Inwestycje w produkty turystyczne dają efekty

AG

Ponad 100 nowych wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych, prawie 225 km nowych szlaków turystycznych i prawie 500 tysięcy metrów kwadratowych terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i rekreacyjne to efekt realizacji nowych inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej powiedziała: “POT powierzono rolę instytucji wdrażającej działania 6.4. Samo działania inwestycyjne niewiele miało wspólnego z promocją, ale bez inwestowania w infrastrukturę turystyczna nie możemy mówić o promocji. Głównym celem były inwestycje w unikatowe przedsięwzięcia.”

W 2008 roku Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła nabór projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wsparciem finansowym objętych zostało 21 przedsięwzięć z listy projektów indywidualnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, mających szanse tworzyć obraz nowoczesnej polskiej turystyki.
W ramach Działania 6.4 zostało przyznanych 138 mln euro. Do dnia 10 grudnia 2015 roku na rzecz Beneficjentów dokonano płatności w kwocie 516.227.767,31 zł, co stanowi niemal 90 proc. wykorzystania alokacji. Beneficjentami dotacji są: administracja samorządowa i rządowa, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, fundacje, stowarzyszenia non–profit oraz przedsiębiorcy.

Polska Organizacja Turystyczna, jako Instytucja Wdrażająca zobowiązana była przede wszystkim do przeprowadzenia procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, zawierania umów o dofinansowanie, weryfikacji wniosków o płatność rozliczających wydatki ponoszone przez Beneficjentów, kompleksowej kontroli projektów, w tym w zakresie zamówień publicznych, monitorowania postępów wdrażania oraz bieżącej współpracy z beneficjentami polegającej m.in. na wsparciu doradczym czy organizowaniu szkoleń.
Najważniejsze było to, że projekty finansowane w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” to projekty ponadregionalne oraz takie, które stanowią wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Mimo, że w ubiegłym roku gotowych było mniej więcej ¾ produktów, to z ich usług skorzystało już 3 699 037 turystów a więc o 400 tys. więcej niż zakładano.
Również inne wskaźniki mówią dużo o skali i znaczeniu inwestycji. W sumie umożliwiły one stworzenie 18 nowych produktów, wybudowanie 103 obiektów turystycznych i rekreacyjnych, przebudowanie 30, wybudowanie ponad 223 km szlaków turystycznych i modernizację ponad 104 km, stworzono 22 punkty informacji turystycznej i 49 infokiosków oraz 621 miejsc postojowych dla łodzi. Całkowita powierzchnia zagospodarowana na cele turystyczne i rekreacyjne wyniosła 457 150 metrów kwadratowych.