Kongres Turystyki Polskiej już za miesiąc

W dniach 12 – 14 października w Świdnicy odbędzie Kongres Turystyki Polskiej. Organizatorzy postawili przed soba i uczestnikami ambitne:
wypracowanie wytycznych dla polityki turystycznej Polski, wskazanie kierunków rozwoju polskiej turystyki na kolejne lata oraz przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy publicznej – ustawodawczej i wykonawczej,
dokonanie oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce,
stworzenie platformy stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymii organizacjami branżowymi, umożliwiającej integrację środowisk działających na rzecz turystyki,
ocenę konkurencyjności sektora usług turystycznych w Polsce w ujęciu międzynarodowym,
debatę nad wyzwaniami stojącymi przed turystyką w ujęciu globalnym,
wskazanie determinant konkurencyjności gospodarki turystycznej: rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, struktura organizacyjna sektora, inne czynniki oraz korelacja ewolucji sektora turystycznego z rządowym Programem Rozwoju Turystyki do 2020 r.

Oto wypowiedzi ważnych dla polskiej turystyki osób o Kongresie:

Dawid Lasek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki: “Głównym celem Ministra Sportu i Turystyki są działania wspierające i prowadzące do rozwoju polskiej turystyki. Dlatego też popieramy wszelkie inicjatywy, które przyczyniają się do stworzenia platformy porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami a organizacjami turystycznymi, pozwalają na wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie funkcjonowania tego sektora gospodarki czy dyskusję nad wyzwaniami stojącymi przed polską turystyką. Organizacja Kongresu Turystyki Polskiej, w dniach 12 – 14 października 2016 r. w Świdnicy, jest właśnie takim wydarzeniem, dlatego też Ministerstwo aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Honorowego i Organizacyjnego Kongresu Turystyki Polskiej oraz jest partnerem merytorycznym.”

Wojciech Fedyk Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej: “Wrażliwość na zmiany, jakie zachodzą na świecie i szybkie reagowanie, to determinanty skutecznego zarządzania. Odnosi się to także do turystyki. Dlatego tworzenie zasobów wiedzy o funkcjonowaniu i potrzebach polskiej turystyki jest moim zdaniem niezbędne. Jestem przekonany, że Kongres Turystyki Polskiej taką właśnie funkcję spełnia. Dzięki rozbudowanemu programowi merytorycznemu, udziałowi wybitnych ekspertów i szczególnej naukowej atmosferze, pozwala stworzyć silną wykładnię dla dalszych działań w zakresie rozwoju i promocji turystyki. Czuję się zaszczycony, że mogę reprezentować Polską Organizację Turystyczną i deklaruję, że będziemy w swoich działaniach wspierać projekty, które zostaną wypracowane przez środowisko turystyczne. Wierzę, że Kongres przyniesie wiele cennych wniosków i stanie się dla nas, uczestników, mocnym asumptem do rozwijania, w sposób efektywny, turystycznych inicjatyw. Tego życzę nam wszystkim.”

Marek Ciechanowski, prezes ITRP: “Już niedługo w Świdnicy na Dolnym Śląsku odbędzie się Kongres Turystyki Polskiej. Będzie to miejsce spotkań przedsiębiorców turystycznych, samorządów gospodarczych z samorządami terytorialnymi, administracją rządową oraz kadrą naukową. Kongres między innymi ma odpowiedzieć na następujące pytania: jak ma być nowa Ustawa o Usługach Turystycznych, a może Ustawa o Turystyce; jak na polski grunt przenieść nową Dyrektywę Unijną w sprawie turystyki, jakie powinny być relacje samorządu gospodarczego z przedsiębiorcami turystycznymi, jak ma wyglądać współpraca z samorządem terytorialnym a jak z administracją rządową. Pytań i problemów jest bardzo wiele dlatego każda sesja, panel będą stwarzać forum do wymiany zdań i ciekawej dyskusji. Izba Turystyki Rzeczypospolitej jako jeden z inicjatorów i współorganizatorów organizacji Kongresu popierało kandydaturę Świdnicy jako gospodarza wydarzenia. Nasze hasło „Jest Krynica będzie Świdnica” stało się faktem. Zapraszam do udziału w Kongresie.”

Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystycznej: ”Cieszę się, że Polska Izba Turystyki jest współorganizatorem wydarzenia, które będzie płaszczyzną do nawiązania dialogu między różnymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem turystyki. Brakowało w Polsce inicjatywy, która miałaby na celu ułatwienie współpracy między branżą turystyczną a jednostkami samorządu terytorialnego. Obecnie ich współpraca układa się różnie, w zależności głównie od tzw. „czynnika ludzkiego”. Kongres będzie okazją do debaty nad usystematyzowaniem tej współpracy i zastanowieniem się, na jakich polach można jeszcze ją zacieśnić.”

Jacek Piekunko, prezes LOT „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”: “Turystyka to ważna dziedzina gospodarki, której rozwój związany jest bezpośrednio z zasobami lokalnymi. Lokalne Organizacje Turystyczne maja szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki w regionie. Stanowią ogniowo łączące jednostki samorządu terytorialnego i lokalną branżę turystyczną. Nie zawsze ta współpraca układa się poprawnie. Liczę, że Kongres pozwoli zrozumieć samorządowcom jak ważna jest rola LOT – ów w promocji regionu.”

Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy: “Dynamiczny rozwój turystyki na tle innych sektorów gospodarki obserwujemy także w Polsce i to nie tylko w miejscowościach posiadających typowo wypoczynkowe walory. Wzrasta rola turystyki weekendowej, krajoznawczej, aktywnej, wycieczek po regionie i kraju. Szansę tę powinny wykorzystać samorządy terytorialne – szczególnie gminy, które dotąd nie były uważane za wyjątkowo atrakcyjne pod względem turystycznym. Z ubiegłorocznej konferencji przygotowawczej do Kongresu Turystyki Polskiej wiem, że branża turystyczna w postaci samorządu gospodarczego czy niezrzeszonych przedsiębiorców ma nie do końca najlepsze zdanie o urzędach gminnych jeśli chodzi prowadzone przez nie działania turystyczne i roli, jaką powinny spełniać, by turystykę na swoich obszarach działania rozwijać. Dzieje się tak zapewne dlatego, że część z nas – samorządowców – jednak nie do końca poprawnie interpretuje pojęcie turystyki. Niektórzy ciągle sprowadzają ją jedynie do formy rekreacji, a spoglądając na nią tylko w ten sposób – trudno dostrzec nowe jej formy, w oparciu o które każdy samorząd może wytworzyć atrakcyjne produkty turystyczne o wysokim potencjale ekonomicznym. Dlatego podczas kongresu jeden z bloków tematycznych w całości poświęcony będzie samorządowi terytorialnemu i jego roli w turystyce. Serdecznie zapraszam na Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy nie tylko branżowców, ale także wszystkie koleżanki i kolegów samorządowców. Nie przestawajmy się uczyć. Zdobywając wiedzę możemy mierzyć wpływ turystyki na lokalną gospodarkę i zrozumieć jak współpracować z branżą. W ten sposób jesteśmy w stanie uczynić zarządzane przez nas gminy zdecydowanie atrakcyjniejsze dla potencjalnego zewnętrznego odbiorcy.”