Co ma piernik do turystyki?
Jednym z gości III Forum Promocji Turystycznej będzie Andrzej Olszewski, twórca Żywego Muzeum Piernika. Opowie o tym, jak stworzyć produkt, który sam w sobie stanowi promocję dla miasta.
Czytaj więcej...
Promocja turystyki - co poszło źle
Trudno dziś uwierzyć w to, że na początku wieku na naszych rozwiązaniach w zarządzaniu promocją turystyczną wzorowały się inne kraje. Co poszło nie tak - dowiemy się na III Forum Promocji Turystycznej
Czytaj więcej...
Wiceprezydent Wrocławia na Forum
Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia będzie gościem III Forum Promocji Turystycznej, które odbędzie 19 kwietnia we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Warszawa czarterem z Radomia
Prezes PPL powiedział, że Lotnisko w Radomiu rekomendowane jako komplementarne dla Lotniska Chopina – podała PAP.
Czytaj więcej...
Naprawa zarządzania promocją
archiwum prywatne Ile wiemy o tym, na czym polega system zarządzania promocją turystyczną? Jakich reform oczekuje środowisko? I jak wyglądają propozycje zmian, opracowane przez Wojciecha Fedyka?
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Co ma piernik do turystyki?
  • Promocja turystyki - co poszło źle
  • Wiceprezydent Wrocławia na Forum
  • Warszawa czarterem z Radomia
  • Naprawa zarządzania promocją

Reklama

Reklama

poniedziałek, 06 marzec 2017 17:02

MSiT: większość uwag do projektu ustawy jest bezzasadna

Napisane przez AG

26 organizacji i zrzeszeń przekazało do MSiT w terminie swoje uwagi do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Bardzo niewiele z nich zostanie przez resort uwzględnione.

Przypomnijmy że na początku lutego Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.do konslultacji 163 podmiotom publicznym. Na konsultacje był czas do 16 lutego. W terminie swoje uwagi zgłosiło 26 adresatów.

MSiT ogłosił odpowiedzi na 196 uwag. Oto lista podmiotów, na których uwagi zostały udostępnione na stronie MSiT:
Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek 2
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel 4
Zrzeszenie Agentów IATA 13
Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę 1
Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce 1
Polski Związek Organizatorów Turystyki 10
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze 1
Federacja Konsumentów 4
Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 7
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego 10
Polska Izba Turystyki Młodzieżowej 1
Polska Izba Turystyki 20
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 9
Konferencja Episkopatu Polski 7
Marszałek Województwa Lubuskiego 22
Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce 1
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych 6
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 9
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 19
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 3
Marszałek Województwa Podkarpackiego 1
Polska Izba Ubezpieczeń 20
Związek Banków Polskich 1
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 4
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 3
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 6

Najczęściej występującymi odpowiedziami negatywnymi MSiT były:
- uwaga niezasadna
- uwaga nie może zostać uwzględniona

Jeśli chodzi o pozytywne uwagi, to dotyczyły one błędów redakcyjnych i brzmiały:
- uwzględnienie uwagi przyczyni się do czytelniejszego układu treści projektowanego aktu normatywnego
- publikator został poprawiony. Wskazany błąd wynikał z pomyłki pisarskiej.
- uwaga zasadna. Stylistyczne brzmienie przepisu zostanie poprawione.

Po wstępnej lekturze wydaje się, że najważniejszą poprawką, którą postulowało najwięcej organizacji, jest usunięcie z projektu ustawy zapisu: „Podróżny, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny".

Inne poprawki raczej mają charakter kosmetyczny

Przypomnijmy, że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. zobowiązuje państwa członkowskie do maksymalnej harmonizacji w zakresie uregulowań prawnych dotyczących turystyki. Obowiązek ten zgodnie z art. 28 dyrektywy 2015/2302 ma zostać zrealizowany przez państwa członkowskie najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r. Nasz Sejm ma więc jedenaście miesięcy na uchwalenie nowej ustawy.
Jak podkreśliło MSiT w uzasadnieniu ustawy: “Projekt ustawy realizuje dwa zasadnicze cele. Pierwszym z nich (głównym) jest transpozycja do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2015/2302. Drugi stanowi poprawa funkcjonujących już rozwiązań prawnych,w szczególności w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie usług turystycznych. Niniejszy projekt ustawy przede wszystkim zapewnia należytą transpozycję wszystkich postanowień dyrektywny 2015/2302 na grunt prawa polskiego. Wprowadza nowe definicje pojęć, w szczególności takich jak: usługa turystyczna, impreza turystyczna oraz trwały nośnik, ponadto wprowadza regulacje dotyczące coraz bardziej popularnych wśród podróżnych powiązanych usług turystycznych. Precyzyjnie określa konstrukcję umowy o udział w imprezie turystycznej, w tym w zakresie obowiązków informacyjnych, zasad i podstaw dokonywania zmian w cenie tej umowy, nadto kwestię jej realizacji oraz zasady odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie. Korzysta przy tym z bogactwa wypracowanych, funkcjonujących obecnie koncepcji i rozwiązań prawnych, zebranych doświadczeń oraz uwag i sugestii.”

Przygotowany projekt podzielony jest na dziewięć rozdziałów:
Rozdział 1. Przepisy ogólne,
Rozdział 2. Organizatorzy turystyki, agenci turystyczni oraz podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych, Rozdział 3. Niewypłacalność organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
Rozdział 4. Zasady prowadzenia rejestrów, wykazów i Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Podmiotów Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych,
Rozdział 5. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
Rozdział 6. Umowa o udział w imprezie turystycznej,
Rozdział 7. Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej,
Rozdział 8. Kary pieniężne i przepisy karne,
Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe,

Projekt nowej ustawy MSiT przesłało do 163 podmiotom, w tym m.in.: turystycznym samorządom gospodarczym, stowarzyszeniom, marszałkom wojewódzkim (16), związkom sportowym (66), kościołom i związkom wyznaniowym (17).

Całość uwag TUTAJ