Amadeus – przychody w 2017 większe o 8,5 proc.

Amadeus IT Group S.A. osiągnęła w 2017 roku skorygowany zysk w wysokości 1 116,1 mln euro, co stanowi wzrost o 22,5 proc. w porównaniu z 2016 roku.

Przychody ze sprzedaży Amadeus wzrosły w ubiegłym roku o 8,5 proc., do kwoty 4 852,7 mln euro, natomiast zysk EBITDA wzrósł o 9,7 proc., do poziomu 1 185,1 mln euro. Osiągnięcie tak wysokiego wzrostu zysku możliwe było między innymi dzięki dodatnim wynikom na działalności operacyjnej oraz zmniejszeniu kosztów finansowych i obciążeń podatkowych. Efektywna stawka podatku dochodowego zapłaconego w 2017 r. wyniosła 20,8 proc., a więc zmniejszyła się w porównaniu do stawki za 2016 r., wynoszącej 28,2 proc. Wpływ na jej obniżenie miały korekty rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego we Francji i USA, wynikające z wprowadzenia w tych krajach niższych stawek podatku dochodowego od osób prawnych począwszy od 2018 r.

Luis Maroto, prezes i dyrektor generalny spółki Amadeus, powiedział: „W 2017 r. spółka Amadeus odnotowała dalszy solidny wzrost wyników finansowych. Dodatnie wyniki osiągnięte we wszystkich segmentach naszej działalności przełożyły się na wzrost EBITDA o 9,7 proc. i skorygowanego zysku o 22,5 proc. w ujęciu rocznym.

Segment Rozwiązań IT dla linii lotniczych realizował przełomowe przedsięwzięcia, m.in. przeprowadzoną w maju ubiegłego roku migrację obsługi lotów krajowych linii Southwest do Altéa. Podpisaliśmy również istotne umowy z czołowymi przewoźnikami, w tym Air Canada, co przyczyniło się do dalszej dywersyfikacji geograficznej naszej działalności. Znajduje to odzwierciedlenie w konkretnych liczbach.
W ubiegłym roku już 57,7 proc. odpraw pasażerów realizowanych za pomocą naszych systemów odbyło się poza Europą, podczas gdy w 2016 roku wskaźnik ten wynosił 54,1 proc..

Stabilny wzrost odnotowaliśmy także w segmencie Dystrybucji. Liczba rezerwacji biletów lotniczych dokonywanych przez biura podróży wzrosła we wszystkich regionach, m.in. dzięki dobrej koniunkturze w branży oraz zwiększeniu naszego udziału w rynku2 o 0,6 pp, do poziomu 43,9 proc..

Również nasze nowe inwestycje rozwijały się pomyślnie. W listopadzie firma Premier Inn rozpoczęła korzystanie z dwóch kluczowe funkcji (CRS i PMS) oferowanych w ramach naszej platformy Hospitality. Liczba odbiorców naszych usług w branży rozwiązań technologicznych dla portów lotniczych wzrosła dzięki umowom, jakie zawarliśmy z lotniskami na całym świecie, od Australii po Francję, USA i region WNP.

Biorąc pod uwagę perspektywy wzrostu ruchu turystycznego i przyspieszenia gospodarczego na całym świecie, a także pozytywne trendy w naszej branży, jesteśmy pewni, że w 2018 r. Amadeus utrzyma wysokie tempo dalszego rozwoju.