Co ma piernik do turystyki?
Jednym z gości III Forum Promocji Turystycznej będzie Andrzej Olszewski, twórca Żywego Muzeum Piernika. Opowie o tym, jak stworzyć produkt, który sam w sobie stanowi promocję dla miasta.
Czytaj więcej...
Promocja turystyki - co poszło źle
Trudno dziś uwierzyć w to, że na początku wieku na naszych rozwiązaniach w zarządzaniu promocją turystyczną wzorowały się inne kraje. Co poszło nie tak - dowiemy się na III Forum Promocji Turystycznej
Czytaj więcej...
Wiceprezydent Wrocławia na Forum
Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia będzie gościem III Forum Promocji Turystycznej, które odbędzie 19 kwietnia we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Warszawa czarterem z Radomia
Prezes PPL powiedział, że Lotnisko w Radomiu rekomendowane jako komplementarne dla Lotniska Chopina – podała PAP.
Czytaj więcej...
Naprawa zarządzania promocją
archiwum prywatne Ile wiemy o tym, na czym polega system zarządzania promocją turystyczną? Jakich reform oczekuje środowisko? I jak wyglądają propozycje zmian, opracowane przez Wojciecha Fedyka?
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Co ma piernik do turystyki?
  • Promocja turystyki - co poszło źle
  • Wiceprezydent Wrocławia na Forum
  • Warszawa czarterem z Radomia
  • Naprawa zarządzania promocją

Reklama

Reklama

niedziela, 28 maj 2017 12:17

Ciąg dalszy serialu z wiceprezesem POT

Napisane przez AG

Po raz drugi w tym roku prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Marek Olszewski ogłosił konkurs na swojego wiceprezesa. Tym razem termin zgłaszania kandydatur mija 5 czerwca.

Przypomnijmy, że po odejściu Bartłomieja Walasa ze stanowiska wiceprezesa POT, organizacja nie ma wiceprezesa (wedłu statutu może mieć trzech). Pierwszy konkurs został ogłoszony jeszcze w kwietniu (czytaj TUTAJ). Do 5 maja zgłosiło sie 6 kandydatów. Następnie trzy kandydatury odrzucono w I etapie, z pozostałych jednej zaproponowano pracę na innym stanowisku, dwie przedstawiono prezesowi. Ten jednak unieważnił konkurs (czytaj TUTAJ).

W ostatni piątek na stronie POT ukazało się ogłoszenie o kolejnym konkursie. Oto jego treść:
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej ogłasza nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.
Miejsce wykonywania pracy: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Wymiar etatu: Pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
1. Udział w tworzeniu rocznych i wieloletnich planów działania POT.
2.Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, w granicach pełnomocnictwa.
3. Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania Prezesa z jego upoważnienia.

Wymagania konieczne. O stanowisko może ubiegać się osoba:
która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
jest obywatelem polskim,
korzysta z pełni praw publicznych,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
posiada kompetencje kierownicze,
posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej,
posługuje się w mowie i piśmie minimum jednym językiem obcym, w tym preferowany język angielski.
Zespół naboru w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem a także zweryfikować znajomość języka obcego kandydata przez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:
CV,
list motywacyjny,
kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom),
kopię dowodu osobistego,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa o dzieło, umowa- zlecenie, kontrakt menadżerski),
klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.),
w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na jęz. polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do Kadr Polskiej Organizacji Turystycznej w godzinach 9-17.00 lub przesłać pocztą na adres:
Polska Organizacja Turystyczna
Kadry
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej” wg wzoru załącznika nr 1. Termin składania dokumentów upływa 5 czerwca 2017 r. o godz.17.00 (decyduje data wpływu do POT).

Informacja o metodach i technikach naboru
Proces naboru prowadzi zespół powołany przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Proces naboru kandydatów składa się z pięciu etapów:
Etap I: Analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Pierwszy etap procesu naboru polega na weryfikacji, czy kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.
Etap II: Sprawdzian wiedzy merytorycznej wymaganej na tym stanowisku , wskazanej w ogłoszeniu w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. Zespół może podjąć decyzję o zweryfikowaniu wiedzy kandydatów najpierw także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte).
Etap III: Sprawdzian kompetencji kierowniczych. Kandydaci, którzy osiągną pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji kierowniczych przechodzą do kolejnego etapu procesu naboru. Każdy członek zespołu ma jeden głos.
Etap IV: Przedstawienie 3 kandydatur Prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej.
Etap V: Prezes POT w wyniku przeprowadzonego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, powołuje kandydata na stanowisko wiceprezesa POT.

Informacje dodatkowe
W CV należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Dane te, w żadnym przypadku nie powinny znaleźć się na kopercie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje o toczącym się postępowaniu konkursowym można uzyskać pod numerem telefonu: 22 536 70 09 – Kadry.