Kolejny konkurs na prezesa POT ogłoszony

Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka ogłosił kolejny konkurs na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Termin zgłoszeń mija 11 września.

Oto pełna treść ogłoszenia:

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Miejsce wykonywania pracy:

Polska Organizacja Turystyczna

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

Wymiar etatu: pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania

Wymagania: do naboru na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej może przystąpić osoba, która:

ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
jest obywatelem polskim,
korzysta w pełni z praw publicznych,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
ma kompetencje kierownicze,
ma co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
ma wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Kierowanie działalnością Polskiej Organizacji Turystycznej i reprezentowanie jej na zewnątrz.

2) Organizacja i nadzór nad realizacją zadań ustawowych nałożonych na Polską Organizację Turystyczną, w szczególności:

a. promocja Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie,

b. zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie,

c. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

d. współdziałanie z regionalnymi organizacjami turystycznymi.

3) Organizacja i nadzór nad realizacją zadań powierzonych Polskiej Organizacji Turystycznej, w szczególności na podstawie umów i porozumień, w tym związanych z realizacją programów rozwoju turystyki.

4) Opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej, a także występowanie z wnioskami do właściwego ministra w sprawie wysokości dotacji budżetowej na realizację tych zadań.

5) Opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich działania Polskiej Organizacji Turystycznej.

6) Przedstawianie Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej i właściwemu ministrowi rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

7) Tworzenie jednostek organizacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, w tym jednostek wykonujących zadania za granicą, a zwłaszcza ośrodków informacji turystycznej;

8) Pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej.

9) Współpraca z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji rządowej lub przez nie nadzorowanymi, a także organami samorządu terytorialnego.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:

życiorys,
list motywacyjny,
kopię dowodu osobistego,
kopię dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie,
kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6‐letni staż pracy, w tym co najmniej 3‐letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia),
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki w godzinach 8:15 – 16:15 lub przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej”.

Termin składnia dokumentów upływa 11 września 2017 r. o godzinie 16:15 (decyduje data wpływu).

Informacja o metodach i technikach naboru.

Proces naboru prowadzi zespół powołany przez ministra właściwego do spraw turystyki. Proces naboru kandydatów składa się z czterech etapów:

Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji zarządzania Polską Organizacją Turystyczną. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych nie podlegają dalszej ocenie.

Etap III: sprawdzian wiedzy w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. W przypadku, gdy do III Etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, Zespół podejmie decyzję o możliwości zweryfikowania wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur ministrowi właściwemu do spraw turystyki.

Informacje dodatkowe:

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 244 31 78