MSiT: TFG to przełomowy projekt

Po publikacji naszego artykułu „Branża: TFG to bubel prawny, same kłopoty i bałagan” otrzymaliśmy z ministerstwa sportu i turystyki obszerny list zawierający m.in. odpowiedzi na część pytań zadanych podczas warszawskiego spotkania branży.

Oto cała treść listy przekazanego przez rzecznika prasowego MSiT, Katarzynę Kopeć-Ziemczyk:

Wyjaśnienie do artykułu A. Gąsiora, pt. „Branża: TFG to bubel prawny, same kłopoty i bałagan”

W związku z artykułem, jaki został opublikowany na łamach portalu Wasza Turystyka autorstwa Pana Adama Gąsiora pt. „Branża: TFG to bubel prawny, same kłopoty i bałagan”, Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to przełomowy projekt, który wprowadza pełne bezpieczeństwo klientów biur podróży. Fundusz daje pewność, że w sytuacji niewypłacalności danego biura podróży, klient wróci do kraju bezpiecznie a także odzyska 100 proc. kosztów wycieczki.

W obecnych czasach poczucie bezpieczeństwa Polaków za granicą stanowi dla Ministerstwa Sportu i Turystyki priorytet. Dzięki Funduszowi wzrasta zaufanie do branży, jest realne prawdopodobieństwo wzrostu wykupu zorganizowanych wycieczek, a to wszystko właśnie ze względu na gwarancje finansowe, jakie daje Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Informujemy także, że żaden z przedstawicieli ministerstwa nie otrzymał oficjalnego zaproszenia od organizatorów (Warszawskiej Izby Turystyki i Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego) na spotkanie poświęcone Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu.
By rozwiać jednak wszelkie wątpliwości branży turystycznej dotyczące funkcjonowania TFG, jakie pojawiły się w artykule, przedstawiciele ministerstwa przygotowali odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1) Czy składka jest objęta podatkiem VAT?
Podmioty obowiązane do naliczania i przekazywania składek na Fundusz bez wezwania obliczają kwotę należną z tytułu składki na rzecz Funduszu za okres jednego miesiąca i przekazują tę kwotę w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po danym okresie. Podatkiem VAT objęta jest wyłącznie cena produktu jaki oferuje organizator turystyki lub pośrednik turystyczny. Prawodawca nie ingeruje w to z jakiej puli będą odprowadzane składki na TFG, liczy się efekt w postaci faktycznej ich wpłaty. Składka nie jest objęta podatkiem VAT, gdyż jest należnością jaką musi pokryć przedsiębiorca od każdego klienta. Zaznaczyć należy jednak, że VAT nie jest przedmiotem ustawy o usługach turystycznych. Branża turystyczna na etapie konsultacji publicznych nie zgłosiła zagrożeń czy trudności związanych z rozliczaniem VAT. Szczegółowe kwestie dotyczące opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej nie są we właściwości Ministra Sportu i Turystyki, wobec czego
w razie wątpliwości należy każdorazowo zwrócić się z wnioskiem o interpretację indywidualną do Ministra Finansów.

2) Co z klientami płacącymi kartami kredytowymi (te płatności są zabezpieczone)?
W przypadku Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego forma płatności nie ma żadnego znaczenia, zabezpieczeniem na wypadek niewypłacalności objęty będzie każdy klient niezależnie od tego, w jaki sposób dokonał płatności. Warto zauważyć, że środki z Funduszu mogą być wykorzystane nie tylko na zwrot dokonanych przez klientów wpłat, ale także na potrzeby zapewnienia powrotu do kraju klientów niewypłacalnych biur podróży – w takiej sytuacji nie ma żadnego znaczenia dokonanie płatności kartą kredytową, gdyż nie to jest przedmiotem zabezpieczenia przez Fundusz.

3) Co z klientami korporacyjnymi płacącymi za bilety również kartami kredytowymi?
W przypadku Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego forma płatności nie ma żadnego znaczenia również w przypadku klientów korporacyjnych. Zabezpieczeniem na wypadek niewypłacalności objęty będzie każdy klient (również korporacyjny) niezależnie od tego w jaki sposób dokonał płatności. Warto zauważyć, że środki z Funduszu mogą być wykorzystane nie tylko na zwrot dokonanych przez klientów wpłat, ale także na potrzeby zapewnienia powrotu do kraju klientów niewypłacalnych biur podróży – w takiej sytuacji nie ma żadnego znaczenia dokonanie płatności kartą kredytową, gdyż nie to jest przedmiotem zabezpieczenia przez Fundusz.

4) Co robić wypadku umów podpisywanych na długie terminy, na przykład z umowami podpisanymi rok, dwa lata temu?
Do umów o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych oraz umów w zakresie pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Do umów o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych oraz umów w zakresie pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w zakresie dotyczącym nałożenia obowiązków na przedsiębiorców, czyli przed dniem 26 listopada 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Obowiązki organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w zakresie składania deklaracji do TFG, odprowadzania składek do TFG oraz prowadzania ewidencji umów, dotyczą umów z klientami zawartych od dnia 26 listopada 2016 r.

Należy podkreślić, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny poinformował listownie każdego poszczególnego organizatora turystyki i pośrednika turystycznego o nowych przepisach w zakresie TFG oraz o obowiązkach odprowadzania składek i składania deklaracji. Każdy przedsiębiorca otrzymał dostęp do swojego indywidualnego konta w systemie informatycznym, za pomocą którego może realizować nałożone na niego obowiązki wobec Funduszu.

Na wszelkie pytania i wątpliwości przesyłane przez branżę turystyczną do Ministerstwa Sportu i Turystyki odpowiadamy na bieżąco w kolejności wpływania zapytań, przedstawiając każdorazowo jednolitą interpretację przepisów.
Ministerstwo Sportu i Turystyki podjęło działania, które mają na celu jak najszersze poinformowanie przedsiębiorców o ich nowych obowiązkach wynikających z powołania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i opracowało broszurę informacyjną dla przedsiębiorców. Jest ona dostępna na stronie internetowej Ministerstwa – http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/broszura-informacyjna-w-sprawie-turystycznego-funduszu-gwarancyjnego. Została przekazana także do urzędów marszałkowskich i organizacji branżowych. Ministerstwo Sportu i Turystyki ściśle współpracuje z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, który zapewnia obsługę Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.