Eksperci: Panie Premierze, weź się za turystykę!

archiwum mr.gov.pl

Marginalizacja turystyki, brak polityki turystycznej, wiceministra ds. turystyki w MSiT, przedstawicieli samorządów wojewódzkich i ROT-ów w radzie POT, brak strategii turystycznej – taką sytuację w polskiej turystyce przedstawił Zespół Merytoryczny ds. Turystyki przy Konwencie Marszałków RP w liście otwartym do Premiera Mateusza Morawieckiego.

Oto pełna treść listu:

Prezes Rady Ministrów

Pan Mateusz Morawiecki

L I S T O T W A R T Y

Zespół Merytoryczny ds. Turystyki przy Konwencie Marszałków Województw RP, który powstał w czerwcu 2016 roku, skupia w swym składzie 32 przedstawicieli samorządów województw oraz Regionalnych Organizacji Turystycznych. Jest to gremium osób na co dzień zajmujących się różnorodnymi aspektami rozwoju oraz promocji turystyki, jako potężnej dziedziny polskiej gospodarki. Zespół jest miejscem dyskusji, wymiany informacji, doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach strategicznych, związanych z rozwojem sektora gospodarki turystycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów regionalnych. 

W ocenie Zespołu obecne działania Rządu na rzecz rozwoju turystyki w Polsce budzą duży niepokój i dlatego pragniemy wyrazić nasze obawy z tym związane.

Po pierwsze odczuwamy brak aktywnej i prorozwojowej polityki turystycznej w Polsce.
W szczególności brakuje jednolitego aktu prawnego rangi ustawowej, który kompleksowo ująłby zagadnienia turystyki, jako branży gospodarczej przysparzającej Polsce prawie 7 proc. PKB i tworzącej przeszło 700 tys. tys. miejsc pracy. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która wejdzie w życie od 1 lipca 2018 roku, zastępuje jedynie wcześniejszą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych i pozostawia poza swoimi zapisami wiele istotnych zagadnień mieszczących się w pojęciu turystyki.

Po drugie, turystyka połączona w jednym resorcie ze sportem, nigdy nie miała właściwej dla siebie silnej pozycji i zazwyczaj była traktowana marginalnie jako zorganizowana forma aktywności rekreacyjnej zamiast jako dynamicznie rozwijająca się dziedzina gospodarki. Efektem czego środowisko sportowe doczekało się ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, zaś branża turystyczna na podobną ustawę o turystyce wciąż czeka. Podobnie rażącą dysproporcję widać np. w wielkości kwot wsparcia finansowego MSiT dla organizacji pozarządowych sektora sportu i turystyki.

Po trzecie we wspomnianym resorcie sportu i turystyki od szeregu tygodni jest vacat na stanowisku Podsekretarza Stanu, któremu podlegają sprawy turystyki. Sytuacja ta odbierana jest w środowisku jako dalsze marginalizowanie branży turystycznej przez administrację rządową.

Po czwarte, w składzie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 6 kwietnia br. zabrakło reprezentanta samorządów województw czyli regionalnego szczebla administracji publicznej, kluczowego z punktu widzenia jakości infrastruktury turystycznej i kreowania rozwoju produktów turystycznych stanowiących istotę rozwoju oferty turystycznej Polski.

Do składu Rady POT nie powołano również reprezentanta Regionalnych Organizacji Turystycznych, które są głównym parterem dla Polskiej Organizacji Turystycznej w promocji turystycznej naszego kraju oraz pozostają płaszczyzną współpracy sektora administracji rządowej, samorządowej i branży turystycznej na poziomie regionalnym. Fakt ten jest tym bardziej bulwersujący, że zarówno ustawa o POT jak i dotychczasowe standardy wyraźnie wskazują na zasadność obecności w Radzie POT członka reprezentującego wszystkie ROTy w Polsce. Pragniemy nadmienić, że Forum ROT (formalnie zarejestrowany w KRS ogólnopolski związek stowarzyszeń) na prośbę MSiT wytypował swojego przedstawiciela, który jednak nie został powołany do Rady POT. Zaistniałą sytuację traktujemy zarówno jako złamanie przyjętych zasad jak i działanie niezgodnie z Ustawą o POT.

Po piąte, dotychczas nie opracowano na szczeblu rządowym, ani na szczeblu ministerialnym dokumentu, który kompleksowo przedstawiałby aktualny stan polskiej turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów regionalnych i lokalnych, w tym funkcjonowania ustawowego systemu POT-ROT-LOT, oraz określał w tym kontekście wieloletnią strategię rozwoju turystyki w Polsce, jak to ma miejsce w państwach Unii Europejskiej, dla których turystyka stanowi ważny filar gospodarki.

Panie Premierze,

przedstawiając powyższe uwagi wyrażamy głębokie przekonanie, że mogą one wpłynąć
na nadanie branży turystycznej, należnego jej, większego niż dotychczas znaczenia w polskiej gospodarce oraz pozwolą włączyć w proces jej rozwoju administrację rządową i różne poziomy polskiego samorządu. Deklarując współpracę w tym zakresie wnioskujemy do Pana Premiera o spowodowanie podjęcia działań naprawczych w powyższym zakresie.

Opole, 17 maja 2018 roku.

Podpisał w imieniu członków Zespołu obecnych na spotkaniu w Opolu – Marek Migdal, sekretarz zespołu merytorycznego ds. turystyki, prezes Zachodniopomorskiej, Regionalnej Organizacji Turystycznej