MSiT: branża nieprędko doczeka się nowych ustaw

Ministerstwo Sportu i Turystyki nie spieszy się ze zmianami prawnymi mającymi ułatwić życie przedsiębiorcom. Zapytaliśmy o kluczowe dla branży ustawy i dowiedzieliśmy się, że na razie „trwają analizy” i tworzona jest Biała Księga.

Branża turystyczna od lat domaga się zmian prawnych w wielu kluczowych obszarach. Niezadowoleni z przestarzałych przepisów są hotelarze, piloci. Touroperatorzy chcieliby, aby doszło do zmodyfikowania skomplikowanego i mało przyjaznego klientom i przedsiębiorcom systemu zabezpieczeń finansowych. A osoby odpowiadające w regionach za działania promocyjne chcieliby wreszcie ujrzeć projekt nowej ustawy zastępującej powstałą pod koniec lat 90. ustawę o POT.

O te najważniejsze kwestie zapytaliśmy urzędników MSiT. Po 43 (!) dniach otrzymaliśmy odpowiedzi. Poniżej publikujemy pierwszą część naszych pytań wraz z oryginalnym zapisem przysłanych nam odpowiedzi. Kolejne szczegółowe pytania i odpowiedzi dotyczące obowiązującej od 1 lipca Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych będziemy publikowali sukcesywnie.

WaszaTurystyka.pl: Na jakim etapie jest projekt ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych?

MSiT: Wejście w życie 1 lipca 2018 r. ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych spowodowało wprowadzenie zmian w ustawie o usługach turystycznych. Art. 64 ww. ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprowadza w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych zmianę tytułu ustawy na ustawę „o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych”.

W art. 1 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych doprecyzowano, że regulacja dotyczy świadczenia usług hotelarskich oraz usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z turystami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nastąpiła zatem zmiana regulacji z podmiotowej na przedmiotową.

Biorąc pod uwagę powyższe, regulacje w zakresie usług hotelarskich oraz usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych obowiązują i nie ma luki prawnej – natomiast zmiana otoczenia prawnego oraz zmieniające się wyzwania rynku turystycznego stanowią podstawę do analizowania potrzeb wprowadzania zmian przepisów prawnych.

Aktualnie MSiT przygotowuje „Białą księgę regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce”, która obejmie swoim zakresem przede wszystkim system promocji turystycznej oraz jego finansowanie. Konieczność uwzględnienia w pracach nad przygotowaniem „Białej księgi regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce” problematyki wynikającej z analiz sposobu finansowania promocji turystycznej, spowoduje objęcie tymi pracami także zagadnienia dotyczącego usług hotelarskich.

Tak więc przygotowanie propozycji zmian w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych poprzedzone zostanie pracami analitycznymi w ramach przygotowania „Białej księgi regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce”.

W odniesieniu do prowadzonych prac zastosowanie mogą znaleźć postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Należy podkreślić, że „Biała księga regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce” będzie stanowiła podstawę do przygotowania uzasadnienia dla Komisji Europejskiej, niezbędnego w procesie notyfikacji proponowanych regulacji prawnych.

WaszaTurystyka.pl: Czy i kiedy będą przeprowadzone konsultacje z przedstawicielami branży (jedyne spotkanie odbyło się na początku tego roku)?

MSiT: W lutym 2018 r. odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami gestorów turystycznej bazy noclegowej oraz z przedstawicielami środowiska przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, dotyczące oczekiwanych zmian w aktualnie obowiązujących przepisach.
Spotkanie z przedstawicielami regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, które odbyło się w czerwcu 2018 r., poświęcone zostało dyskusji o m.in. rozwoju promocji turystycznej.

Tematem posiedzeń Społecznej Rady Turystyki w marcu, w maju oraz w lipcu br. były zagadnienia związane z regulacjami dotyczącymi usług hotelarskich oraz usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także z funkcjonowaniem systemu promocji turystycznej w Polsce. Członkowie Społecznej Rady Turystyki starali się wytyczyć wspólny i spójny kierunek prac nad regulacjami poprzez wymianę doświadczeń w tym zakresie.

Projekt „Białej księgi regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce” poddany zostanie prekonsultacjom społecznym, obejmującym szeroko rozumiane środowisko turystyczne.

WaszaTurystyka.pl: Jakie uwagi do projektu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych skierowały poszczególne środowiska?

MSiT: Można przykładowo wskazać, że dotyczą one modyfikacji systemu kategoryzacji obiektów świadczących usługi hotelarskie. Przedstawiciele branży wskazują także m.in. na potrzebę wprowadzenia dodatkowych przepisów podwyższających poziom bezpieczeństwa gości korzystających z usług hotelarskich.

WaszaTurystyka.pl: Które z tych postulatów (uwag) są najważniejsze?

