Co ma piernik do turystyki?
Jednym z gości III Forum Promocji Turystycznej będzie Andrzej Olszewski, twórca Żywego Muzeum Piernika. Opowie o tym, jak stworzyć produkt, który sam w sobie stanowi promocję dla miasta.
Czytaj więcej...
Promocja turystyki - co poszło źle
Trudno dziś uwierzyć w to, że na początku wieku na naszych rozwiązaniach w zarządzaniu promocją turystyczną wzorowały się inne kraje. Co poszło nie tak - dowiemy się na III Forum Promocji Turystycznej
Czytaj więcej...
Wiceprezydent Wrocławia na Forum
Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia będzie gościem III Forum Promocji Turystycznej, które odbędzie 19 kwietnia we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Warszawa czarterem z Radomia
Prezes PPL powiedział, że Lotnisko w Radomiu rekomendowane jako komplementarne dla Lotniska Chopina – podała PAP.
Czytaj więcej...
Naprawa zarządzania promocją
archiwum prywatne Ile wiemy o tym, na czym polega system zarządzania promocją turystyczną? Jakich reform oczekuje środowisko? I jak wyglądają propozycje zmian, opracowane przez Wojciecha Fedyka?
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Co ma piernik do turystyki?
  • Promocja turystyki - co poszło źle
  • Wiceprezydent Wrocławia na Forum
  • Warszawa czarterem z Radomia
  • Naprawa zarządzania promocją

Reklama

Reklama

czwartek, 31 sierpień 2017 15:28

Kolejny konkurs na prezesa POT ogłoszony

Napisane przez AG

Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka ogłosił kolejny konkurs na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Termin zgłoszeń mija 11 września.

Oto pełna treść ogłoszenia:

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Miejsce wykonywania pracy:

Polska Organizacja Turystyczna

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

Wymiar etatu: pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania

Wymagania: do naboru na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej może przystąpić osoba, która:

ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
jest obywatelem polskim,
korzysta w pełni z praw publicznych,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
ma kompetencje kierownicze,
ma co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
ma wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Kierowanie działalnością Polskiej Organizacji Turystycznej i reprezentowanie jej na zewnątrz.

2) Organizacja i nadzór nad realizacją zadań ustawowych nałożonych na Polską Organizację Turystyczną, w szczególności:

a. promocja Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie,

b. zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie,

c. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

d. współdziałanie z regionalnymi organizacjami turystycznymi.

3) Organizacja i nadzór nad realizacją zadań powierzonych Polskiej Organizacji Turystycznej, w szczególności na podstawie umów i porozumień, w tym związanych z realizacją programów rozwoju turystyki.

4) Opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej, a także występowanie z wnioskami do właściwego ministra w sprawie wysokości dotacji budżetowej na realizację tych zadań.

5) Opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich działania Polskiej Organizacji Turystycznej.

6) Przedstawianie Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej i właściwemu ministrowi rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

7) Tworzenie jednostek organizacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, w tym jednostek wykonujących zadania za granicą, a zwłaszcza ośrodków informacji turystycznej;

8) Pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej.

9) Współpraca z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji rządowej lub przez nie nadzorowanymi, a także organami samorządu terytorialnego.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:

życiorys,
list motywacyjny,
kopię dowodu osobistego,
kopię dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie,
kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6‐letni staż pracy, w tym co najmniej 3‐letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia),
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki w godzinach 8:15 – 16:15 lub przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej”.

Termin składnia dokumentów upływa 11 września 2017 r. o godzinie 16:15 (decyduje data wpływu).

Informacja o metodach i technikach naboru.

Proces naboru prowadzi zespół powołany przez ministra właściwego do spraw turystyki. Proces naboru kandydatów składa się z czterech etapów:

Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji zarządzania Polską Organizacją Turystyczną. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych nie podlegają dalszej ocenie.

Etap III: sprawdzian wiedzy w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. W przypadku, gdy do III Etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, Zespół podejmie decyzję o możliwości zweryfikowania wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur ministrowi właściwemu do spraw turystyki.

Informacje dodatkowe:

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 244 31 78