Nowe sumy gwarancyjne już ustalone

archiwum MSiT

Znamy już nowe stawki sum gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych dla organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. 

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie w tej sprawie, wejdzie ono w życie razem z ustawą – 1 lipca 2018 r. Rozporządzenie szczegółowo określa, jakie zabezpieczenia finansowe obowiązywać będą dla poszczególnych uczestników rynku.

Wariantów jest multum, wysokość minimalnych sumy gwarancyjnych uzależniona jest od tego, na jakim terytorium prowadzimy działalność, kiedy pobieramy wpłaty na poczet wyjazdu, jakim środkiem transportu przewozimy turystów oraz od tego, czy organizujemy imprezę turystyczną, czy jedynie „ułatwiamy nabywanie powiązanych usług turystycznych”.

Kilkadziesiąt wariantów gwarancji

Rozporządzenie określa 13 rodzajów prowadzonej działalności, dla każdego z nich określone zostały minimalne sumy gwarancyjne, w zależności od terminu przyjmowania wpłat i od tego, czy dany podmiot rozpoczyna działalność. Przewidziano też możliwość przyjmowania wpłat już po realizacji usługi. Podobnie jak poprzednio, sumy gwarancji określona są zarówno minimalną kwotą, jak też procentem od rocznego przychodu.

Najniższa minimalna kwota gwarancji zaczyna się od 950 euro (dla podmiotów rozpoczynających działalność, przyjmujących wpłaty po realizacji usługi i ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej – w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa).

Najwyższa kwota minimalna sięga 212 tys. euro i obejmuje podmioty, które organizują imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego. Chodzi o przedsiębiorców, którzy pobierają przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłej powiązanej usługi turystycznej w wysokości powyżej 30% ceny imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, w terminie: powyżej 30 dni do 180 dni przed dniem rozpoczęcia.

Mało uwag z branży

Branża turystyczna nie zgłosiła wielu uwag do rozporządzeń. Wśród ogólnopolskich stowarzyszeń głos zabrał tylko Polski Związek Organizatorów Turystyki, który zwracał uwagę na to, że rozporządzenia zbytnio komplikują sposób naliczania sum gwarancyjnych, ponad miarę mnożąc możliwe warianty. Ponadto, PZOT stwierdził, że z punktu widzenia klienta ryzyko towarzyszące organizacji imprezy turystycznej i ułatwiania nabywania PUT jest takie samo, w związku z tym należy zrównać sumy gwarancji dla obydwu typów przedsiębiorców. PZOT proponował również wykreślić z rozporządzenia punkty dotyczące podmiotów pobierających wpłaty po realizacji imprezy, ponieważ ten model działania nie występuje na rynku.

Swoje uwagi zgłosiła też Komisja Nadzoru Finansowego, która zwróciła uwagę, że w treści uzasadnienia zabrakło wyliczeń, które uzasadniałyby przyjęcie takich a nie innych określonych sum ubezpieczenia. 

Polska Izba Ubzepieczeń wskazywała na to, że powstanie wątpliwość co do sposobu naliczania obrotu rocznego w przypadku podmiotów ułatwiających nabywanie usług turystycznych w momencie, gdy klient zawierał będzie umowy z różnymi usługodawcami. Przytacza przykład hotelu, który „poleca” klientowi usługę transportową, co w myśl ustawy stanowi PUT. W tym przypadku – pyta PIU – czy wartość usługi z umowy pomiędzy klientem a dostawcą usługi będzie się zaliczała do obrotu PUT?

Jak wyliczyć obroty PUNPUT?

PIU zwracała też uwagę na to, że skoro w ramach PUT umowy zawierane są z różnymi dostawcami, nie będzie wiadomo jak weryfikować przychód przedsiębiorcy ułatwiającego ich nabywanie. Dla ubezpieczycieli będzie to istotne, ponieważ to oni będą obliczali sumy gwarancji i sumy ubezpieczenia. PIU wskazuje, że wobec braku precyzji prawa w tym zakresie, może się to odbywać jedynie na podstawie deklaracji składanych przez przedsiębiorców. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych można znaleźć tutaj.

Projekt składek do TFG

Pozostałe rozporządzenia do Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych są na etapie publicznych konsultacji projektów. Wśród tych aktów prawnych znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Dostępne są już uwagi z konsultacji, zgłoszone przez kilka urzędów i stowarzyszeń. Wśród branżowych organizacji, które zaopiniowały projekt znalazły się: PZOT, Zrzeszenie IATA i Małopolska Izba Hotelarska „Gremium”. Wszystkie merytoryczne uwagi zostały odrzucone przez MSiT, uwag tych nie było jednak wiele.

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych można znaleźć tutaj.