693,6 tys. turystów odwiedziło Kopalnię Soli „Wieliczka”

AG
Komora św. Kingi w Kopalni Soli Wieliczka

Kopalnia Soli „Wieliczka”, mimo trwającej pandemii, rok 2021 zakończyła z pozytywnym wynikiem. Opierając swoją działalność na dwóch zasadniczych filarach: zabezpieczaniu i turystyce, konsekwentnie zrealizowała najpilniejsze prace górnicze, a także bezpiecznie prowadziła ruch turystyczny, obsługując przez cały rok blisko 700 tysięcy gości.

Przede wszystkim turyści krajowi

Jak cała branża podróży, w minionym roku również kopalnia liczyć mogła na ożywienie ruchu turystycznego. W 2021 roku wielickie podziemia zwiedziło 693,6 tys. osób. To o ponad 57 proc. zwiedzających więcej niż w roku 2020, ale jednocześnie tylko 37 proc. gości z rekordowego 2019 roku (w 2021 Trasa Turystyczna była zamknięta przez 77 dni, w 2020 przez 140 dni).

Drugi rok z rzędu dominowała przede wszystkim turystyka krajowa: 69 proc. ruchu stanowili turyści krajowi, a 31 proc. zagraniczni, podczas gdy przed pandemią proporcje były odwrotne.

Polacy wrócili do krajowej turystyki, chętnie odwiedzając miejsca o szczególnym znaczeniu dla naszego kraju, które gwarantują wysoki poziom świadczenia usług, ale też są celem szkolnych wycieczek. Bardzo nas to cieszy. Stopniowa odbudowa ruchu turystycznego, ale też uruchamiane programy dla branży turystycznej,  takim obiektom jak kopalnia w Wieliczce, pomagają utrzymać miejsca pracy  i odpowiednio dbać o zwiedzane przez gości zabytkowe rejony  – mówi Paweł Nowak, prezes zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Z optymizmem w bieżący rok

W 2022 założyliśmy dalszy wzrost odwiedzających, do poziomu 46 proc. liczby gości w roku sprzed pandemii. Prognozujemy, że zabytkowe podziemia odwiedzi około 850 tysięcy  gości. Szczególnie mocno liczymy na rodziny z dziećmi i grupy szkolne, pod tym kątem rozwijać się będzie oferta i programy zwiedzania – zapowiada Damian Konieczny, Dyrektor Wykonawczy Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.  – Prowadzone przez nas analizy statystyk pokazują jak bardzo pandemia wpłynęła na zmianę zachowań konsumenckich. 78 proc. biletów na zwiedzanie tras w 2020 i 77 proc. w 2021 roku zakupili  turyści indywidualni. W 2019 aż 45 proc. stanowiły grupy zorganizowane.  W 2021 roku nastąpił wyraźnie widoczny rozkwit turystyki rodzinnej, a w ostatnich miesiącach roku  także szkolnej. Od stycznia do grudnia 2021 grupy stanowiły zaledwie 23 proc. (w 2020: 22 proc.), w tym wycieczki szkolne 8 proc. (w 2020: 1,4 proc). W ożywieniu przyjazdów grupowych pomogły m.in.  programy rządowe, jak  bon turystyczny czy akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej  „Poznaj Polskę”.

Zabezpieczenie 11 komór

W listopadzie rozpoczęło się zabezpieczanie północnego ociosu w kaplicy św. Kingi. Ocios (solna ściana) wzmacniany jest za pomocą kotew ze stali nierdzewnej. Podobnie jak w innych komorach wprowadza się je w górotwór, ale w technologii opracowanej specjalnie dla tego zadania. Prace w tym miejscu wymagają szczególnej precyzji i ostrożności z uwagi na niepowtarzalny charakter kaplicy. Nad ich przebiegiem  czuwa konserwator dzieł sztuki.

Z ważnych zadań wymieniono też zabezpieczanie rejonu Grot Kryształowych, które są unikatem na skalę światową. Prace, które w nich realizowali górnicy, polegały m.in. na usunięciu urobku (skał płonnych) oraz na wypełnieniu wnęk niepokrytych kryształami murkami z kruchów solnych odzyskanych z urobku.  To zadanie wieloletnie, które będzie kontynuowane, aby grotom zapewnić maksimum ochrony. Z uwagi na charakter grot prace nie mogą być prowadzone od maja do października.

Wykonywano też zabezpieczenie obudową kotwową komór celem  przygotowania ich do pełnienia funkcji wysypek (miejsc składowania urobku z prac górniczych). Muszą one bowiem być w pełni bezpieczne, zanim zaczną w nich pracować m.in. zgarniacze transportujące urobek. Na takich wysypkach w 2021 roku górnicy „ulokowali” (wypełniając pustki) 6 500 m3 urobku (skały płonne z innych przebudów).

Przebudowa 32 chodników

Podana wyżej długość 2 472  m  dotyczy aż 32 chodników, w których  wykonywano demontaż starych/stawianie nowych obudów, przybierki stropów i ociosów, wymianę torowisk. Wyrobiska przebudowywano  na odcinkach, które wymagały takich prac.

Takie roboty  trwały m.in. w sąsiadującej z grotami podłużni Baum, która jest bardzo cennym wyrobiskiem z uwagi na liczne odsłonięcia geologiczne (znajdujące się w niej stanowiska przyrody nieożywionej). Wśród przebudowywanych chodników były też: podłużnie Geramb, Hauer, Layer, poprzecznie Król Saski, August oraz drogi  dojściowe  do wycieków wód w rejonie zachodnim kopalni na poziomie V i VI.

Przy przebudowach górnicy dbają o każdy szczegół. Jeśli mogą być zdemontowane tylko niektóre  elementy obudowy (pozostałe są w dobrym stanie) wymienia się tylko uszkodzone na identyczne w kształcie i długości, tak aby zabytkowy charakter miejsca był zachowany. Przykładami takich wyrobisk są:  podłużnia Wiszyn, poprzecznie Albrecht, Aleksander i Lillienbach.

Podsadzanie i iniekcje

Przedstawiając zakres górniczych przedsięwzięć nie sposób pominąć  prac podsadzkowych i iniekcyjnych, które mają za zadanie, bądź stabilizować górotwór w danym rejonie, bądź chronić przed dopływem wód pozazłożowych. Podsadzka realizowana systemem rurociągów (służąca zabezpieczaniu przez wypełnienie piaskiem) objęła 77 wyrobisk, czyli sumarycznie w wyrobiskach ulokowano 34 000 m3 piasku. Z kolei prace iniekcyjne (służące ograniczaniu zagrożenia wodnego) objęły blisko 6 912 m3 pustek, które „uszczelniono” mieszaninami iniekcyjnymi.

Modernizacje, analizy i badania

Kaplica św. Kingi otrzymała w minionym roku nowe oświetlenie ledowe. Częściowo zmodernizowano w jej wnętrzu instalacje elektryczne. To istotny element stopniowej wymiany oświetlenia na energooszczędne w kolejnych wyrobiskach kopalni. Warto też wspomnieć o  planach w obszarze energetycznym: kopalnia rozważa budowę farmy fotowoltaicznej – w minionym roku powstała koncepcja jej budowy. Zakupiono również samochód elektryczny dla Działu Ochrony.

Kopalnia wykonała w 2021 wiele projektów i analiz związanych z zabezpieczeniem oraz ochroną podziemi, a wśród nich analizę geomoechaniczną rejonu centralnego (pomiędzy szybami Kinga i Regis), specjalistyczne badania szybików międzypoziomowych oraz kontrole stanu komór wysokich.