Itaka z nową gwarancja ubezpieczeniową

Itaka zabezpieczona na następny rok
Logotyp Itaki

Biuro podróży Itaka uzyskało gwarancję ubezpieczeniową w wysokości 96 mln złotych. Gwarancja, która będzie obowiązywać będzie od 16 września 2020 do 15 września 2021 roku, wystawiona została przez ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce.

Przedmiotem gwarancji jest:

• zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku, gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;
• zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;
• zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu.

Wysokość Gwarancji Ubezpieczeniowej na sezon 2020/2021, niższej w porównaniu z sezonem 2019/2020, wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z marca tego roku, na mocy którego touroperator może zadeklarować na kolejny rok 30 proc. przychodu z roku 2019. Powyższe rozporządzenie powstało w wyniku sytuacji branży turystycznej, dla której rok 2020 jest najtrudniejszym w historii, a touroperatorzy ponieśli i ponoszą olbrzymie straty zarówno w związku z zawieszeniem działalności operacyjnej jak i jej wznowieniem. W przypadku zwiększenia popytu i wzrostu przychodu wysokość Gwarancji Ubezpieczeniowej ulegnie podwyższeniu.

Prawie 300 mln gwarancji ubezpieczeniowej Itaki