O co chodzi w akcji "za pół ceny"
Zbliżają się dziesiąta rocznica pierwszej akcji „Poznań za pół ceny”. O tym, jak się rozwinęła, co dała miastu i jak jest kopiowana przez innych rozmawiamy z jej twórcą, Janem Mazurczakiem.
Czytaj więcej...
Smaki Europy we Wrocławiu
archiwum UM Wrocław Słoneczna pogoda, wakacje na horyzoncie i wiosna w pełni – to najlepszy czas na imprezy plenerowe. A mało która może konkurować z „Europą na widelcu” – festiwalem, który rozpocznie się wkrótce we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Best Reisen: tania ezgotyka
Best Reisen Group udowadnia, że dzięki nowej strategii produktowej wyjazdy do dalekich krajów nie muszą być drogie.
Czytaj więcej...
Sri Lanka liczy na Polaków
MM Polska jest dla Sri Lanki dość szybko rosnącym rynkiem turystyki przyjazdowej. W Warszawie po raz drugi zagościł roadshow zorganizowany przez Organizację Turystyczną Sri Lanki.
Czytaj więcej...
"Tezy Fedyka" o promocji turystyki
Większa elastyczność, wyeliminowanie dublowania działań i wyraźne określenie wskaźników oraz odpowiedzialności za prowadzone działania – to niektóre z potrzeb naprawy polskiego systemu zarządzania promocją turystyczną.
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • O co chodzi w akcji "za pół ceny"
  • Smaki Europy we Wrocławiu
  • Best Reisen: tania ezgotyka
  • Sri Lanka liczy na Polaków
  • "Tezy Fedyka" o promocji turystyki

Reklama

Reklama

poniedziałek, 12 marzec 2018 15:09

WOT ogłasza konkurs na prezesa i wiceprezesa

Napisane przez AG

Rada Programowa Warszawskiej Organizacji Turystycznej ogłasza konkurs na dwa stanowiska: prezesa i wiceprezesa Zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Termin zgłoszeń – 27 marca.

W związku ze zmianą statutu w WOT zlikwidowane zostanie stanowisko dyrektora biura a nowo powołany zarząd będzie zawodowy.

Oto treść ogłoszenia:

Do głównych zadań osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie należało między innymi:

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Warszawie i jej obszarze metropolitalnym.

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu oraz realizacja wytyczonych przez Radę Programową kierunków rozwoju Stowarzyszenia, w szczególności:
a) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia a także wnioskowanie o nadanie odznak i przyznawanie nagród,
c) przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia, skreślanie z listy członków Stowarzyszenia, zawieszanie członka, wykluczanie ze Stowarzyszenia w oparciu o kryteria uchwalone przez Radę Programową,
d) opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia corocznie Radzie Programowej projektów planu finansowego oraz planów działania Stowarzyszenia na potrzeby Walnego Zebrania,
e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w oparciu o zatwierdzany przez Radę Programową budżet roczny,
f) składanie pisemnych kwartalnych merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności Zarządu Radzie Programowej,
g) bieżące informowanie Rady Programowej o wszelkich przypadkach działań naruszających lub stwarzających zagrożenie naruszenia majątkowych lub niemajątkowych interesów Stowarzyszenia,
h) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i przygotowanie wniosków na Walne Zebranie, przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
i) realizowanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania i Rady Programowej oraz wykonywanie czynności przypisanych Zarządowi w kodeksie etyki Stowarzyszenia,
j) wykonywanie zaleceń podmiotu przeprowadzającego kontrolę w Stowarzyszeniu oraz udzielanie podmiotowi dokonującemu kontroli Stowarzyszenia oraz Walnemu Zebraniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszystkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
k) przygotowanie budżetu rocznego i przedłożenie go Radzie Programowej do zatwierdzenia.

3. Prowadzenie Biura konferencji i kongresów (Warsaw Convention Bureau), działającego w ramach Biura Stowarzyszenia, w szczególności pozyskiwania i wspomagania organizacji spotkań, konferencji i kongresów o charakterze gospodarczym i okołogospodarczym w kluczowych dziedzinach dla rozwoju Warszawy.

4. Praca na stanowiskach związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej, Ustawa o ustroju Miasta Stołecznego Warszawa, Kodeks spółek handlowych, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o usługach turystycznych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks Cywilny.

Materiały informacyjne WOT:
Pod adresem http://wot.waw.pl/do-pobrania/ dostępne są publikacje, prezentacje, raporty, raporty i sprawozdania WOT, które obrazują zakres działania Stowarzyszenia.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe
• minimum 5-letni staż pracy, w tym minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży turystycznej, okołoturystycznej lub branży marketingowej
• minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem ludzkim
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej, inny język obcy mile widziany
Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe na kierunku: turystyka i rekreacja, hotelarstwo, marketing, zarządzanie, administracja, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, antropologia
• bardzo dobra obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
• umiejętność myślenia strategicznego i planowania, samodzielność, podejmowanie decyzji, zarządzanie personelem, zarządzanie jakością realizowanych zadań, zdolności komunikacyjne i interpersonalne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
2. syntetyczny tekst dot. diagnozy obecnego stanu turystyki w Warszawie i możliwości jej dalszego rozwoju – tekst powinien zawierać ok. 3600 znaków (2 strony formatu A4)
3. kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe
4. kopie świadectw pracy, umów o dzieło i zleceń, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej, dokumentujące wymagany minimum 5-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
5. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
6. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7. podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 27 marca 2018 r. na adres:
Adres składania dokumentów: Warszawska Organizacja Turystyczna, Pl. Defilad 1 pokój 938, 00-901 Warszawa.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 27 marca 2018 r. do godz. 15.00.