Bieńkowska: 8 priorytetów dla turystyki

archiwum PIT

Podczas posiedzenia ECTAA, które odbyło się 21 maja w Budwie, Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw przedstawiła osiem priorytetów dla turystyki, którymi zamierza się zająć za swojej kadencji w Komisji.

Szczegółowy plan działań zostanie przedstawiony podczas Europejskiego Forum Turystycznego w Luksemburgu w dniach 17-18 września. Nie ze wszystkimi priorytetami wyznaczonymi przez Komisję zgadzają się członkowie Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej ECTAA (w tym PIT), część natomiast ma ich pełne poparcie. ECTAA włączała się już w większość prac związanych z realizacją tych celów, które leżą w interesie organizatorów i agentów turystycznych.

Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, skomentował: „Obecność Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej na konferencji w Budwie cieszy mnie podwójnie. Po pierwsze, jest to przejaw zainteresowania Komisji możliwościami lepszego wykorzystania potencjału turystyki jako ważnej gałęzi europejskiej gospodarki, po drugie zaś możliwość osobistego przedyskutowania i ustalenia wspólnej strategii dla rozwoju przemysłu turystycznego.”

Europejska Komisja ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw przyjęła dla turystyki następujące priorytety:

Stworzenie ram prawnych dla turystyki na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym
Konsultacje prowadzone w roku 2014 pokazały, że istnieje potrzeba usprawnienia tych regulacji tak, aby w płynny sposób wspierały, a nie hamowały rozwój turystyki. Dotyczy to przede wszystkim prawa konsumenckiego i podatkowego. ETCAA stoi na stanowisku, że należy unikać nadmiernego rozrastania się obowiązków podatkowych w krajach wspólnoty, ponieważ w efekcie Europa staje się mało konkurencyjnym, zbyt drogim kierunkiem turystycznym.
ECTAA podkreśla też, że należy znowelizować procedurę VAT marża dla agentów turystycznych, ponieważ obecnie rozliczanie się z fiskusem staje się zbyt uciążliwe (zniesiono możliwość globalnej kalkulacji marży).

Wspieranie cyfryzacji turystycznych małych i średnich przedsiębiorstw.
Komisja Europejska zainicjowała kilka projektów mających na celu przyspieszenie cyfryzacji tych małych i średnich firm turystycznych, mocno opóźnionych w dziedzinie nowych technologii. Komisarz Bieńkowska zamierza uwzględnić turystykę w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy, przyjętej 6 maja 2015 roku.

Zwiększanie kompetencji I umiejętności pracowników turystyki
Kwalifikacje profesjonalistów branży turystycznej są kluczowym elementem jakości usług w tym sektorze a ich brak jest jedną z barier spowalniających zwiększanie konkurencyjności europejskiej turystyki. Istnieje potrzeba wsparcia edukacji i szkolenia oraz stworzenia narzędzi do e-learningu.

Promowanie rozwoju turystyki zrównoważonej, między innymi poprzez wprowadzenie Agendy dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki
Rozwój zrównoważonej turystyki jest podstawowym czynnikiem zwiększającym konkurencyjność turystyczną Europy. Dlatego ważne jest, aby zwiększać świadomość branży i klientów w tym temacie. Komisja proponuje m. in. zorganizowanie w kwietniu 2016 roku wspólnej konferencji UE i UNWTO na temat etyki i zrównoważonej turystyki
Według ECTAA, Agenda powinna uwzględniać obecnie istniejące narzędzia służące do promocji turystyki zrównoważonej i dobrych praktyk rynkowych, takie jak Travelife, aby uniknąć duplikowania działań oraz mnożenia obowiązków.

Likwidowanie sezonowości w turystyce
Sezonowość ciągle stanowi wyzwanie dla sektora turystycznego, często ma negatywny wpływ na gospodarkę poszczególnych kierunków turystycznych, a także na społeczeństwo, kulturę i środowisko. Należy więc likwidować sezonowość, szczególnie w przypadku turystyki seniorów i młodzieży oraz wspierać zwiększanie zróżnicowania oferty turystycznej.
ECTAA od dawna podkreśla, jak ważne jest likwidowania sezonowości w turystyce i jak pozytywne są skutki przedłużania sezonów turystycznych, a także usuwania barier dla rozwoju turystyki seniorów.

Rozwój siatki połączeń
Poważnym wyzwaniem turystyki europejskiej jest niewystarczająca oferta transportowa. Jej rozwój jest jednym z kluczowych czynników rozwoju całego przemysłu turystycznego, przede wszystkim na obszarch peryferyjnych, w których turystyka jest motorem rozwoju gospodarczego, a czasami jego podstawą.
ECTAA uczestniczy przede wszystkim w pracach mających na celu zwiększenie siatki połączeń kolejowych oraz rozwój infrastruktury kolejowej. Poza tym aspektem, ten priorytet nie jest szczególnie ważny dla członków organizacji.

Wspólna promocja Europy jako kierunku turystycznego na rynkach zewnętrznych
Aby więc zachować pozycję lidera, należy wspierać promocję Europy i krajów wspólnoty, a przede wszystkim międzynarodowych, tematycznych produktów turystycznych.
Kwestie te zostały omówione na spotkaniu ECTAA w Tallinie. Mieszane były oceny pomysłu na wspólną promocję Europy jako kierunku turystycznego na ważnych rynkach spoza wspólnoty. Swoje stanowisko w tej sprawie ECTAA przedstawiła na ITB w Berlinie, przypominając, że rozwój turystyki leży w kompetencjach krajów członkowskich. Ponadto, żadna inicjatywa nie powinna prowadzić do nakładania nowych podatków czy opłat na firmy turystyczne. Zanim więc rozpocznie się promowanie Europy, należy postawić na zwiększenie jej konkurencyjności, przystępności cenowej oraz złagodzenie polityki wizowej.

Usprawnienie zarządzania turystyką
Należy usprawnić zarządzanie turystyką zarówno w samej Komisji jak i pomiędzy Komisjami oraz pozostałymi organami administracyjnymi w UE. Problem ten dotyczy również administracji rządowej poszczególnych krajów członkowskich. Komisja podkreśla, że branża turystyczna powinna mówić jednym głosem. Jest zbyt rozdrobniona i istnieje zbyt wiele organizacji, które nie koordynują swoich działań. W udziale w europejskim PKB turystyka ma znaczny udział, większy niż np. branża motoryzacyjna, lecz ta ostatnia ma silniejsze lobby. Na światowym poziomie istnieje WTTC. W związku z tym, według Komisji w Europie można by utworzyć analogiczną organizację, która reprezentowałaby interesy całego rynku.
ECTAA pracuje już z sześcioma innymi organizacjami branżowymi w ramach NET-u (sieci komunikacji dla prywatnego sektora turystycznego w Europie). Współpraca ta będzie kontynuowana, ale przez rozdrobnienie branży ciężko jest o stworzenie jednej wspólnej organizacji parasolowej dla całej Europy.

Paweł Niewiadomski powiedział: „To było bardzo dobre, merytoryczne i owocne spotkanie. Myślę, że dzięki niemu strategia rozwoju turystyki w Europie ma szanse zyskać na spójności. Cieszę się, że mieliśmy możliwość przekazać Komisarz Elżbiecie Bieńkowskiej opinię branży turystycznej na temat poszczególnych priorytetów dla naszego sektora. Ufam, że jest to początek owocnej współpracy przy skutecznym likwidowaniu barier hamujących rozwój turystyki.”