O co chodzi w akcji "za pół ceny"
Zbliżają się dziesiąta rocznica pierwszej akcji „Poznań za pół ceny”. O tym, jak się rozwinęła, co dała miastu i jak jest kopiowana przez innych rozmawiamy z jej twórcą, Janem Mazurczakiem.
Czytaj więcej...
Smaki Europy we Wrocławiu
archiwum UM Wrocław Słoneczna pogoda, wakacje na horyzoncie i wiosna w pełni – to najlepszy czas na imprezy plenerowe. A mało która może konkurować z „Europą na widelcu” – festiwalem, który rozpocznie się wkrótce we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Best Reisen: tania ezgotyka
Best Reisen Group udowadnia, że dzięki nowej strategii produktowej wyjazdy do dalekich krajów nie muszą być drogie.
Czytaj więcej...
Sri Lanka liczy na Polaków
MM Polska jest dla Sri Lanki dość szybko rosnącym rynkiem turystyki przyjazdowej. W Warszawie po raz drugi zagościł roadshow zorganizowany przez Organizację Turystyczną Sri Lanki.
Czytaj więcej...
"Tezy Fedyka" o promocji turystyki
Większa elastyczność, wyeliminowanie dublowania działań i wyraźne określenie wskaźników oraz odpowiedzialności za prowadzone działania – to niektóre z potrzeb naprawy polskiego systemu zarządzania promocją turystyczną.
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • O co chodzi w akcji "za pół ceny"
  • Smaki Europy we Wrocławiu
  • Best Reisen: tania ezgotyka
  • Sri Lanka liczy na Polaków
  • "Tezy Fedyka" o promocji turystyki

Reklama

Reklama

środa, 08 luty 2017 11:18

Rada ds Kompetencji Sektora Turystyki wystartowała

Napisane przez AG
Pierwsze posiedzenie Rady Pierwsze posiedzenie Rady AG

We wtorek w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się I posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki. 23 członków Rady odebrało od Dawida Laska, podsekretarza stanu w MSiT, nominacje, przedstawione zostały założenia planu pracy na najbliższy rok, wybrano zespoły branżowe.

Minister Lasek powiedział m.in.: “Oczekuję od państwa, że będziecie wspierać resort, który zajmuje się turystyką, zwłaszcza w sferze kształcenia kadr. Teraz jest dobry czas, by zastanawiać się nad tym, jak zrewitalizować polską politykę turystyczną i jak doprowadzić do tego, by Polska stała się dla turystów interesującą i bezpieczną destynacją. Musimy w tym celu dysponować jak najlepiej wykształconymi profesjonalnymi kadrami. Chciałbym żeby państwo poczuli odpowiedzialność za działania w tym obszarze. Poziom przyszłych kadr turystyki będzie decydował o tym, czy będziemy konkurencyjni, nie tylko w naszym regionie…”

Inny gość spotkania, Jacek Męcina z Rady Dialogu Społecznego, dodał m.in.: “Perspektywy dla branży turystycznej są świetnie i zatrudnienie w tej branży będzie rosło najmocniej. Turystyka ma obecnie dużo szersze znaczenie niż przed laty, rozszerza się na nowe sektory. Z perspektywy rynku pracy (np. starzenie się społeczeństwa, brak zasobów ludzkich) bardzo ważne jest zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia kadr. Kadry bowiem są najważniejsze. Państwa inicjatywa opłaci się z punktu widzenia biznesowego i wzbogacenia kapitału ludzkiego.”

Rada ds. Kompetencji dla Sektora Turystyki jest jedną z 6 Sektorowych Rad wyłonionych w Konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( dalej PO WER).
Przewodniczącą rady jest profesor Hanna Zawistowska z SGH, wiceprzewodniczącymi: Tadeusz Burzyński z Instytutu Turystyki i Józef Ratajski ze Związku Pracodawców Turystyki - Lewiatan.

Profesor Hanna Zawistowska przedstawiła cel i założenia działalności Rady.

Podkreśliła: “Naszym celem głównym jest lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorców z poszczególnych branż turystycznych. Będziemy koncentrować się tylko na jednym obszarze współpracy - na rynku pracy.”

