Rada ds Kompetencji Sektora Turystyki wystartowała

AG

We wtorek w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się I posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki. 23 członków Rady odebrało od Dawida Laska, podsekretarza stanu w MSiT, nominacje, przedstawione zostały założenia planu pracy na najbliższy rok, wybrano zespoły branżowe.

Minister Lasek powiedział m.in.: “Oczekuję od państwa, że będziecie wspierać resort, który zajmuje się turystyką, zwłaszcza w sferze kształcenia kadr. Teraz jest dobry czas, by zastanawiać się nad tym, jak zrewitalizować polską politykę turystyczną i jak doprowadzić do tego, by Polska stała się dla turystów interesującą i bezpieczną destynacją. Musimy w tym celu dysponować jak najlepiej wykształconymi profesjonalnymi kadrami. Chciałbym żeby państwo poczuli odpowiedzialność za działania w tym obszarze. Poziom przyszłych kadr turystyki będzie decydował o tym, czy będziemy konkurencyjni, nie tylko w naszym regionie…”

Inny gość spotkania, Jacek Męcina z Rady Dialogu Społecznego, dodał m.in.: “Perspektywy dla branży turystycznej są świetnie i zatrudnienie w tej branży będzie rosło najmocniej. Turystyka ma obecnie dużo szersze znaczenie niż przed laty, rozszerza się na nowe sektory. Z perspektywy rynku pracy (np. starzenie się społeczeństwa, brak zasobów ludzkich) bardzo ważne jest zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia kadr. Kadry bowiem są najważniejsze. Państwa inicjatywa opłaci się z punktu widzenia biznesowego i wzbogacenia kapitału ludzkiego.”

Rada ds. Kompetencji dla Sektora Turystyki jest jedną z 6 Sektorowych Rad wyłonionych w Konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( dalej PO WER).
Przewodniczącą rady jest profesor Hanna Zawistowska z SGH, wiceprzewodniczącymi: Tadeusz Burzyński z Instytutu Turystyki i Józef Ratajski ze Związku Pracodawców Turystyki – Lewiatan.

Profesor Hanna Zawistowska przedstawiła cel i założenia działalności Rady.

Podkreśliła: “Naszym celem głównym jest lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorców z poszczególnych branż turystycznych. Będziemy koncentrować się tylko na jednym obszarze współpracy – na rynku pracy.”

Wyniki prowadzonych badań kapitału ludzkiego wskazują na potrzebę wprowadzenia zmian w dotychczasowym modelu współpracy interesariuszy w obszarze rynku pracy. Świadczą o tym następujące dane:
• 75 proc. przedsiębiorców deklarowało problem ze znalezieniem kandydatów do pracy odpowiadających ich potrzebom,
• 30 proc. przedsiębiorców nie inwestuje w rozwój swoich pracowników – jednym z powodów – jest brak oferty odpowiadającej ich oczekiwaniom.
Badanie wykazało, że powodem braku zainteresowania przedsiębiorców inwestowaniem w rozwój zawodowy pracowników były w szczególności takie czynniki jak:
nieporównywalność ofert szkoleniowych utrudniająca dokonanie właściwego wyboru (ustalenie jaką wiedzę i umiejętności nabędą uczestnicy szkolenia);
brak gwarancji uzyskania przez uczestników szkolenia kompetencji przedstawianych w ofercie
– na skutek braku lub niewłaściwej weryfikacji wiedzy i umiejętności przekazanych w czasie szkolenia (brak weryfikacji przez podmiot zewnętrzny).
Przytoczone wyżej wyniki badania potwierdzają istnienie potrzeby wprowadzenia zmian w istniejącym modelu współpracy między przedsiębiorcami, a jednostkami zajmującymi się edukacją (kształceniem, szkoleniem i doskonaleniem zawodowym) kadr. Zmiany te powinny się koncentrować na:
zapewnieniu większego oddziaływania przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych zarówno w sferze edukacji formalnej jak i pozaformalnej. Należy zauważyć, że chociaż szkoły od lat zabiegają o większe zaangażowanie się pracodawców w proces kształcenia – efekt tych starań nie przynosi oczekiwanych rezultatów – okazuje się ,że pracodawcy nie są zainteresowani taką współpracą;
zbudowaniu partnerstwa z instytucjami rynku pracy (zakłada się, że dostarczanie danych o potrzebach kwalifikacyjnych danego sektora – pozwoli na poprawę skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa edukacyjno-zawodowego).
Osiągnięcie założonego celu wymaga wprowadzenia zmian w dotychczasowym modelu współpracy między interesariuszami turystycznego rynku pracy – poprzez stworzenie ogólnopolskiej platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy jednostkami zajmującymi się kształceniem, szkoleniem i doskonaleniem zawodowym, a przedsiębiorcami działającymi w danym sektorze. W obszarze turystyki taką platformą współpracy i wymiany informacji będzie Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki.

