Dolny Śląsk: 2 mln zł na rozwój infrastruktury nad Odrą

fot. Anastasiia Chepinska / unsplash

Powołany przez Sejmik Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 ma dofinansować projekty budowy lub rozwoju małej infrastruktury nad Odrą. W marcu startują dwa konkursy dla samorządów i NGO.

Celem programu jest, aby wzdłuż rzeki Odry na terenie województwa dolnośląskiego powstała infrastruktura będąca uzupełnieniem istniejących obiektów o przeznaczeniu turystycznym.

Łącznie na wszystkie zadania przeznaczono 2 mln zł. Wartość dofinansowania wyniesie do 150 tys. zł dla gminy albo organizacji pozarządowej. W ramach programu zostaną przyznane dotacje celowe na realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury związanej bezpośrednio lub pośrednio z rzeką Odrą dla gmin województwa dolnośląskiego, przez których teren przepływa rzeka Odra, bądź które graniczą z rzeką Odrą.

Dotacje zostaną też przyznane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Stowarzyszenia i fundacje, które realizują zadania związane z rzeką będą mogły otrzymać dotacje na swoje projekty infrastrukturalne.

W ramach programu planuje się realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury na terenie gmin odrzańskich, m.in.: przystanie, pola biwakowe, parkingi dla kamperów, zaplecze sportowo – rekreacyjne (np. boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw), miejsca wodowania i wyciągania kajaków oraz innego sprzętu pływającego, zejścia do wody, miejsca etapowe (węzłowe), szlaki wodne, wypożyczalnie sprzętu pływającego, sprzęt pływający, slipy dla łodzi.

DFO 2023 dla gmin nadodrzańskich

Od 1 do 21 marca 2023 roku gminy Dolnego Śląska, przez które przepływa Odra, lub które z Odrą sąsiadują mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań polegających na budowie lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej i/lub zakupie sprzętu turystycznego, służącego do uprawiania turystyki wodnej.

Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie urzędu, natomiast edytowalną wersję wniosku należy przysłać na adres e-mail podany w regulaminie konkursu.

Wkład własny gminy musi wynosić minimum 25 proc. wartości dotacji. Maksymalna kwota dotacji to 150 tys. zł. Możliwe jest przyznanie dotacji na zadanie już rozpoczęte pod warunkami określonymi w regulaminie konkursu. Zadania trzeba zrealizować do końca 2023 r.

DFO 2023 dla NGO

Od 6 do 29 marca 2023 r. organizacje pozarządowe działające na rzecz poprawy warunków uprawiania turystyki na terenach nadodrzańskich mogą składać oferty realizacji zadań polegających na budowie lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej i/lub zakupie sprzętu turystycznego, służącego do uprawiania turystyki wodnej.

Oferty należy składać w następujący sposób:

  • Wypełnić i złożyć ofertę w Generatorze eNGO pod adresem: dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace od 6 do 29 marca 2023 r. (do godziny 23:55).
  • Zapisać ofertę na dysku komputera.
  • Podpisać ofertę podpisem elektronicznym.
  • Podpisać wymagane załączniki podpisem elektronicznym.
  • Przesłać ofertę oraz wymagane załączniki za pomocą platformy ePUAP do 29 marca 2023 r. (do godziny 23:59).

Przyciągnąć więcej turystów nad Odrę

W Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego wskazano, że Odra jest „obszarem o znaczących walorach przyrodniczych pozwalających na uruchomienie programów turystycznego wykorzystania rzeki i przyległych do niej terenów, zgodnie z modelem zrównoważonej turystyki”. Program Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 ma stanowić uzupełnienie działań województwa dolnośląskiego realizowanych poprzez otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz z zakresu turystyki.

W ramach inwestycji w Ścinawie, Dziewinie, Lubiążu i Brzegu Dolnym zbudowane zostaną pasażerskie przystanie żeglarskie na Odrze. Każda z nich będzie dysponowała miejscami postojowymi dla jachtów, łodzi motorowych czy kajaków. Powstanie też nowy szlak rowerowy o długości 100 km, umożliwiający bezpieczną komunikację pomiędzy poszczególnymi portami.