Koncert życzeń Polskiej Izby Turystyki

Dwa dni obrad Kongresu Polskiej Izby Turystyki, który odbył się w egipskim kurorcie El Gouna, prace pięciu komisji stałych i zespołu PIT, zaowocowały 60 wnioskami oraz Stanowiskiem Kongresu. Poza preambułą to pięć punktów, których spełnienie pozwoli – według uczestników Kongresu – na rozwój turystyki w Polsce. Jak te, dość wygórowane w niektórych sprawach, życzenia PIT się spełnią – okaże w najbliższych miesiącach. Jeśli za życzeniami pójdą konkretne i skuteczne działania, będzie oznaczało to, że branża turystyczna zaczyna nabierać większego niż dotychczas znaczenia, że jej głos jest słyszalny przez władze i samorządy. Jeśli zaś nie – Stanowisko okaże się kolejnym dokumentem opublikowanym ku chwale i dla potomności. A więc trzymam kciuki, by spełnił się scenariusz pozytywny.

Stanowisko Kongresu Polskiej Izby Turystyki

PREAMBUŁA

Turystyka jest międzysektorową gałęzią gospodarki, uznawaną na świecie za najszybciej rozwijający się jej sektor. W Polsce generuje ponad 6 proc. PKB. Turystyka ma dominujący wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój kraju, rozwija przedsiębiorczość tworząc realne miejsca pracy, a jej specyfiką jest to, że generuje w gospodarce najwyższą wartość dodaną.

Likwidowanie barier oraz istniejących przeszkód w funkcjonowaniu przedsiębiorstw branży turystycznej jest w pełni spójne z następującymi dokumentami:
– Komunikatem „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020″ Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu Działania na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Europie do roku 2020,

– Strategią Rozwoju Kraju 2020 „Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo”,

– Kierunkami rozwoju turystyki do 2015 roku Ministerstwa Sportu i Turystyki,

– Misją Ministerstwa Gospodarki: „Stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej”,

– Marketingową Strategią Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020.
Uczestnicy Kongresu, mając na uwadze powyższe założenia, wypracowali podczas obrad plenarnych oraz dyskusji w komisjach problemowych stanowisko, które wskazuje 5 kluczowych obszarów warunkujących rozwój przedsiębiorczości w branży turystycznej, a mianowicie:
1. POLITYKA – konieczne wsparcie ze strony polityków: przyjazne państwo; zorientowane na ludzi z inicjatywą, czytelne i spójne prawo; prosty system podatkowy; wyedukowany turystycznie, kompetentny urzędnik chętny do pomocy przedsiębiorcom turystycznym oraz upowszechniona narodowa strategia rozwoju Turystyki (przedsiębiorczości turystycznej).

2. EDUKACJA – lepszy dostęp do wiedzy praktycznej; elastyczny system szkoleń, ułatwiający i przyspieszający rozwój osobisty przedsiębiorców turystycznych, a także zachęcający do podejmowania działalności gospodarczej w turystyce ze względu na jej znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.

3. INNOWACJE – konieczne wsparcie w zakresie wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć zwiększających konkurencyjność na rynku krajowym i międzynarodowym; wymiana dobrych praktyk i związana z tym możliwość wykorzystywania rozwiązań, które z powodzeniem zastosowano gdzie indziej oraz dostęp do nowinek technologicznych i organizacyjnych; stworzenie business linku, inkubatorów przedsiębiorczości turystycznej, wspieranie start–up’ów z dziedziny innowacji turystycznych itp.

4. NETWORKING – niezbędne działanie i wsparcie dla współpracy wszystkich interesariuszy działających na rzecz rozwoju szeroko rozumianej turystyki: Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawicieli świata naukowego, organizacji pozarządowych i okołobiznesowych oraz MŚP; stworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju klastrów oraz współpracy międzynarodowej.

5. FINANSOWANIE – łatwiejszy dostęp do finansowania przedsięwzięć gospodarczych w turystyce, ponieważ żadne przedsiębiorstwo nie może działać, inwestować i rozwijać się bez odpowiedniego wsparcia kapitałowego i płynności finansowej; wykorzystanie Krajowego Funduszu Kapitałowego; wsparcie dla tworzonego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego; poprawa dostępu do funduszy unijnych dla przedsiębiorców; zwiększenie środków na promocję i inwestycje dla przedsiębiorców turystycznych.

Uczestnicy Kongresu, mając na uwadze poprawę wizerunku całej branży turystycznej, postulują używanie terminu „przedsiębiorczość turystyczna” i „przedsiębiorca turystyczny”.

Na zakończenie uczestnicy Kongresu POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI apelują o kontynuowanie tradycji organizowania Forum Turystyki Polskiej. Najbliższe powinno odbyć się w 2015 roku.