Hanna Zawistowska podkreśliła: “Rada koncentrować się będzie na problematyce rynku pracy branż wchodzących w skład sektora turystyki. W szczególności przewiduje się prowadzenie działań w następujących obszarach:
1. rynek pracy – w ujęciu branżowym;
2. kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe w obszarze turystyki;
3. kreowanie nowych kompetencji zgodnych z aktualnymi potrzebami turystycznego rynku pracy;
4. monitorowanie, aktualizacja i rozwój Sektorowej Ramy ds. Kwalifikacji w Turystyce.
Rada stworzy również możliwość wymiany informacji zacieśnienia współpracy między branżami wchodzącymi w skład sektora turystyki. Wielką wartością naszej pracy jest to, że w wyniku współpracy wytwarzana jest wartość, której żaden z uczestników nie jest w stanie wytworzyć samodzielnie.”

Przyjęto założenie, że Rada w pierwszym okresie funkcjonowania będzie się składała z 20-25 członków. Wielobranżowość sektora turystyki zadecydowała o złożonej strukturze Rady, którą stanowić będą: Komitet Sterujący składający się z przewodniczącego Rady, 2 wiceprzewodniczących, sekretarza oraz przewodniczących i następujących Zespołów branżowych:
• Zespół ds. Hotelarstwa
• Zespół ds. Gastronomii
• Zespół ds. Organizacji Turystyki (biura podróży)
• Zespół ds. Pilotażu, Przewodnictwa i Animacji

Oto pełny skład Rady:

1. Hanna Zawistowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Przewodnicząca Rady
2. Tadeusz Burzyński – Instytut Turystyki w Krakowie V-ce Przewodniczący Rady
3. Józef Ratajski – Związek Pracodawców Turystyki – Lewiatan V-ce Przewodniczący Rady
4. Zbigniew Głąbiński – Forum Regionów
5. Andrzej Szymański – Izba Turystyki RP
6. Iwona Szałkowska – Ministerstwo Sportu i Turystyki
7. Teresa Buczak – POT
8. Izabella Stelmańska – Urząd Marszałkowski
9. Krzysztof Szadurski – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
10. Zbigniew Kowal – Przedsiębiorca GLOBAL SERWIS
11. Roman Mandyna – Przedsiębiorca Firma Merigo
12. Małgorzata Czechowska – Grupa TRIP
13. Andrzej Burkiewicz – Hotel Warszawa Augustów
14. Mariusz Bartczak – WSG Bydgoszcz
15. Jan Golba – Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych
16. Zbigniew Stankiewicz – Dyrektor ZSGH Kołobrzeg
17. Marlena Bednarska – Wyższa Szkoła Ekonomiczna Poznań
18. Zygmunt Kruczek – Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki
19. Aleksandra Wasik – ZNP
20. Małgorzata Rafał – Biuro Podróży ROT
21. Liliana Wojtowicz – GWSH Katowice
22. Wojciech Fronczak – Stowarzyszenie Gastronomii
23. Agnieszka Sikorska – Śląska Organizacja Turystyczna