MSiT: Propozycje rozwiązań w fazie koncepcyjnej, szczególnie te dotyczące regulacji systemowych, mają tę wspólną cechę, że rodzą się w wyniku dotychczasowych doświadczeń, dyskusji i różnorodnych analiz, a także w zderzeniu ze zmianami rynkowymi oraz postulatami środowiska turystycznego. Wszystkie postulaty są przez nas dogłębnie analizowane.

WaszaTurystyka.pl: Na jakim etapie są prace nad nową ustawą o POT? Sławomir Skrzydlewski powiedział podczas III Forum Promocji Turystycznej we Wrocławiu, że MSiT skieruje projekt nowej ustawy o POT do tzw. prekonsultacji do końca czerwca. Kiedy to nastąpi, kto otrzymał projekt do opiniowania? Kiedy nastąpią konsultacje ws nowej ustawy o POT?

MSiT: Kompleksowe podejście do wszystkich zagadnień funkcjonowania regulacji systemu promocji turystyki w Polsce wymaga przeprowadzenia pogłębionych prac analitycznych, zwłaszcza w odniesieniu do mechanizmu finansowania działań promocyjnych, zebrania wszystkich dotychczasowych opinii i propozycji, złożonych w trakcie prekonsultacji i merytorycznego odniesienie się do zgłaszanych przez różne gremia propozycji.

„Biała księga regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce” będzie stanowiła podstawę do przygotowania spójnej i przejrzystej koncepcji funkcjonowania systemu promocji turystycznej oraz regulacji prawnych, niezbędnych do jej wdrożenia, a następnie przygotowania propozycji rozwiązań legislacyjnych. Przyjrzymy się konkretnym już obowiązującym przepisom i rozważymy konieczność ich modyfikacji lub zmiany.

Projekt „Białej księgi” poddany zostanie prekonsultacjom społecznym, obejmującym szeroko rozumiane środowisko turystyczne.

WaszaTurystyka.pl: Jakie są konieczne najważniejsze zmiany w przepisach ustawy o POT?

MSiT: Usprawnienie funkcjonowania struktury POT- ROT- LOT ma na celu powstanie sprawnie działającego systemu promocji turystycznej Polski, regionów oraz miejscowości i lokalnych atrakcji turystycznych. To dobrze zaprojekowany system, z przejrzyście opisanymi kompetencjami oraz ich podziałem w odniesieniu do każdej z grup organizacji ma być podstawą dla nowego systemu promocji turystyki w Polsce. Wszelkie zmiany w systemie POT-ROT-LOT wymagają szczegółowej analizy i rozmysłu, by nie zniszczyć rozwiązań funkcjonujących poprawnie i skutecznie, a zmiany wprowadzić tam, gdzie niezbędne jest usprawnienie systemu.

WaszaTurystyka.pl: Kiedy ministerstwo rozpocznie prace mające na celu poprawę obecnego systemu zabezpieczeń finansowych dla klientów organizatorów turystyki, polegająca na integracji dwóch systemów zabezpieczeń (gwarancje, TFG)?

MSiT: Należy wskazać, że wchodząca w życie w dniu 1 lipca br. ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych realizuje dwa zasadnicze cele. Pierwszym z nich jest transpozycja do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2015/2302. Natomiast drugim z celów ustawy jest właśnie poprawa funkcjonujących już rozwiązań prawnych w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych.

WaszaTurystyka.pl: Czy MSiT prowadzi prace nad przyszłością TFG? Za rok, dwa, suma na TFG przekroczy 200 mln, czy MSiT przewiduje zmniejszenie opłat na TFG (jeśli tak, to od kiedy)?

MSiT: Aktualnie do Ministerstwa wpływają pozytywne sygnały dotyczące funkcjonującego systemu tj., procedur związanych z obsługą wpływających do UFG deklaracji dot. składek oraz samych składek. W ocenie MSiT, szczególnie na podstawie obserwacji poczynionych w prowadzonych w II instancji postępowaniach administracyjnych dotyczących przede wszystkim naruszenia przez przedsiębiorców warunków wykonywania działalności (związanych z nieterminowym składaniem deklaracji lub brakiem wpłat składek na TFG) widać, że Fundusz wypracował sprawny system monitoringu przedsiębiorców turystycznych. Chodzi przede wszystkim o natychmiastowe reakcje Funduszu na fakt nieterminowego składania deklaracji lub braku wpłaty składek. MSiT zauważa w tym zakresie także błyskawiczny przepływ informacji między Funduszem, a Marszałkami Województw. Wnioski płynące z tych informacji pozwalają na wystawienie pozytywnej oceny obowiązującemu systemowi zabezpieczeń podróżnych przed niewypłacalnością przedsiębiorców turystycznych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż II filar zabezpieczeń od 1 lipca 2018 r. obejmuje również nową grupę przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych ewentualne zmiany dot. zmniejszania składek na fundusz będzie można racjonalnie analizować w dalszej perspektywie czasowej.