Kolejny w tym roku konkurs na wiceprezesa POT

Od odejścia Bartłomieja Walasa wiosną tego roku Polska Organizacja Turystyczna nie ma wiceprezesa. Dwukrotnie konkursy na to stanowisko ogłaszał poprzedni prezes, dwukrotnie nie wyłaniano zwycięzcy, choć raz znane było nazwisko faworyta. Tym razem kandydaci mają czas na zgłoszenia do 23 października.

Oto pełna treść ogłoszenia:

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej ogłasza nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.
Miejsce wykonywania pracy:
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Wymiar etatu:
Pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
1. Udział w tworzeniu rocznych i wieloletnich planów działania POT;
2. Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, w granicach pełnomocnictwa;
3. Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania Prezesa z jego upoważnienia;

Wymagania konieczne:
1. osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2. jest obywatelem polskim;
3. korzysta z pełni praw publicznych;
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. posiada kompetencje kierownicze;
6. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7. posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej;
8. posługuje się w mowie i piśmie minimum jednym językiem obcym, w tym preferowany język angielski;
Zespół naboru w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem a także zweryfikować znajomość języka obcego kandydata przez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:
1. CV;
2. list motywacyjny;
3. kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
4. kopię dowodu osobistego;
5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa o dzieło, umowa- zlecenie, kontrakt menadżerski);
8. klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.);
9. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na jęz. polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do Kadr Polskiej Organizacji Turystycznej w godzinach 9-17.00 lub przesłać pocztą na adres:

Polska Organizacja Turystyczna
Kadry
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
z dopiskiem; „ Nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej” wg wzoru załącznika nr 1.

Termin składania dokumentów upływa 23 października 2017 r o godz.17.00 (decyduje data wpływu do POT)

Informacja o metodach i technikach naboru.

Proces naboru prowadzi zespół powołany przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Proces naboru kandydatów składa się z pięciu etapów:

Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Pierwszy etap procesu naboru polega na weryfikacji, czy kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II: sprawdzian wiedzy merytorycznej wymaganej na tym stanowisku , wskazanej w ogłoszeniu w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. Zespół może podjąć decyzję o zweryfikowaniu wiedzy kandydatów najpierw także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte).

Etap III: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Kandydaci, którzy osiągną pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji kierowniczych przechodzą do kolejnego etapu procesu naboru. Każdy członek zespołu ma jeden głos.

Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur Prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej.

Etap V: Prezes POT w wyniku przeprowadzonego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, powołuje kandydata na stanowisko wiceprezesa POT.
Informacje dodatkowe:
W CV należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Dane te, w żadnym przypadku nie powinny znaleźć się na kopercie.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje o toczącym się postępowaniu konkursowym można uzyskać pod numerem telefonu: 22 536 70 09 –Kadry.