Hotelarze angażują się w akcję przeciw wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego podpisała porozumienie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje), na mocy którego będzie promować wśród członków swojej organizacji Kodeks Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróżach i turystyce (The Code of Conduct).

Wraz ze zwiększającą się liczbą podróżujących rośnie ryzyko wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce, w tym również w Polsce. Uzyskanie i opracowanie dokładnych danych dotyczących skali tego problemu jest trudne, bo wiele spraw nie jest ujawnianych. Bywa, że dzieciom nie udaje się pomóc, bo osoby, które zaobserwowały niepokojące sytuacje, np. na terenie hoteli, barów czy podczas podróży nie zauważyły zagrożenia i w konsekwencji nie przekazały informacji policji.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego podjęła decyzję o współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, by promować wśród swoich członków *Kodeks Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróżach i turystyce (The Code of Conduct).

Maria Keller-Hamela, wiceprezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, powiedziała: “Do porozumienia przystępują firmy z branży turystycznej, m.in. hotele, chcące aktywnie angażować się w przeciwdziałanie wykorzystywaniu dzieci. Cieszymy się, że Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego podjęła zobowiązanie, którego celem jest lepsza ochrona dzieci. To bardzo ważne.”

Dla IGHP istotne jest, by zwiększać świadomość wśród pracowników branży hotelarskiej poprzez angażowanie do współpracy nowych podmiotów, upowszechnianie zasad, edukowanie i zachęcanie hotelarzy do podejmowania działań prewencyjnych na rzecz ochrony najmłodszych, a co za tym idzie tworzenie odpowiedzialnej turystyki w Polsce.

Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP, dodał: “Zobowiązanie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego do promowania Kodeksu wśród organizacji członkowskich to znaczący krok na drodze zaangażowania naszej branży w przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu. Pracownicy hoteli powinni wiedzieć jak identyfikować sytuację zagrożenia i jak postępować w przypadku jej zaistnienia. Do tego potrzebne są szkolenia personelu. Na uwagę zasługuje fakt, że 13 lipca br., po okresie vacatio legis, wchodzi w życie nowelizacja prawa karnego nakładająca obowiązek zawiadomienia organów ścigania o przestępstwach na szkodę dziecka. Zgodnie z nowym prawem, wszystkie osoby, które mają wiedzę m.in. o wykorzystywaniu seksualnym dzieci, a nie zgłoszą tego odpowiednim organom, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Kodeks Postępowania (ang. The Code of Conduct)
Dokument powstał w 1998 roku z inicjatywy ECPAT International, która jest siecią organizacji pozarządowych podejmujących działania mające na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu dzieci w prostytucji, pornografii i handlu ludźmi. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę pełni w Polsce rolę lokalnego reprezentanta Kodeksu Postępowania (Local Code Representative) oraz przedstawiciela organizacji ECPAT.

Dokument ten zobowiązuje do:
– ustanowienia wewnętrznej polityki mającej na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.
– przeszkolenia personelu hotelowego w zakresie polityki przyjętej przez firmę. Szkolenia obejmują personel pracujący w kraju pochodzenia oraz w krajach, do których turyści wyjeżdżają w celach turystyki seksualnej.
– wprowadzenia w umowach z dostawcami klauzuli, informującej o działaniach podejmowanych przeciwko turystyce seksualnej.
– informowania turystów za pomocą katalogów, broszur, ulotek, spotów, mediów społecznościowych czy strony internetowej o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci i społecznym zaangażowaniu biznesu w działania mające na celu przeciwdziałanie problemowi.
– informowania kluczowych osób w otoczeniu lokalnym o prowadzonej przez firmę polityce oraz współpraca z: policją, taksówkarzami, właścicielami barów czy restauracji etc.
– corocznego raportowania działalności w zakresie ochrony dzieci.