easyJet chcą zmian w branży lotniczej

archiwum easyJet

Przewoźnik wzywa Unię, rządy oraz przedstawicieli regulatorów państw członkowskich do zwiększenia konkurencyjności w przewozach pasażerskich.

W związku z tym, że obecnie nie ma skutecznego systemu kontrolowania wysokości opłat i cen usług na wielu lotniskach będących regionalnymi monopolistami, easyJet postuluje o wprowadzenie bardziej rygorystycznych regulacji w stosunku do tych portów, oraz, wprowadzenie zmian w Dyrektywie w sprawie opłat lotniskowych. Najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez Frontier Economics dowodzą, że bardziej zdecydowane cięcie opłat na 15 głównych portach lotniczych w Europie zaoszczędziłoby pasażerom 1,48 mld euro i zwiększyłoby liczbę podróży w jedną stronę o 12,2 mln. To z kolei zwiększyłoby wydatki konsumentów i turystów, przekładając się na wzrost obrotów sklepów i punktów usługowych. Wprowadzenie bardziej restrykcyjnych regulacji spowodowałoby wzrost PKB w Europejskim Obszarze Gospodarczym o 37 mld euro (0,23%), co odpowiada 470 tys. etatom.

Wprowadzenie czterech kluczowych zmian zapewniłoby następujące korzyści:
przejście z systemu dual till na single till, aby wszystkie przychody – zarówno z działalności lotniskowej jak pozalotniskowej – byłby brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości opłat, ograniczenie zwrotu z kapitału w przypadku portów lotniczych o tylko 0,5 proc., zwiększenie wydajności operacyjnej portów lotniczych o 10%, czyli tyle, o ile wydajność zwiększyły linie lotnicze,, zniesienie dopłat w przypadku pasażerów w transferze, za których opłaty są niejednokrotnie o połowę niższe niż w przypadku pasażerów podróżujących z portu wylotu do portu docelowego.

Prezes easyJet Carolyn McCall podczas przemowy wygłoszonej w Europejskim Klubie Lotniczym, powiedziała: „Unia Europejska odgrywa kluczową rolę we wspieraniu europejskiego lotnictwa, a easyJet jest tego najlepszym przykładem. Bez liberalizacji, europejska przestrzeń powietrzna nie istniałyby w jej obecnej formie‎. Europa dyskutuje dziś nad tym, jaką politykę przyjąć – zarówno na poziomie lokalnym, jaki i unijnym – aby wesprzeć konkurencję w branży lotniczej w Europie. Aby wynik rozmów był jak najkorzystniejszy dla konsumentów, nowe regulacje powinny opierać się na uczciwej konkurencji i swobodzie wyboru. Wzywamy zatem unijnych decydentów do wprowadzenia zmian do Dyrektywy w sprawie opłat lotniskowych oraz ponownego rozważenia sposobu wdrażania Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.”

„Wizja branży lotniczej w Europie” spółki easyJet opisuje cały proces podróżowania – od rezerwacji, przez lotnisko, po lot i lądowanie na lotnisku docelowym. Na każdym z tych etapów przedstawiamy naszą wizję zmian w ramach prawnych, które ułatwią podróżowanie i uczynią je tańszym dla naszych pasażerów. Poza opłatami lotniskowymi w dokumencie poddano analizie pozostałe cztery ważne problemy, których eliminacja przyniosłaby korzyści portom lotniczym i pasażerom.‎

1. Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna czyli m.in. podpisanie porozumienia o niestosowaniu redukcji etatów ‎wśród kontrolerów lotów. Gwarantuje się niezależność przestrzeni powietrznej, a państwa członkowskie utrzymają nad nią pełną kontrolę.

2. Wymiar społeczny‎ czyli. zatrudnianie pracowników na umowy zawierane na warunkach lokalnych i zgodnie z miejscowym prawem, tam, gdzie faktycznie pracują. Współpracujemy również ze związkami zawodowymi w całej Europie. Obecne ramy prawne umożliwiają spółce easyJet postępowanie we właściwy sposób, ale powinno być to możliwe we wszystkich państwach na tych samych zasadach.

3. Obsługa naziemna
Konkurencja w ramach obsługi naziemnej jest niewystarczająca, co oznacza, że pasażerowie wciąż przepłacają i nie otrzymują w zamian usługi na odpowiednim poziomie.

4. Handel slotami
Linie lotnicze muszą mieć możliwość handlu slotami tak, aby zagwarantować ich możliwie