MEN i pożytku publicznego, nałożono obowiązek oświadczenia czy organizowany wypoczynek jest w celu zarobkowym, czy niezarobkowym.

Małgorzata Karwat członek Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki powiedziała: “Obserwujemy już pierwsze pozytywne skutki działania nowych przepisów. Organizatorzy, którzy do tej pory bezkarnie organizowali kolonie, obozy czy zimowiska, przy oświadczeniu, że organizują wypoczynek zarobkowo, nie mogą zgłosić wypoczynku do Bazy Wypoczynku i po konsultacjach z pracownikami kuratoriów, albo rezygnują z organizacji wypoczynku, albo rejestrują firmę, a co za tym idzie muszą wykupić gwarancję lub polisę ubezpieczeniową, ewentualnie założyć rachunek powierniczy, czyli zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, zapewnią ochronę klienta na wypadek bankructwa czy upadłości swojej firmy. Oświadczając, że organizują wypoczynek niezarobkowo, będą kontrolowani przez odpowiednie służby finansowe. PIT zwrócił się do MEN z prośbą, aby kuratoria wojewódzkie i delegatury o współpracę w tym zakresie.

Ponadto, w bazie wypoczynku będzie wykazany każdy organizator wypoczynku. W przypadku osób fizycznych działających niezarobkowo i osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą z imienia i nazwiska z dokładnymi danymi teleadresowymi, co do tej pory było utajnione i rodzice nie mieli dokładnej wiedzy, kto jest organizatorem wypoczynku, a znalezienie wypoczynku w bazie danych było bardzo utrudnione. Teraz baza wypoczynku jest przejrzysta. Organizator – przedsiębiorca musi wpisać numer wpisu do ewidencji organizatorów i pośredników turystycznych. Wyrażamy nadzieję, że te zmiany zdecydowanie ukrócą działania “szarej strefy” a organizacją wypoczynku będą zajmowali się profesjonaliści i firmy, działające zgodnie z prawem.
Do tej pory oprócz osób fizycznych z braku spójności przepisów prawnych korzystały wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, szkoły, fundacje, kluby, parafie itp. organizacje, tłumacząc się, że zarobione pieniądze przeznaczali na działania statutowe.

Kolejną ważną zmianą jest nałożenie kar dla organizatorów, którzy organizują wypoczynek zarobkowo bez wpisu do ewidencji organizatorów i pośredników turystycznych, czyli niezgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych i MEN.
Kuratoria Oświaty zostały upoważnione do przeprowadzenia kontroli wypoczynku bez uprzedzenia, co daje możliwości szybkiej reakcji organów nadzorujących w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na wypoczynku.
Organizatorzy wypoczynku za granicą muszą dołączyć oświadczenie o zapewnieniu ubezpieczenia NNM w KL dla wszystkich uczestników obozu czy kolonii.
Wprowadzono bardzo dokładną procedurę przy wypadkach na wypoczynku.
Doprecyzowano wymagania odnoszące się do kadry – kierowników, wychowawców oraz instruktorów.
Nastąpiły zmiany w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku, gdzie rodzice zostali zobowiązani do wpisania numeru PESEL, a organizatorzy do zamieszczenia klauzuli o poufności danych uczestnika.
Zdecydowanie poprawiono sposób zgłaszania wypoczynku do Bazy Wypoczynku. Zostały uproszczone informacje o kadrze, dodano wymóg podania daty wystawienia oświadczenia lu zaświadczenia o niekaralności opiekunów.

Wyrażamy nadzieję, że wszystkie wprowadzone zmiany, zweryfikują organizatorów wypoczynku, wyeliminują „szarą strefę”, uporządkują przepisy prawne, poprzez ich spójność i przejrzystość zapisów co naszym zdaniem przełoży się na bezpieczeństwo uczestników, ich opiekunów a imprezy będą realizowane w sposób profesjonalny i będą podlegały zdecydowanie lepszemu nadzorowi ze strony wszystkich urzędów, odpowiedzialnych za organizowanie wypoczynku.”