Wyniki prowadzonych badań kapitału ludzkiego wskazują na potrzebę wprowadzenia zmian w dotychczasowym modelu współpracy interesariuszy w obszarze rynku pracy. Świadczą o tym następujące dane:
• 75 proc. przedsiębiorców deklarowało problem ze znalezieniem kandydatów do pracy odpowiadających ich potrzebom,
• 30 proc. przedsiębiorców nie inwestuje w rozwój swoich pracowników - jednym z powodów – jest brak oferty odpowiadającej ich oczekiwaniom.
Badanie wykazało, że powodem braku zainteresowania przedsiębiorców inwestowaniem w rozwój zawodowy pracowników były w szczególności takie czynniki jak:
nieporównywalność ofert szkoleniowych utrudniająca dokonanie właściwego wyboru (ustalenie jaką wiedzę i umiejętności nabędą uczestnicy szkolenia);
brak gwarancji uzyskania przez uczestników szkolenia kompetencji przedstawianych w ofercie
– na skutek braku lub niewłaściwej weryfikacji wiedzy i umiejętności przekazanych w czasie szkolenia (brak weryfikacji przez podmiot zewnętrzny).
Przytoczone wyżej wyniki badania potwierdzają istnienie potrzeby wprowadzenia zmian w istniejącym modelu współpracy między przedsiębiorcami, a jednostkami zajmującymi się edukacją (kształceniem, szkoleniem i doskonaleniem zawodowym) kadr. Zmiany te powinny się koncentrować na:
zapewnieniu większego oddziaływania przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych zarówno w sferze edukacji formalnej jak i pozaformalnej. Należy zauważyć, że chociaż szkoły od lat zabiegają o większe zaangażowanie się pracodawców w proces kształcenia – efekt tych starań nie przynosi oczekiwanych rezultatów - okazuje się ,że pracodawcy nie są zainteresowani taką współpracą;
zbudowaniu partnerstwa z instytucjami rynku pracy (zakłada się, że dostarczanie danych o potrzebach kwalifikacyjnych danego sektora - pozwoli na poprawę skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa edukacyjno-zawodowego).
Osiągnięcie założonego celu wymaga wprowadzenia zmian w dotychczasowym modelu współpracy między interesariuszami turystycznego rynku pracy – poprzez stworzenie ogólnopolskiej platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy jednostkami zajmującymi się kształceniem, szkoleniem i doskonaleniem zawodowym, a przedsiębiorcami działającymi w danym sektorze. W obszarze turystyki taką platformą współpracy i wymiany informacji będzie Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki.

Hanna Zawistowska podkreśliła: “Rada koncentrować się będzie na problematyce rynku pracy branż wchodzących w skład sektora turystyki. W szczególności przewiduje się prowadzenie działań w następujących obszarach:
1. rynek pracy – w ujęciu branżowym;
2. kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe w obszarze turystyki;
3. kreowanie nowych kompetencji zgodnych z aktualnymi potrzebami turystycznego rynku pracy;
4. monitorowanie, aktualizacja i rozwój Sektorowej Ramy ds. Kwalifikacji w Turystyce.
Rada stworzy również możliwość wymiany informacji zacieśnienia współpracy między branżami wchodzącymi w skład sektora turystyki. Wielką wartością naszej pracy jest to, że w wyniku współpracy wytwarzana jest wartość, której żaden z uczestników nie jest w stanie wytworzyć samodzielnie.”

Przyjęto założenie, że Rada w pierwszym okresie funkcjonowania będzie się składała z 20-25 członków. Wielobranżowość sektora turystyki zadecydowała o złożonej strukturze Rady, którą stanowić będą: Komitet Sterujący składający się z przewodniczącego Rady, 2 wiceprzewodniczących, sekretarza oraz przewodniczących i następujących Zespołów branżowych:
• Zespół ds. Hotelarstwa
• Zespół ds. Gastronomii
• Zespół ds. Organizacji Turystyki (biura podróży)
• Zespół ds. Pilotażu, Przewodnictwa i Animacji

Oto pełny skład Rady:

1. Hanna Zawistowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Przewodnicząca Rady
2. Tadeusz Burzyński - Instytut Turystyki w Krakowie V-ce Przewodniczący Rady
3. Józef Ratajski - Związek Pracodawców Turystyki - Lewiatan V-ce Przewodniczący Rady
4. Zbigniew Głąbiński - Forum Regionów
5. Andrzej Szymański - Izba Turystyki RP
6. Iwona Szałkowska - Ministerstwo Sportu i Turystyki
7. Teresa Buczak - POT
8. Izabella Stelmańska - Urząd Marszałkowski
9. Krzysztof Szadurski - Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
10. Zbigniew Kowal - Przedsiębiorca GLOBAL SERWIS
11. Roman Mandyna - Przedsiębiorca Firma Merigo
12. Małgorzata Czechowska - Grupa TRIP
13. Andrzej Burkiewicz - Hotel Warszawa Augustów
14. Mariusz Bartczak - WSG Bydgoszcz
15. Jan Golba - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych
16. Zbigniew Stankiewicz - Dyrektor ZSGH Kołobrzeg
17. Marlena Bednarska - Wyższa Szkoła Ekonomiczna Poznań
18. Zygmunt Kruczek - Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki
19. Aleksandra Wasik - ZNP
20. Małgorzata Rafał - Biuro Podróży ROT
21. Liliana Wojtowicz - GWSH Katowice
22. Wojciech Fronczak - Stowarzyszenie Gastronomii
23. Agnieszka Sikorska - Śląska Organizacja Turystyczna